תמונות בעמוד
PDF
ePub

PART VI.

SECTION IV.

The Judgement of Babylon continued.

CHAPTER XVIII.

16 and a

1 Και μετά ταύτα 1 And after these things, 1 And after these things

είδον άλλον άγγελος I saw another augel I saw another angel xalachairovla ix te coming down from come down from hea ópævõ, éxoyla išao heaven, having great ven, having great σίαν μεγάλην και η power ; and the earth

power: and the earth γη έφωλίσθη εκ της was enlightened by his was lightened with his 2 dóźns aŭti. Kai 2 glory. And he cried 2 glory. And he cried

έκραξεν εν ισχυρά with a mighty voice, mightily with a strong φωνή, λέγων: "Επε- saying; "She is fal- voice, saying, Babylon σεν, έπεσε Βαβυλών “ len! the great Ba

the great is fallen, is η μεγάλη, και εγένετο bylon is fallen! and fallen, and is become καιοικητήριον δαιμό- " is become an habi- the habitation of deνων, φυλακή σαν- “ tation of demons, vils, and the hold of τος ενεύματος ακα

station of every foul spirit, and θάρθε, και φιλακή “every unclean spirit, a cage of every uns txvlos oviy axx

station of clean and hateful bird, θάρια και μεμιση

66 and

a

every unclean and 3 For all nations have 3 μένε: Οτι εκ το abominated

drunk of the wine of one te duus rñs 3 “ Because all the na

the wrath of her forni. σορνείας αυτής σε tions have drunken cation, and the kings πωκε τάνια τα " of the wine of the of the earth have comέθνη" οι βασιλείς rage of her fornica

mitted fornication with ans qñs uel aurns " tions; and the kings

her, and the merchants επόρνευσαν, και οι έμ- " of the earth have

of the earth are waxποροι της γης έκ της " committed fornica- ed rich through the δυνάμεως το τρήνες « tion with her; and abundance of her deαυτής έπλάτησαν.

Y. “the merchants of the 4 licacies. And I heard 4 Και ήκεσα άλλης “ earth have become another voice from

φωνήν έκ το έρανε, 66 rich from the abun- heaven, saying, Come λέγεσαν: Εξέλθετε “ dance of her inso- out of her, my people, εξ αυτής, ο λαός

4 “ lent luxury." -And that ye be not par.

bird ;

as

με, ίνα μη συγκοι- I heard another voice takers of her sins, νωνήσητε ταϊκάμαρ- from heaven, saying; and that ye receive τίαις αυτής, και « Come out of her, my

not of her plagues : ex των πληγών “ people, that ye be not 5 For her sins have

αυτής, ίνα μη λά- “partakers of her sins, reached unto heaver, 5 6ησε: “Ότι εκολλή

" and that ye receive and God hath rememθησαν αυτης αι α

“ not of her plagues : bered her iniquities. Magrías & Xpe të 5 “ For, her sins have 6 Reward her even ápavě, vy dumaó

6 reached
up unto

she rewarded you, and νευσεν ο Θεός τα

“ heaven, and God double unto her dou. αδικήματα αυτής. .

« bath

remembered ble, according to her 6 '

Adote aóth, ws 6 “ her iniquities. Ren- works : in the cup και αυτή απέδωκεν, , 46 der unto her even as which she hath filled, και διπλώσατε αυτή she herself has ren- fill to her double. διπλά καλα τα έργα “ dered, and repay her 7 How much she hath αυτήςεν τω σο

"two-fold, according glorified herself, and είω, και εκέρασε, κε- “" to her works; in lived deliciously, so ράσατι αυτή δι

the
cup

in which she much torment and sor. 7 πλύν. “Όσα εδέξα- “ hath mingled, mingle row give her : for she

em caulio y Esgn- $6 unto her two-fold. saith in her heart, I sit γιασε,τοσύτον δότε 7 « So much as she hath a queen, and am no αυτή βασανισμών “glorified herself, and widow, and shall see rej sirla. ©Fo in “ wantoned in luxury, 8 no sorrow.

Therefore τη καρδία αυτής

80 much give unto shall her plagues come λέγει Κάθημαι βα

“ her torment and sor- in one day, death, and σίλισσα, και χήρα

row; because in her mourning, and ex ripi, rj wila

“ heart she saith, I am mine; and she shall 8ο μή έδω. Δια “ seated as a queen,

be utterly burnt with τέτο εν μια ημέρα “ and am not a widow, fire: for strong is the ήξεσιν αι πληγαι “ and sorrow I shall Lord God who judaurins, dánara 18

There- 9 geth her. And the σένθο. και λιμός: “ fore in one day shall kings of the earth, rij is wupi xata- “ her plagues come, who have committed καυθήσεται»

" death and

sorrow fornication, and lived ισχυρός Κύριε, και

and famine; and deliciously with her, Θεός ο κρίνας αυτήν. .

