תמונות בעמוד
PDF
ePub

|

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][graphic]
[ocr errors]

Page A Paraphrase upon the Hard Texts of the whole Divine Scrip

ture, (continued) .................................. 1–633

« הקודםהמשך »