תמונות בעמוד
PDF
ePub

PART I.

SECTION IX.

The Address to the Church in Philadelphia.

CHAP. iii. ver. 7-13.

8 no

7 Και το αιγίλων της

έν Φιλαδελφεία εκκλησίας γράψον" Τάδε λέγει ο άγι, ο αληθινός, ο έχων Til sarida tå AaGia: - vozan,

6 , έδεις κλείε· και

κλείει, και έδεις ανοί8 yi Oide on tä

igla ide, dedans ενώπιόν σε θύραν åveluém, wysdeis δύναται κλείσαι αυτης ότι μικράν έχεις δύναμιν, και έτηρησάς με τον λόγον, ,

και εκ ηρνήσω το όνο9 μα με. Ιδε, δίδωμι

εκ της συναγωγής το σατανά τδνλεyóslavy autès 'ISδαίες είναι, και εκ ει

ÿ σιν, αλλά ψεύδονlαι» idé, woonow aires, ένα ήξωσι και προσ xuynowany ενώπιον Tüy wody

08,

και guer, őri yun 10 γάπησά σε: "Ότι

ετήρησας τον λόγον της υπομονής με, καγώ σε τηρήσω εκ

7 And unto the Angel 7 And to the Angel of

of the Church in Phi- the Church in Philaladelphia, write: Thus delphia, write, These saith He that is holy;

things saith He that is He that is true; He holy; He that is true; who hath the key of He that hath the key David ; He who open- of David ; He that eth and no one shut- openeth, and no man teth, and shutteth and shutteth; and shutteth,

one openeth : I and no man openeth : know thy works; be- 8 I know thy works : hold, I have set before behold, I have set bethee an opened door, fore thee an open door, which no one can shut:

and no man can shut because thou hast little it: for thou hast a strength, and hast kept little strength, and hast my word, and hast kept my word, and not denied my name,

hast not denied my 9 Behold, I give unto 9 name. Behold, I will thee those of the syna

make them of the gogue of Satan, (who

synagogue of Satan say

of themselves that (which say they are they are Jews, and are Jews, and are not, but not, but speak falsely, do lie); behold, I will behold, I will make

make them to come them) to come and

and worship before thy worship before thy feet, and to know that feet, and to know that I have loved thee,

I have loved thee. 10 Because thou hast 10 Because thou hast kept the word of my

kept the word of my patience, I also will patience, I also will keep thee from the keep thee from the hour of temptation, añs agas to were εασμα της μελλέσης έρχεσθαι επί της οικεμένης όλης, , σειράσαι τες καλοι

xezylas ini tõs yñs. . 11 "Έρχομαι ταχύ

κράτει και έχες, ένα

μηδεις λάβη τον τε12 φανόν σε. Ο νικών,

σοιήσω αυτον σύλoν εν τω ναώ το Θεό με, και έξω και μη εξέλθη έτι και γράψω επ' αυτόν όνομα τ8 Θεέ με, και το όνομα της πόλεως τ8 Θεέ με, της xaurins 'legugalnu, και καταβαίνεσα εκ το έραν από το Θεέ με, και το όνο

μα με το καινόν. . 18 ο έχων ές, ακεσά

τω, τι το πνεύμα λέγει ταϊς εκκλησίαις. .

hour of trial, which is

which shall come upon about to come upon

all the world, to try the whole region, to

them that dwell upon try those who dwell 11 the earth, Behold, 11 upon the earth. I am I come quickly: hold

coming soon; hold fast that fast which thou that which thou hast, hast, that no man take

that no one take thy 12 thy crown. Him that 12 crown. He that over- overcometh, will I

cometh, him will I make a pillar in the make a column in the Temple of my God, Temple of my God; and he shall go no and out of it he shall more out; and I will

more depart; write upon him the and I will write upon

name of my God, and him a name of my God, the name of the city of and the name of the my God, which is new city of my God; of Jerusalem, which cothe new Jerusalem, meth down out of hea. which cometh down

from my God : out of heaven from my and I will write upon

God; even my new 13 him my new name. He 13 name. He that hath an that hath an ear, let

ear, let him hear what him hear what the the Spirit saith unto Spirit saith unto the the Churches.