“ with fire shall she shall bewail her, and 9 Και κλαύσονlαι και “ be utterly burned; lament for her, when κόψονται επ' αυτή “for mighty is the

they shall

the οι βασιλείς της γης, , " Lord God who hath smoke of her burning, pi kit' aürñs wogo 9 “ judged ber. And the 10 Standing afar off for nigailes xy senná

kings of the earth the fear of her tor.

fa

never see,

[ocr errors]

see

66 off

[ocr errors]

λίθο τιμίε, και μας

σαντες, όταν βλέ

“ shall bewail and la- ment, saying, Alas, πωσι τον καπνόν

“ment over her, (they alas, that great city της συρύσεως αυ- " who have commit- Babylon, that mighty 10 της, 'Από μακρό- ted fornication, and city! for in one hour is θεν έσηκότες, δια

66 wantoned in luxury thy judgement come. τον φόβον το βα- “ with her,) when they | 11 And the merchaats of σανισμό αυτής, λέ66 shall behold the

the earth shall weep goules• Oizi, sai,

6 smoke of her burn- and mourn over her, swóris o heyecan 10“ ing, Standing afar for no man buyeth Βαβυλών, η πόλις

for fear of her merchandize any ή ίσχυρα, ότι μια “ her torment; saying, 12 more: The merchanώρα ήλθεν η κρίσις

" Alas! alas ! that dize of gold, and sil11 σε. Και οι έμπο

“great city, Babylon ! ver, and precious poi rñs yñs xhai

" that mighty city! stones, and of pearls, " for in one hour is

and of fine linen, εσι και πενθεσιν επ' αυτή, ότι τον γόμον thy judgement come. and purple, and silk,

aútūvédsisalogása 11" And the merchants and scarlet, and all 12 εκ έτι Γόμον χρυ6 of the earth weep

tliyine wood, , and oð, xj engguçõ, ry

" and lament over her, all manner vessels of

" because no one buy- ivory, and all manker γαρίτα, και βύσ" eth their merchan

vessels of most predize σε, και πορφύρας,

any more ; Mer

cious wood, and of και σηρικά, και κοκ

12“ chandize of gold, and brass; and iron, and xívse we Wły fižox “silver, and precious 13 marble; And cintaSurros, aj uby oxxía

“stone, and pearl, and mon, and odours, and os reportivov, ry “ fine linen, and pur

ointments, and frankσαν σκεύ© έκ ξύλα “ple, and silk, and incense, and wine, and τιμιλάτε, και χαλ- "scarlet,and all kind of oil, and fine flour, and

κά, και σιδήρο, και "sweet-scented wood, wheat, and beasts, and 13 μαρμάρε. Και κι

" and all furniture of sheep, and horses, and νάμωνον, και άμωμος

ivory, and all furni- chariots, and slaves;

“ ture of the most and souls of mon. και θυμιάμαλα, και μύρον, και λίβανον,

" precious wood, and 14 And the fruits that και οίνον, και έλαιον,

“ of brass, and of thy soul lusted after, και σεμίδαλιν, και " steel, and of marble;

departed froin citov, xj xtim, rj 13“ Aud cinnamon, and tbee, and all thines πρόβαλα και ίππων,

“ amomum, and which were dainty and και ξεδών, και σωμά. “ dours of incense, goodly, are departed

των" και ψυχάς αν- 6 and aromatics, and from thee, and thou 14 θρώπων. . Kain

“ frankincense, and shalt find them "DO οπύρα της επιθυμί- “ wine, and oil, and 15 more at all. The inere

are

66 and

66 and

one

as rñs dugns to 8

al fine flour, and corn, επήλθεν από σέ, και

cattle, and σάνα τα λιπαρά

sheep; and of horses και τα λαμπρα 66 and chariots, and απώλείο από συ, “ bodies and souls of

rj éxiti s point sis 14" men. And the har15 guons autá. oi 66 vest of tbe fruits of έμποροι τύτων οι

“ the desire of thy πλατήσανlες απ' “ soul is departed aurñs, Átò facexgb- “ from thee; and all bir sieovlar, dià rèn “the dainty and splenφόσον τα βασανισ. .

