תמונות בעמוד
PDF
ePub

Eng. by Ridley from an original

mine in the possesion of IP Kemble Esq."

The Monthly mirror

[graphic][subsumed][subsumed][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic][ocr errors]
« הקודםהמשך »