תמונות בעמוד
PDF
ePub

to arise

wan

was

4. Suor A i Begyndelsen af et Ord giør en Stavelse uden Accent, bliver det udtalt, som et kort æ, eller snarere som et haftigt e, for a-gàin'æghehn, igien

æreis, opkomme a-gainst ægehnft, imod so awake æhvehe, opvaagne to abide beiho,

forblive alone ælohn, alene abroad æbraho, - udenfor Abuse æbjuhs, Misbrug Ligesaa haftig bliver, a mi en (Artic. unitat.) udtalet

(hverken som et ce, iffe bellersom et e, men som en Mellemlyd mellem begge, nemlig som et hastigt &.

følgende udtales det ganske fort, som et danst &. Swaddle Svadd'l, Svøb wana. hoant, Mangel Swallow Svallo, Svale wánton hoanton, modvillig, Swan Svan, Svane

overbaadig Wad hvad, et Silke Overtræf what boat, brad to wállow hvallo, at vælte to wash boasch toe, vaske hvan bleeg

hvas var, wand hoand smal Kiep watch hvattsch, Lommeuhr 10 wánder hoender, vandre Water Soater, Band Saaledes og i alle Derivata og Compofita.

Aa og Ae
Ere egentlig-ingen Engelffe Diphthongi, men komme alene
for i fremmede Ord, og bliver aa udtalt rom ee, rom:
Baal
Behe,

Baal
Som eh i Aaron; og som æ i Isaac

og
Canaan
Kehnæn

Canaan
Derimod de som ih i
A era

Æera effer Tidsregning
Caefar Sihfety , Caefar &c.
Og som fort e Caecity, Quaestor, Caelibate,

Som et fort i, naar det ingen Aceent Şar, som aequator, iquehter.

Ai, Naar Accenten ligger derpaa, bliver det udtalt, som eh, som

Aid, Aim, Pair, Gain &c. ehd, ehm. Men naar det staaer i en usaccentueret Stavelse, lyder det som et forte, eller bliver næften ganske opslugt, soin Cómplaisant, Cáptain, Cháplain, cértain , Bárgain, Fóuir

tain, Mountain ; Chamberlain &c., læ$ Rammplerænt, Kæpt'n, ferren, Bærgh'n 26.

Ihræ,

[ocr errors]
[ocr errors]

Saavel det forte, som lange ai findes i det Ord
to maintain
mæntehn

forsvare. g fremmede Ord er det ingen Diphthong, men bliver delet, som Lå-ick, Mofà-ick, Juda-ism, &c,

Aie.
Er en gammel Triphthongus, i hvis Stæd man skriver
ay, som har samme Udtale, som ai, som
Rays Rehs, Straaler, stæden for Raies &c.

Au- og Aw
Som et langt ah, Eder u og w efter a bliver ifte
hørt, men a udtales langt, som
Author Uhther; Uutor

Hawk Bahe,

Sahk, Hog Câuse Rahs, arsag to draw drah, at drage, treffe Affault æfa hlt, anfald

Straw 'Strah,

Straa.
Ay.
Lyder, som ai i Fransfen, nemlig som eh, dog noget dunf:
lere, at det næsten udtales som e, som
Day Deh, Dag to say reh, fige
Way hveh," Vei Mayor Mieher, Borgemester

E. 1. Det Engelske e er' 5 Slags: i. Det lange, 2. det í Korte, 3. det brede, 4. det haftige, 5. det stumme eller e finale.

