תמונות בעמוד
PDF
ePub

sea.

3 xurbulas. Kai 8 3 And the second [angel] the second angel pourδεύτερος [αγελος] poured out his Vial

ed out his vial upon εξίχε την φιάλης upon the sea.: and

the sea; and it became ürš sis thing Sacs there came blood, as as the blood of a dead λασσαν και έγένειο of a dead carcase; and man: and every living αίμα ως νεκρά και every living soul died

soul died in the sea. wiru tuach Sans 4 in the And 4 And the third angel

& milayev in za dom the third poured out poured out his vial 4 λάσση. Και ο τρί- his Vial upon the

upon the rivers and τoς εξίχε την φιά- rivers, and upon the fountains of waters; λην αυτα εις τες springs of waters: and and they became blood. molques rj tis rås 5 there came blood. And 5 And I heard the angel τηγάς των υδάτων:

I heard the angel of of the waters say, Thou 5 και εγένετο αίμα, Και

the waters, saying ; art righteous, O Lord, ήκεσα τα αγέλα “ Righteous art Thou, which art, and wast, των υδάτων λέγουλος: “ which art, and which and shalt be, because Airaios ul, w, xal “ wast, The Holy One! thou hast judged thus:

ο ήν, ο όσιος, ότι « in that thou hast ex- 6 For they have sbed the 6 ταύτα έκρινας."Οτι

“ecuted this judg- blood of saints and aiu dyiww.sj agen 6 “ment: For, the blood prophets, and thou hast gular ižixai, nai 66 of saints and of pro

given them blood to αίμα αυτούς έδωκας phets they have pour- drink; for they are

σιείς άξιοι εισι, , “ed forth: and blood | 7 worthy. And I heard 7 Kainunou rå du " thou hast given them another out of the altar σιαςηρία λέγονλο: “ to drink! they are

say, Even so, Lord God Nai, Kuçu, ó Oids 7" worthy of it." And Almighty, true and o wavloxgétagalog I heard a voice from righteous arethyjudgeQuuzi xj dixclou ai

the altar,
altar, saying ;

saying; 8 ments. And the fourth και κρίσεις σε. Και : “ Even so, Lord, the angel poured out his τέταρλοεξέχεε την Almighty God! True vial

upon the sun; and φιάλην αυτ8 επι τον

" and just are thy power was given unto Acovo rj idon aura 8 "judgments !" And the

him to scorch men καυμαθίσαι τες α- fourth poured out his 9 with fire. And men 9 θεώπας έν συρί. Και

Vial
upon
the sun :
were scorched

with εκαυματίσθησαν οι and it was given to him great heat, and blasάνθρωποι καϋμα μέ- to scorch the men with phemed the name of γα, και έβλασφή

fire: and the men were God, which hath powμησαν οι άνθρωποι scorched with great

er over these plagues : το όνομα τύ Θεά το 9 heat: Aud the med and they repented not έχoνθος ξεσίαν επί blasphemed the name 10 to give him glory. And τας πληγάς ταύ- of God, who had the the fifth angel poured of the sun might be of the beast, and out of 13 Kai sidor ix på 13 prepared. And I saw the mouth of the false σόμαλ@. τα δρά

over

τας και ο μετενόησαν. power

these out his vial upon the δέναι αυτό δόξαν. . plagues; and they did seat of the beast; and 10 Kai ó giuni not repent for to give his kingdom was full işixu the Piedmy 10 him glory. And the

of darkness, and they αυτό επί τον θρόνον fifth poured out his gnawed their tongues tö Ingíte éyévelo Vial on the throne of 11 for pain. And blas. και βασιλεία αυτά the beast; and his

phemed ihe God of έσκολωμένη και έμασ- kingdom became dark

heaven, because of σωνο τας γλώσσας

ened: and they did their pains and their αυτών εκ τύ σόνα. bitetheir tongues from sores, and repented not 11 Kai Krampungan 11the suffering: And they 12 of their deeds. And τον Θεόν τέρανε έκ blasphemed the God

the sixth angel poured τών τόνων αυτών και

of Heaven from their out his vial upon the εκ των ελκών αυτών: sufferings and from

great river Euphrates; κρέμετενόησανέκ τών their sores; and re- and the water thereof 12έργων αυτών. Και pented not of their

was dried up, that the • ixla išixe tong 12 works. And the sixth

way of the kings of the φιάλην αυτό επί τον poured out his Vial

east might be prepaσολαμόν τον μέγαν

upon the great river 13 red. And I saw three Ευφράτη» και εξη- Euphrates; and the unclean spirits like εάνθη το ύδωρ αυτό, , water thereof was dried

frogs come out of the ένα έτοιμασθή η οδός

way

of the mouth of the dragon, των βασιλέων των kivgs from the rising and out of the mouth ünÒ ávalodãy nós.

from the mouth of the 14 prophet. For they are xorl@, rj ir të só

dragon, and from the the spirits of de. μας τα θηρία, και

mouth of the wild- vils, working miracles, εκ τ8 σόματων

beast, and from the which go forth unto τα ψευδοπροφήτε,

mouth of the false ,

the kings of the earth, νευμαία τρία ακά

prophet, three unclean and of the whole world, θαρία ως βάτραχοι» spirits, as it were frogs: to gather them to the

battle of that great day 14 Eiviäę wrzúrazlee 14 For they are spirits of δαιμόνιων σοιέντα dæmons, working won 15 of God Almighty. Beσημεία, [α εκπο- ders (which go forth) hold, I come as a thief. ρεύεται] επί τες βα- upon the kings of the Blessed is he that σιλείς της οικεμένης whole region, to gather

watcheth and keepeth όλης, συναγαγείν

them together for the his garments, test be κυτες εις πόλεμον battle of that great day

walk naked, and they της ημέρας εκείνης of the Almighty God. 16 see his shame. And Tos pigáns To 15(Behold, I come as a he gathered them too

up, that the

[ocr errors]