Churches.

rever

ven

Ver. 7. Philadelphia.] This city, in the times of Strabo, that is, not long before the date of this vision, had been so often shaken by earthquakes, that it was in a great measure deserted by its inhabitants; which

may in some degree account for the poverty of its Church, as described in this Epistle. And its poverty may also in some degree account for its virtue, which is so highly .

commended * Melito, an eminent Bishop of this see, and a Christian apologist in the second cen

. Strabo, ii. lib. xii,

tury,

tury, appears to have written on the Apocalypse*That such a man, in such a situation, so near to the time when the Apocalypse was published, should acknowledge it as divine, by commenting upon it, is a strong argument for its authenticity. Unfortunately this work of his is lost.

Philadelphia appears to have resisted the attacks of the Turks in 1312, with more success than the other cities t; but at length it fell under their domination. It still contains (probably as being the last which was subdued) more Christian families than most of the others. Modern travellers represent four Christian Churches standing in this place, and above 200 houses inhabited by Christians.

Ib. He that is holy.] This epithet belongs appropriately to the Deity. He alone is holy £: the Holy One. But, by coinmunication, the same epithet descends to the only begotten Son, who, as such, partaking the nature of the Father, is styled the Holy One ş.

Ib. He that is true.] This epithet, like the preceding, is applicable only to the Father, who is kovos admorvos meos, the only true God (John xviii. 3.); but descends also to the Son, “the express image of the “ Father," " the Truth and the Life ||.” He is the true bread, the true vine, the true light, and is emphatically denominated The True One [.

Ib. Key of David.] See note, ch. i. 18.

Ver. 8. Opened door.] Our Lord has rendered the everlasting glories of his kingdom of easy access to the faithful and repentant: 1st, Because he has made atonement for those sins which would otherwise preclude their entrance. 2dly, By granting to them spiritual assistance. 3dly, By supplying them with rules and directions, which he has illustrated by his own perfect example. Hence he has called himself the Way, the Door, no one entereth but through him. And against those who faithfully and diligently attempt an entrance through him, the powers of Hell shall not prevail. In Acts xiv. 27, it is called, the door of faith,and is described as open to the Gentiles, through the mercies of God.

* Euseb. Hist. Eccl.

p.
147.

+ Gibbon, vi, 314.
| Exod. xxviii. 36. Is. vi. 3.
§ Psalm xvi, 10. Mark i. 24. Luke iv. 34. Acts iï. 14.
|| John xiv. 6.

f 1 John v. 20.

atonement

Ver. 9. Jews.] See note, ch. ii. 9. A complete triumph over these pretended saints is promised to this humble Church; and probably it took place in those early times, of which so little history remains. But as this week and faithful Church is a type and resemblance of the pure Church of Christ; so, to that universal Church, when it shall appear in its purity, after this type, the conversion of the whole body of the Jews seems promised ; which has been vainly, though often attempted by violence and persecution.

Ver. 10. I will keep thee from the hour of trial.] This promise, in favour of the Church of Philadelphia, was probably fulfilled in some subsequent persecution, of which we have no special account.

Ver. 11. I am coming soon.] See notes, ch. i. 3, iii. 16.

Ib. Crown.] See note, ch. ii. 15.

Ver. 12. Column.] The ancient nations were ac, customed to erect columns in honourable memorial of heroes. Such, in idea at least, were the columns of Hercules. Absalom, “having no son to keep his !! name in remembrance,” built a column to be called

by by his name*. The Christian conqueror is here promised such an honourable memorial in God's temple, in his everlasting temple in heaven. Agreeably to this figurative language, the Apostles James and Peter are accounted columns of the Church (otuhos, Gal. ii. 9.) And the Alexandrian martyrs of the third century are called studi T8 ©£8, and also Attalus of Pergamos, in the account of the martyrs at Lyons and Vienne in the second century t.

Ib. New Jerusalem.] The numerous prophecies, foretelling great and everlasting glory to Jerusalem, have not been fulfilled in the literal Jerusalem ; nor can be so fulfilled, without contradicting other predictions, especially those of our Lord, which have denounced its ruin. They remain therefore to be fulfilled in a spiritual sense; in that sense which Saint Paul points out to us, when, in opposition to “ Jeru“salem that now is, and is in bondage with her children,” he presents to our view “ Jerusalem which is

above, which is free, which is the mother of us all.” This is the city which “Abraham looked to; a building

not made with hands, whose builder and maker is “God ;" even the heavenly Jerusalem, whose splendour will be displayed in the concluding chapters of this book.

• 2 Sam. xviii, 18.
+ Euseb. Hist. Eccl. lib. vi. c. 41. & lib. v. 1.

Gal. iv. 24–27. Heb. xi. 10-16. xii. 22-24. xiii. 14.

PART

« הקודםהמשך »