תמונות בעמוד
PDF

Dionysius Catö.

(Es ist ebenso zweifelhast, zu welcherAeit dieser SchriD Keller, unter dessen Namen einige moralische zweizeilige Denkverse zf«?«««) vorhanden sind, gelebt habe,

, als, wer «eigentlich gewesen sei. Vielleicht sind sie vvnei, nein ganz andern Verfasser, der seiner Sammlung mir W den Namen deS berühmten Sittenrichters Lac« zur grsßm Empfehlung voran setzte, und vermuthlich im zweiten Iah« , hunderte nach Christi Geburt lebte. Sie sind an seinen Soh» gerichtet, enthalten viele gute praktische Bemerkungen und Lehren, und waren ehedem ein sehr gangbares Schulbuch Hier nur einige der scharfsinnigsten daraus.)

./. .' "^" , ',"1.

ViMtöin primsm elle vuts, compeicere kroximu« !lle De« eK, <M lc!t rstlone tacere:

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Disce eliquid; nam, quum fubito fortuna recef- . sit,

Ars remanet, vitamque hominis non deferit unquam.

-

Tranquillis rebus, femper adverfâ timeto:
Rurfus in adverfis melius fperare memento,

****

Ne

[ocr errors][ocr errors]

Ne pudeat, quae nefcieris, te velle doceri;
Scire aliquid laus eft, culpa eft nil difcere velle.

2.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Nunc, ratio quae fit Morbis, aut unde repente
Mortiferam poffit cladem conflare coorta
Morbida vis Hominum generi, Pecudum que cater-
vis,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

« £ufretiuê. Expediam. Primum multarum {emina rerum
T^^T" Efïè fupra docui, quae fint vitalia nobis :
р • Q

Et contra, quae fint morbo, mortique, nece{fe *ft
Multa volare; ea cum cafu funt forte coorta,
Et perturbarunt coelum, fit morbidus Aër.
Atque ea vis omnis Morborum, peftilitasque,
Aut extrinfecus, ut nubes nebulaeque fupernè
Per coclum veniunt, aut ipfa faepe coorta
De terra furgunt, ubi putrorem humida na&ta 'ft,
Intempeftivis Pluviisque et Solibus i&ta.
Nonne vides etiam, coeli novitate et aquarum
Tentari, procul a patria quicunque domoque
Adveniunt? Ideo quia longe difcrepat Aër.'
Nam quid Britannum coelum differre putamus,
Et qu6d in Aegypto 'ft, qua mundi claudicat Axis?
Quidve quod in Ponto 'ft differre a Gadibus, atque
Usque ad nigra virûm, perco&aque faecla calore.
Quae cum quatuor inter fe diverfa videmus,
Quatuor a ventis et coeli partibus effe,
Tum color et facies hominum diftare videntur
Largiter, et morbi generatim £aecla tenere.

Eft Elephas morbus, qui propter fiumina Nili Cignitur Aegypto in media, neque praeterea us- - * quam.

Atthidè tentantur Greffus, Oculique in Achaeis ;
Finibus, inde aliis alius locus eft inimicus
Partibus ac membris. Varius concinnat id Aër.

Proinde ubi fe Coelum, quod nobis forte alie

- num 'ft,
Commovet, atque Aër inimicüs ferpere coepit:
Ut nebula, ac nubes paullatim repit, et omne,
Qua graditur, conturbat, et immutare coa&at,
Fit quoque, ut in noftrum cum venit denique coe.

* lum, - -
Corrumpat, reddatque fu: fimile atque alienum.

[ocr errors]

* . - - Haec

« הקודםהמשך »