תמונות בעמוד
PDF
ePub

εφ' ίπποις λευκούς, 15 And out of his mouth ενδεδυμένοι βύσσινο, goeth a sharp sword,

λευκών και καθαρόν]. that with it he should 15 Και εκ τι σόμαλο. smite the nations: and

αυτά εκπορεύεται he shall rule them with ρομφαία οξεία, ένα an iron rod: and he εν αυτη ταλάξη τα

treadeth the press of έθη και αυτός σοι

the wine of the anger μανεί αυτές εν βάς- [and indignation of δων σιδηρά και αυ- the Almighty [God]. τος σαλεί την ληνός 16 Aud he hath upon his τα οίνα τα θυμά

garment, and upon his [και της οργής τε thigh, a name written,

Θε8 τε]σαντοκρά- KING OF KINGS, and 16 τορς. Και έχει LORD OF

LORDS! επί το ιμάτιον και 17 And I saw one angel επί τον μηρόν αυτά

standing in the sun: όνομα γεγραμμένον" and he cried out with Βασιλεύς βασιλέων a loud voice, saying to και ΚύριΘ κυρίων.

all the birds, which 17 Kai sidor ivare älya

fly between heaven and λον έρωτα εν τω earth; « Corne, be gaηλίω και έκραξε φωνή “ thered together to μεγάλη, λέγων σά

“ the great supper of σι τοις όρνέοις τοις

18" God; That ye may σελωμένοις εν μεσο- o eat flesh of kings, εανώμαλι•Δεύτε συν- « and fresh of contαχθήlε εις το δείπ

“ manders, and flesh νον το μέγα τα Θεο:

“ of mighty men, and 18"Ινα φάγηλε σάρκας “ flesh of horses, and

βασιλέων, και σάρ.- " of those who ride κας χιλιάρχων, και

upon them,

eveni σάρκας ισχυρών, και “ flesh of all, both σάρκας ίππων και

" of freemen and of των καθημένων επ'

“ slaves, both of small αυτών, και σάρκας " and of great." σάνων, ελευθέρων τι και δέλων, και μικρών και μεγάλων.

15 clean, And out of his

mouth goeth a sharp
sword, that with it he
should smite the na-
tions: and be shall
rule them with a rod
of iron : and he tread-
eth the wine-press of
the fierceness and

wrath of Almighty 16 God. And he hath on

his vesture, and on his
thigh a name written,

KING OF KINGS, AND 17 LORD OF LORDS. And

I saw an angel standing in the sun: and he cried with a loud voice, saying to all the fowls that fly in the midst of heaven, Come and gather yourselves to

gether unto the supper 18 of the great God; That

ye may eat the flesh of kings, and the flesh of captains, and the flesh of mighty men, and the flesh of horses, and of them that sit on them, and the flesh of all men, both free and bond, both small and great. .

[ocr errors]

We are now arrived at that signal and expected point of the prophecy, to which the preceding parts seem principally to tend, and in which they have their completion; the grand aud decisive combat between the Christian and antichristian powers. Here the seven Seals, seven Trumpets, seven Vials, and all their accompanying warnings, unite. Heaven opens, and the white

horse appears,

quer*.

Qualis ab incepto processerat ;-et sibi constat. He is the same white horse, whom we saw proceeding on his career of victory, in the early part of the vision; whose rider " went forth conquering, and for to con

He has been pursuing his destined course, though not always equally in sight;—he now appears again in more splendid array. The Christian Church, again pure (ev deunois), sees her Messiah in

person,

leading her forces, and fighting her battles.

«« Faithful " and true” to his promises t, he now gives more manifest assistance to the cause of his Religion. And while he confounds and destroys his enemies, it is apparent, that “ his judgments are righteous.He appears in this passage as a dreadful warrior; yet there is little new in the description; we acknowledge the same King of kings whom we have before seen in other parts of the prophecy $. The epithets, elsewhere applied to the

Messiah,

• Chu vi. 1.

+ Matt. xxviii. 20. Rev. i. 6; iii. 14.
This title is attributed to the conquering Messiah, in ch. xvii. 14.
The conquerors of the East had vainly usurped it. On a tombstone of
Cyrus in the city of Pasargadæ was a Persic inscription ending with this
Greek line,

Ενθάδ' Εγω κείμαι, Κυρος βασιλευς βασιληων»
Here am I buried, Cyrus, king of kings.

Strabo, lib. 15. p. 100. ,

The

Messiah, are here collected, and so arranged as to display his glory, his power, and his anger, terrible to his unrepentant foes.

He leads his armies, the faithful and pure Christians *, to assured victory; victory so decisive, that none of his enemies escape. The birds, who prey on flesh, are bidden to a banquet on their carcases t. The angel stationed in the sun, betokening the light and knowledge which shall then beam upon mankind, invites all the world to join true Religion, and partake the victory.