Off TË warlospáo thief; blessed is he gether into a place, 15 Top Q. ’lds, ipxor who watcheth, and

called in the Hebrew μαι ως κλέπης" μα- preserveth his gar- tongue, Armageddon. κάρι ο γρηγορών, ments, that he may

17 And the seventh angel και τηρών τα ιμάτια not walk naked, and poured out his vial into αυτά, ίνα μη γυμthey see his shame.)

the air; and there came ròs Wiginalý, xai 16 And they gathered

a great voice out of the βλέπωσι την άσχη- them together unto teinple of heaven, from 16 μοσύνην αυτέ. Και the place which is

the throne, saying, It συνήγαγεν αυτες εις called in Hebrew, Ar

18 is done. And there To Tozos Toy xaAk- 1 17 mageddon. And the

were voices, and thunμενον εβραϊτί 'Αρ- seventh poured out his

ders, and lightnings; 17 μαγεδδών. Και ο Vial into the air; and

and there was a great έβδομG- εξέχεε την

there came

loud earthquake, such as φιάλην αυτ8 εις τον voice from the temple

was not since men were αέρα και εξήλθε [in heaven] from the upon the earth, SO φωνή μεγάλη από throne, saying; “ It is

mighty an earthquake, Të veb (Ts égava] 18“ done!" And there 19 and so great. And the από το θρόνε, λέ

were voices, and thun- great city was divided. 18 γυσα: Γέγονε. Και derings, and light- into three parts, and Ezávoro Ouvai xai nings; and there was

the cities of the nations βρονίαι και αρραπαι:

fell: and great Baby . a great earthquake, και σεισμός έγένειο such as

lon came in rememμέγας, οίς εκ έγέfrom the time that

brance before God, to : vih ap' toi ardew men were upon the

give unto her the cup of ποι εγένονίο επί της earth, such an earth

the wine of the fierceγης,τηλικτος σεισ- 19 quake, so great! And 20 ness of his wrath. And μός έτω μέγας. . the great city became

every island Aed away, 19 Και εγένείο και τσόλις

divided into three and the mountains η μεγάλη εις τρία parts: and the cities

21 were not found. And. μέρη, και αι πόλεις of the nations fell: and there fell

upon

them των εθνών έπεσον και

the great Babylon was great hail out of hea. Βαβυλών η μεγάλη remembered before

ven, every stone about εμνήσθη ενώπιον τη God, to give unto her the weight of a talent: Θεs, δέναι αυτή το the

сир of the wine of and men blasphemed σοθήριον τα ούλα το the fierceness of his an- God because of the

June ris opis 20 ger. And every island plague of the hail; for 20 αυτο. Και σασα fied away; and moun- the plague thereof was

no puye, gögn tains were not to be exceeding great. 21 έχ ευρέθησαν. Και 21 found. And a great

never

was

a

[blocks in formation]

The seven Vials bear a certain analogy to the seven Trumpets: and, that this may the more conveniently be seen, the following comparative abstract is given :

THE SEVEN TRUMPETS.

THE SEVEN VIALS.

1. Upon the land; hail, fire, s 1. Upon the land, afflictive and blood; a third of the

to the worshippers of the trees, and all green grass

beast.

burnt up

.

2. Upon the sea; a burning
mountain; a third part of 2. Upon the sea;

the sea; as the the sea becomes blood;

blood of a dead carcase; and the third of the crea

every soul dies. tures die. 3. Upon the rivers and 3. Upon the rivers and

springs; a burning star, springs, blood; a just wormwood, falls, and many judgment and retaliadie of the embittered wa- tion on the murderers of ters.

the saints. 4. Upon the sun, moon, and 4. Upon the sun; the men stars; the third of which

are scorched with great is darkened.

heat, and blaspheme, and repent not.

15. The bottomless deep

opened, smoke and 5. Upon the throne of the
darkness, and scor- beast, darkeninghis king-
pion-locusts injure the dom; they blasphemie,
men unsealed, five and repent not.

months.
6. Four angels, loosed

from Euphrates, lead | 6. On the great river Eu-
the cavalry who slay phrates, which is dried up
the third of the men;

to prepare the way of the rest are unrepent- the eastern kings. ant.

The prophecy of Frogs, spirits of dethe times of the

mons, working wonGentiles, and of the ders to gather the witnesses, during kings of the whole 1260 days, is opened world to the battle of under this Trumpet. the great day.

7. Into the air; It is 7. The grand conflict

“ done!" an unparallelof the dragon, beast, led earthquake divides and false prophet,

the great city into three with the Lamb and

parts; cities of the nahis followers; in tions fall; Babylon rethe course of which membered; islands and the seven Vials are mountains are no more; poured out.

great hail; men con

tinue to blaspheme. The notes on chapter viii. 6, 7, &c., will shew the probable meaning of the terms Land, Sea, River, Sun; as used in both the Trumpets and the Vials. But in the explanation of these, and such-like terms, there is a certain distinction to be observed when we apply them to the different passages : for, under the Trumpets, the

attack

The three Woes.

« הקודםהמשך »