תמונות בעמוד
PDF

gence and accuracy of Mr. Nasmith have furnished me with the. following transcript from Lonelich Skynner's translation .in Bennet college library.

Thanne passeth forth this storye with al
'That is cleped of som men SEYNT GRAAL
Also the SANK RYAL iclepid it is
Of mochel peple with owten mys

are are a e as at a'e
Now of al this storie have I mad an ende
That is schwede of Celidoygne and now forthere to wend
And of anothir brawnche most we be gynne
Of the storye that we clepen prophet Merlynne
Wiche that Maister ROBERT of BORROWN
Owt of Latyn it tranfletted hol and soun
Onlich into the langage of Frawnce
This storie he drowgh be adventure and chaunce
And doth Merlynne insten with SANK RYAL
For the ton storie the tothir medlyth withal
After the satting of the forseid RORERT
That somtym it transletted in Middilerd
And I as an unkonneng man trewely
Into Englisch have drawen this storye
And thowgh that to zow not plesyng it be
Zit that ful excused ze wolde haven me
Of my neclegence and unkonnenge
On me to taken swich a thinge
Into owre modris tonge for to endite
The swettere to sowne to more and lyte
And more cler to zoure undirstondyng
Thanne owthir Frensh other Latyn to my supposin
And therfore atte the ende of this storye -
A pater noster ze wolden for me pteye
For me that HERRY LONELICH hyhte
And greteth owre lady ful of myhte

Hartelich

[ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors]

Which that MARTYN DE By:an translated here ' '
From Latyn into Romaunce in his manere

But leve me now of BRWTTES-book

And aftyr this storye now lete us ss. '

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

a feast of the choiccstdishes. Ibid. c_. 35. Originally Lz BRUT, LANCELOT, TRlSTAN, and the SAINT GREAL were separate histories ; but they were so connected and confounded before the year 1 zoo, that the same title became applicable, to all. The book of the SANGREAL, a separate work, isreferred to in MORTE ARTHUR. 5' Now after that the quest of the " SANCGREALL was fulfylled, and that all the knyghtes that " were lefte alive were come agayne to the Rounde Table, asthe BOOKE OF THE SANCGREALL makethe mencion, than was there grete joye in the courte. And especiallie king Arthur and quene Guenever made grete joye of the remnaunt that were come home. And passynge glad was the kinge and " quene of syr Launcelot and syr Bors, for they had been " passynge longe awaye in the quest of the SANCGREALL. " Then, as the Frenshe booke sayeth,- syr Lancelot, &c." B. xviii. cap. I. And again, in the same romance. " VVhan *_' syr Bors had tolde him [Arthur] of the adventures of the U SANCGREALL, such as had befallen hym and his felawes,-" all this was made in grete bookes, and put in almeryes at " Salisbury." B. xvii. cap. xxiii '. The former part of this passage is almost literally translated from one in the French romance of TRISTAN, Bibl. Reg. MSS. 20 D. ii. fol. antep, " O_u_ant Boort ot conte laventure del Saint Graal' teles com cles " efloient avenues, cles furent mises en escrit, gardees en la" mere de Salibiereszdont Me/Ire GALTIER MAP l'tssrest a fitffl F' on li'ure du Saint Graalpor-lamarrdu rqy Herrt' son jZ-ngor, out' " lessot're tralater del Latin en ro'manz"." Whether Salisbury, or Saliht'eres is, in the two passages, the right reading, I cannot ascertain. [But see Not ". p. 117. vol. ii.] But in the royal library at Paris there is " Le Roman de TR'ISTAN ET ISEU-LT, " traduit de Latin en Francois, par Lucas chevalier du Gast " pres de Sariiberi,-Anglois, avec figures._" Montfauc. CATAL.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

' There is printed, " Le Roman du " par Luce, chevalier, seigneur du chas" noble et vaillant Chcvalici- Tristan fils '* teau de Gast. Rouen, 1439- ffl-ss . " du noble roy Maliadus de Leonnoys, ' * '

from

« הקודםהמשך »