תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Lugete, o Veneres, Cupidinesque,
£t quantum eft hominum venuftiorum!
PafTer mortuus eft meae puellae,
(Quem plus illa oculis fuis amabat;
Nam mellitus erat, {uamque norat
Ipfam tam bene, quam puella matrem:
Nec fefe a gremio illius movebat;
Sed circumfiliens modo huc, modo illud,
Ad folam dominam usque pipiabat.
ui nunc it per iter tenebricofum,
• illuc, unde negant redire quenquam.
At vobis male fit, malae tenebrae
Orci, quae omnia bella devoratis;
Tam bellum mihi pafferem abftuliftis.
O factum male! o miselle passer!
Tua nunc opera meae puellae
Flendo turgiduli rubent ocelli,

In Mantulam. Firmano fàltu non falfo Mentula dives Fertur, qui tot res in fe habet egregias. Aucupia omne genus, pifces, prata, arva, ferasque, Necquicquàm : fruétus fumtibus exfuperat.

Quare concédo, fit dives, dum omnia defint.
Saltum laudemus, dum tamen ipfe egeat,

Ad Lesbiam.

Dicebas quondam, folum te noffe Catullum,
Lesbia, nec prae me vélle tenere Iovem.
Dilexi tum te, non tantum ut vulgus amicam,
Sed pater ut gnatos diligit et generos.
Nunc te cognovi, Quare etfi impenfius uror,
Múlto mi támen es vilior et levior.
Qui potis eft? inquis. Quod amantem iniuria talis
Cogit amare magis, fed bene vella minus.

[ocr errors][ocr errors]

l A^nius.) A u s o n i tt s.

(Verglichen mit dem Marrial, dem er »achahmte, bleibt Magnus Ausonius, ein Sprachlehrer, Nhctor und Dichter des vierten Jahrhunderts, im ziemlich fernen Abstände von jenes Dichters Scharfsinn, Fruchtbarkeit, und Stärke des Vortrages. Für fein Zeitalter aber unterscheiden sie sich immer noch fchr; «uch hat er manche griechifche Sinngedichte sehr glücklich ins Lateinische übertragen. Vielen von feinen kleinem Gedichten würde man jedoch zu viel Ehre thun, wenn man sie unter die Sinngedichte zählen wollte; es sind bloß Gedächtnißverfc, worin eine Reihe von , Kaiser», die Zahl und Bestimmung der Musen, und dergk. enthalte» ist)

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Languentem Caium moriturum dixerat olim
Eunomus; evafit fati ope, non medici.
Paulo poft ipfum videt, aut vidiffe putavit
Pallentem, et multa mortis in effigie.
Quis tu? Caius, ait. Vivisne? * Hic abnuit. At
quid
Nunc agis hic? Iuffu Ditis, ait, venio;
Ut, quia notitiam rerumque hominumque tenerem,
Accirem medicos. Eunomus obriguit.
Tum Caius: metuas nihil, Eunome; dixi ego et
- omnes,
Nullum, qui faperet, dicere te medicum.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
« הקודםהמשך »