Kazot lʼo tifraḥ ʻod le-ʻolam: sipurim

כריכה קדמית
Sifriyat Poʻalim, hotsʼat ha- Kibuts ha-artsi ha-Shomer Hatsa'ir be-hishtatfur Keren "Havatselet", 1980 - 143 עמודים

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
7
חלק 2
13
חלק 3
48

11 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מידע ביבליוגרפי