Naar e staaer alene, eller ender en lang accentueret Staa velse, raa udtales det, som ih. V 1. J Monofyllabis, som mih, mig

hvih,
he
hih, ban ye

jih,

į
she
(chih, bun

bih, være
Di Artic. definit. Iyder, som e
the
dhe,

den, det
(Nogle udtryffe det, fom She, andre dhi, men det er

egentlig et Atonum, som maae faa hurtig udtales, at man

næsten hører intet andet, end den læspende udtale af th), 2. Naar den for sig selv udgiør en lang Starelse, som 'èven iho'n, just Devil Dihvil, Dicvel Evening Thy'ning, Aften. equal ihkvæl, lige E vil Jhvil,

Ondt 3. 9 Enden af en Stavelle, rom og for e mutum, med Accent, som Idèa. Pidihæ, en Idee Dèity Dihiti, Guddom

Jesus

me

we

to be

End

Jesus Dichibros, Jesus Cedar Sihder, Ceder abstémious æbstihmios, afholdende légal lihgæl lovlig

thèse dhihs,

dine hère hihr, ber

fincère finjihr, Oprigtig Schème Skihm, et Udkast to adhère æðhihr, tilhænge II. Med en Consonant, som et fort e, som

End, Ende Men menn, Mennesker EN

ku, alen Step Stepp, Stride Neglect Zeglekt, Forsømmelse to ejéct id fchekt, udtaste Fláttery Slætteri, Smigren Piety Pejiti, Gudsfrygt

em og en i Verba (eller i de med lang Uccent ei accentuerede Stavelser, lyde som im og'in, som: to embòlden imbohld'n, at vove

embark imbæhre, indskibe
embrace imbræhs,

omfavne
enjoy
indfchiæ,

nyde
Eʻnglish Inglisch, Engelse

E'ngland Inglænd, Engelland Undtagen E-mbers, É'ınbryo, Eʻmblem, emblemátical,

émperour, empire, Empbafis, Emphátical, Empírical, Empíricisin, empyreal, Einulation, Encomiaft, Enthusiafın, Energétical, Einmity, to énter, to ennoble, Enyoy, énvy &c. med deres Derivata og Compofita,

hvori det udtales, fome eller imellem e og i. E bliver i Polysyllaba, en og ed, meget fort udtalet, og næsten fortiet, fomn often aft'n

ofte beholden behohld'n, forbun: òpen ohp'n, aaben

den Heaven Sevv'n, Himmel stricken strik'n, flaget Gárden Ghærd'n, Hauge loved lov'd, elftet: Tòken Tohr'n, Tegnt

(loy'd) Línnen Linn'n, Linnet received risihv'd, faaet hidden hidd'nt, fliult

called

Kahlo, faldet. III. Det brede e findes i Begyndelsen og Midten af mange saavel eens roin fileer.ftavelses Orb, og lyder næsten som æ, som Egg Egg,

ES held heldd, boldt Webb Soebb, Pav

Bell Bell, Kloffe Bærme Flefh

Flesch, Kisd

Been Bench Bentsch, Bene yes

ja Béggar Legger, Betler yesterday jisterdeh, i Gaar. Létter Letter, Brev

Blé,

Dregs Leg

Dreggs,
Legg,
1. jis,

Blemish Blemmirch, en Plet. Vetch Vetsch, Vitke.
Crédit Breddit, Credit
Saaledes og de følgende: Berry, Clerk, Désert, Eʻr.

rand, expért, Eern, German, Herb, Herd , Mercy,
Mérchant, Nerye; pert, Perch, serve, Servant, Ver-
ge, Yerk &c.

IV. Det hastig lydende e findes fornemmelig i Endelsen, er, som Adder, A'fter, Aliber, A'nger, Archer, Badger,

læs ædder, æfter, Bæðrcher. V. E finale er stum, og bliver ikke hørt, som Gàmę Gebm, Spil Time Teim, Tid.

Thi'først er dette e finale et Tegn paa, at Ordet skal langt udtales, som Mile yieil, Miil

Dame Dehm, Dame Knave Snehv

Skale Here hihr, ber Tithe Teihth, Eiende.