The Asiatic monarchs followed the example; and medals also of Parthian kings, of Tigranes, of Pharnaces, &c., are found with the same title inscribed. Pinkerton on Medals, vol. i. p. 203. See ch. i. 14. 16; ii. 12. 17, 18. 27 ; iii. 7. 12. 14; xiv, 19, 20; xvii. 14; and the notes. Compare also Is. lix. Ixv. 17. Ixii, 1, &c. Ch. xii. 13. xix, 8.

+ Ezek. xxxix. 17, 18.

PART VII.

SECTION 11.

The Conflict, and the Victory over the Wild-beast and

his False Prophet,

CHAP. XIX. VER, 19-to the end.

19 Kairidon to Angios, 19 And I saw the wild- | 19And I saw the beast,

και τις βασιλείς της beast and the kings of and the kings of the ymis, rj Ta spakov- the earth, and their earth, and their armies ката αυτών

guinyo armies, gathered toge- gathered together to μένα, σοιήσαι σό- ther to make

make war against bim λεμον μετα το κα- against Him who sate that sat on the borse, θημένα επί τε ίππε, , upon the horse, and

and against his army. xy Milà ti spatrú- 20 against his army. And 20 And the beast was 20 μαλον αυτ8. Και the wild-beast

taken, and with him

war

was

επιάσθη το θηρίον, ,

taken, and the false tlie false prophet that και ο μετ' αυτά prophet who was with wrought miracles beψευδοπροφήτης και him, he who wrought fore him, with which στοιήσας τα σημεία

the wonders before he deceived them that ενώπιον αυτέ, εν οις him, by which he de- had received the mark επλάκησε τες λα- ceived those who re- of the beast, and them Golας το χάραμα

ceived the mark of the that worshipped his Ti Ingie, xai tes beast, and who wor- image. These both προσκυνώντας τη shipped his image. were cast alive into a sixóne aitõ. Sürles These two were cast lake of fire burning εβλήθησαν οι δύο alive into the lake of | 21 with brimstone. And εις την λίμνην το fire burning with brim- the remnant were slain

Tsupós the rolouémy 21stone. Ard the rem- with the sword of him 21 εν τω θείω. Και οι

nant were slain by the that sat upon the horse; λοιποι απεκλάνθησαν sword of Him who sate which sword proceeded εν τη ρομφαία τα

upon the horse, which out of his mouth: and καθημένα επί τε

sword proceedeth from all the fowls were fillίππε, τη έξελθέση his mouth: and all the ed with their flesh. έκ το σόμαίο αυ

birds were filled with τέ, και σάλα τα

their flesh. όρνεα έχoριάσθησαν εκ των σαρκών αυTwr.

After the appearance of the Messiah and his armies, the armies of the worldly powers, under the beast, the false prophet, and the kings, who are * mustered by the spirits of demons to the great battlet, come in view. But the conflict, for which so vast preparation had been made, is finished in an instant. The leaders, they who

* Ch. xvii. 13.

+ Ch. xvi. 14. There is great propriety and sublimity, in this rapidity of victory: An inventor would probably have dwelt upon this conflict, and have described it in a variety of detail: but this is a victory in which the arm of Omoipetence is displayed; and of which it may be said without extravagance,-Venit, vidit, vicit.

during so many ages had abused their civil and ecclesiastical power, are taken, and consigned to that everlasting prison, to which such offenders were originally doomed *. Their followers, both small and great, fall; and are utterly destroyed by the word of Godt.

Thus, the kingdom of the beast and false prophet, of the civil and ecclesiastical power, administered so long and so abusively, comes to its end; and the kingdom of the Messialı, and of righteousness, is established. This is that happy period, the theme of many prophecies; which, being still future, it is presumptuous to explain particularly: yet thus far we may generally and safely conclude, that as we have already seen the reign of the beast and false prophet, the mystery of iniquity I, so exactly foretold, and the prophecy so wonderfully fulfilled ;---tyranny, irreligion, hypocrisy, and immorality triumphant and oppressive, by the means of pretended commissions from heaven: so, this usurpation will be utterly destroyed; and pure Religion, anxl peace and happiness, succeed. “ The wolf shall dwell with “the lamb, and the leopard shall lie down with the “kid;" &c. “ They shall not hurt or destroy in all “ the holy mountain ;- the earth shall be full of the “knowledge of the Lord, as the waters cover the

sea g."

• Ch. xvii. 8. Matt. XXV. 41.

+ Ch.i. 16. Compare with the battle here represented Isaiah xxxiv. Jer. vii. 32, &c. Ezek. xxxix. 17, &c. Zeph. i. 7. See also Bishop Lowth de Suc. Poës, Heb, lec. xx. I See notes, ch. xiii.

Isaiah xi. &c.

PART

« הקודםהמשך »