תמונות בעמוד
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

PRINTED AND PUBLISHED BY A. J. VALPY, M.A.
AND sold BY ALL Bookselle Rs.

1830.

[ocr errors][merged small][graphic][graphic][graphic]
« הקודםהמשך »