“ did things are peμε ευτής, κλαί

“ rished from thee, ολες και σενθειες, ,

never, never 16 (Kai] héYouTES more shalt thou find

Oiai, bai, swórss 15“ them. The dealers η μεγάλη, ή σερί. “ in these things, who σεζλημένη βύσσινο» 66 have been enriched

છે " by her, shall stand MAXOVrý xeypurch 66 afar off for fear of μένη εν χρυσώ, και

" her torment, weepλίθω τιμίω, και μας

“ing and

wailing, 17 γαρίταις. . "OTI 16“ (aud) saying, Alas! μια ago non

« alas! that great city, heitin ó TooģTQ

" which was arrayed αλάτα και σας "in fine linen and xuesgrimas, ry was "purple and scarlet, και επί τόπον πλέων, “and richly adorned και ναύται, και “ with gold and preόσοι την θάλασσαν

1 cious

stone and εργάζονται, από

pearls ! for in one μακρόθεν έσησαν, , “ hour 30 great wealth 18 Και έκραζον, βλε- "" is made desolate.

chants of these things which were made rich by her, shall stand afar off, for the fear of her

torment, weeping, and 16 wailing, And saying,

Alas, alas, that great city, that was cloathed in fine linen, and purple, and scarlet, and decked with gold,

and precious stones, 17 and pearls: For in

bour so great riches is

[ocr errors]

come

And every

πόνlες τον καπνόν 17" And every pilot, της κυρώσεως αυ- " and every one who της, λέγονlες: Τις

" saileth by the place, ομοία τη τσόλει τη

sailors, and 19μεγάλη; Και έβα.

6s whosoever λον χεν επί τας py the sea, stood xepara's ditür, rj | 18" afar off, And cried έκραζον κλαίοντες

“out, beholding the

to nought. ship-master, and all the company in ships, and sailors, and as

many as trade by sea, 18 stood afar off, And

cried when they saw the smoke of her burning, saying, What

city is like unto this 19 great city? And they cast dust

on their heads, and cried, weeping and wailing, saying, Alas, alas, that great city, wherein were made rich all that had

had ships in the sea, by reason of her costliness : for in

one hour is she made 20 desolate. Rejoice over

her, thou heaven, and ye holy apostles and prophets, for God hath avenged you on hier,

16 and

occu

και σενθέντες, λέγον- ď smoke of her burn- 21 And a mighty ange! TES' Oval, sai, is 19“ ing, saying, What took up a stone like a σόλις και μεγάλη, , “ city like to that great millstone, and έν ή έπλότησαν “great city! And they cast it into the sea, σάντες οι έχοντες " cast dust on their saying, Thus with vioτα πλοία εν τη “ heads, and they cried lence shall that great θαλάσση, έκ της “out, weeping and city Babylon be thrown τιμιότητα αυτής,

, "wailing, saying, Alas! down, and shall be ότι μια ώρα ηση- 6 alas ! that great city, found no more at all, 20 μώθη, Ευφραίνε επ' “by which all who 22 And the voice of harαυτήν, έρανέ, και οι

possess ships in the pers, and musicians, άγιοι και οι απόστολοι sea were enriched, and of pipers, and και οι στροφήται, ότι " by reason of her

trumpeters, shall be έκρινεν ο Θεός το

“costliness; for in one heard no more at all κρίμα υμών εξ αι- " hour she is made in thee; and no crafts21 της. Και ήρεν εις 20" desolate. Rejoice man, of whatsoever

ye ισχυρός over her, O heaven, craft he be, shall be λίθον, ώς μύλον " and ye saints, and found any more in μέγαν, και έβαλεν εις

" apostles and pro- thee; and the sound την θάλασσαν, λέ- “phets, because God of a millstone shall be you. Oűrws opress " hath avenged your

heard no more at all ματι βληθήσεται

23 in thee; And the light Babaev on meran 21 And one mighty an- of a candle sball shine

πόλις, και 8 μη gel took a stone, like no more at all in thee; 22 sige na ito. Kai a large millstone and and the voice of the Qwin nilagadan cast into the sea, say

bridegroom and of the μεσικών και αυλητών ing, “ Thus violently bride shall be heard και σαλπισών και μη “shall Babylon, the no more at all in thee; axxon is goi ini. “great city, be hurl- for thy merchants were και σας τεχνίτης ed, and shall never the great men of the τάσης τέχνης - 8 22“ be found more: And earth; for by thy sorsen rigton i coil

" the voice of harpers ceries were all natre ky pan nias « and musicians, and 24 tions deceived: And και μη ακεσθη εν σοι " of pipers and trum

in her was found the 23 έτι. Και φώς λύχ

"peters, shall never be blood of prophets, and & un qurşiv “ heard in thee more;

of saints, and of all -poi l'ti' rij Porn

Dever shall that were slain upon νυμφία και νύμφης και “ craftsman, of what- the earth, fin axsolñ iv coi “soever craft,be found έτι: ότι οι έμποροι

" in thee more ; nor

cause

upon her.”

[ocr errors]

" and

« הקודםהמשך »