2. Er det og et Tegn, at C, 8, V og th staf blødt udtales, som Prínce Prins,

Prints fince

sins, eftersom Change Tschehnorch, Forandring to cleave Priho, flove deceive disihv, bedrage to breathe brihth, aande

bathe baboh, babe Szvor e har været ftum i Primitivo og Simplici, bliver det og ligeledes i Derivata og Coinposita, som Safety Sehftig. Sifferhed there-fore dherfohr, derfoë af låfe rehfi fikker

af there dhehr,

der 4 care full kehtfull, omhyggelig og fore fohr, for af Care Rehr, Omsorg

where.éver hverevver, i hvor og full full, fuld af where hvehr, hvor

og
éver

eppet, , altid more-over mohrohver,

af more mohr, mere og over ohver, over foine-where romhvehr,

nogenfteds af some foni, no en

og where hvehr, hvor I latinske Ord, som stamme ned af Græsken, i Græffe og Ebraiske Navne bliver e finale lørt, og udtale som et fort en det er, næften som i; rom

Epitome. Phoebe, Penelope, Sy'ncope &c. læs Ipitomic,

Naar 1 og r ganer foran e finale, saa bliver e semi mutum, og udtales, saa meget som deraf høres for Consonanten, som i det franske, nemlig foran 1 som et hastigt i, og foran r som et hastigt e, som

Table

oper dette

1.

Table Tehbil (Tehb'l), Bord
'Idle eidil Ceid'l), ledig húmbla omb'l,

omb'l, ydmyg Fire Sejr (Sei’r), glo

glo Acre

Ehker, Ageç

Ea.
Denne Diphthongus er næsten den vanskeligste i det Ens
gelske Sprog; thi den udtales i en fleste Ord, rom ih, i nogle
som e, i andre som eh, og endelig i nogle, som næsten et klart e.

I. Ea urcales foin ih.
I. gen lang accentueret Stavelse, som
Beacon, Beadle, Beagle, Beaker, Lèaguer, Plea, Pedo

cock, Queafy, Queafwess, Easter, Trèacle, Wealand,

Weasel &c., læs Bihton, Bihdil, Bihgkil, Bihter zc.
Saaledes og i Esigende, som har ligeledes lang accent.
Peace, Beach, each, to preach, 70 reach, to teach; Leaf,

Şhèaf; Léague, Teague, Beak, Bleak, Freak, leak,
Peak, to sneak, to speak; to squeak, weak; to appeal.
Beal, to conceal, to congèal, Eagle, Deal, Fealty, to heal,
Meal, Peal, to repeal, to reveal, Seal, to steal, Veal,
Weal, Wheal, Zeal, Beain, Bream, Cream, extream,
Dream, Gleam, Leam, Ream, to scream, Seam, Seain.
ster, Seamstress, fqueamish, Stream, Team, Bean, Clean,
Dean, Déanry, 20 demèan, to glean, Lean, Meąn, to
wean, cheap Heap, to reap, Leap &c. læs Dihs,
Bihtsch, ihtsch, prihtsch, rihtsaf, tihtsch, Lihfi

Schihf, Lihk, Tihf, Bihť 26.
Følgende tiene med til Øvelse, hvor det og udtales fom ih.
to appear, arrèar, to besmèar, to blèar, Chèar, clear, dear,

dèarly, Ear, Fear, to hear, to indèar, ņear, to rear, to fear, to fhear, Shears, to finear, to snear, Spear. Tear, Year, to Appéafa, to ceafe, to crease, Encrease, Decease, Decrease, Disease, to displease, Eafe, Easement, Grèafe, Lease, Pease, to please, Release, Verdigreale, Leafh, Beaft, beastly, East, Feast, least, to beat, to bleat, Cheat complèar, Defeat, to eat, to entrèat, Fear, Heat, Meat, Neat, Peat, to repeat, Retreat, Seat, Teat, Threat, Wheat, to bequeathe, to breathe, to fheathe, to wreathe, to bereave, to: cleave, Eaves, ta hèave, Lèave, to leave, Sheaves, to weave, to teaze &c. læs æppihr, ærriht, æppibs, lihs, bibst, biht, bikvihth, biriho, tihs, ac.

II. For r som er naar en eller flere Consonanter falger derpaa i en Stavelse som to féarce førs, at sigte, felde Péarch Pörtsch, en Maatestor

Search

« הקודםהמשך »