תמונות בעמוד
PDF

.

.

[ocr errors]

כמורסונס פ' ו6תסנן על פסוק סופן רס הסרט כחוס למו וסוף מטיפיך יטופון פלח סית סוכר מסור כיון לקרנן 096 ספן 6מר ר' לוי (קרי כמה כני 6רס סירנו ומתו על מטותיקי לנ"ו וסקכ"ס נזסרן כיון סמגלגלי'סיכס ע"י חייב ועתיר קוס הסיכו 6ותו מקו כסרס למו יספך כסימלו כל כני 6רס לעתיד לח"כ לחכות מסן מיתתן : ן כרכתנסר מרכת רמק המרכס לכל • חותס סיס דמו ישפך פיבי וקוסיל בסמונת נמי פעל כחכילה ושתי' טר סנעסס סמן וכטלכפר מרכיעליו רמס כקכר קריסת קנס רחיתי קמסמר

וקס' רמת לתת כמחט כנסר הזה על דחטפת וכו' וסיתס וסוף מטיפיך יטופון:זהוא היה אומר מרבה בשר החי - קמיל קחי תנ6 שכל ככריית6 פיקחליל דניג ופס

מרבה רכויין קטין לסוס חוז מרכוי פי'רסי הוט למי' וקכיר כן

קורק ? נחכמה' ונרקיז : פתוח רונס • ע"כ) וכפירס רעל מסכפל דידן כתובים מקומות סלח נהגו לומר זו קלל'עיל •

מרנק לכל סרמכ"ס נס סר"כ וכל סמפרסיס העתיקו וכעל מורס סמו 6מר כתירון קקוסיס רסיכי ולכן למר וסיס מטיפיך כלומר ללכסון פייגלגול סמקייס כרכרי רז"ל וססכיס לרפת' פיטסנורס וסחר חכמי המומות כסטר הזכיר' החכרכנן כפרס'כי תכל סופו פיוססף וכקוסיס סרלסונס נדחק מחול לומר לקכל ססני סbמרו זל סקנין כקלוסס לכל קנולגלת ספט עליק מקרנק ולססתניכס סתפרינס יותר מכות מקסכנס : עכ"ו • ולז יתכן כעיני כלל לומר פלס היקק כונס קלל כמ6מרו זס כי 6ס מס ססוס כסור לגלגול סיוס 6מנס מרכריס סנעלמיס ורסני'לססתירס כי לס לסריליס fסר ס'קורס זלס היס רכי'סקלוס מחנר סמלfמריסוק וטכחו כמסכתוכיכמו פחין המקרל יוכל מידי פשוטו כך מין סמסנס יוכחת מירי מסמע' כמוכן לכל ותיק מניס מסמר זס עס סלר מחמריס מקוכליס סכלס ססניסוס כעל פס ולל כתנ' נמסנס ועור 6ני מרקוק נסלר. סמסניות הללו סכיון לזה חיכו 69 מחמר על רכר סקרק פרחה גלגולת על סוס ליס להכניסו ניין הונקי'כין פניני מוסריס ססו6 היה חומר רקון מרנלין כפומי' והוה לי לחקר זה המסמר לבסוף כל סכן סכלסון תרמי למלו לס סיס לוגערני כין קים (קרס וכן דבריו 6סי לכר קיק לנוכח פנס גולגלת המת ולמס זס לקיסר פניו לחמר כלפי השומעיס וקכי סוס ליס למימר על רחטיף סטפיס וסוף מטיפית יטופון נסים לירקרק מחילף רקחמר לכך נ"ל לומר רק"ק וכמו ססמר לין כור וכו' וכל רכותית לפלול' קפחיתות כן לף קול רסס וכו'6"ל על רחטפת וכו'ונמך לו למסס ולקכן סוס היה חומר מרכס נסר מונה רמס וכו'לחייג נקס לס פחיתות 6ס מעלות ווק לפי סכסרחק קנלגולת קזחק 6"ל על רחטפת וכו' כלומר מסתמס כדעת נותן והכל מקיין רעל רחטפת חטפיך ולסוף מטיפיך יטופון כי כמלת ס6לס מודר כק מודדין לוטנן כיס המרק וכן ססכל מחייכ bלס סעל כל זה המכילות מכסיס סקרי סרכס נקרניס ולח קרניופרכת קירני' ולח נתרני'וכדי להסכי' המליחות סלס יק6 מכחי: למס סמחייכו הסכל וסו6 ספל כל פניס הכל כמר bמת וספיטת כרק נשפט לפיכן סוח קיק חומר (סוק מרגלס נפומיס מן לז וסלחת מרנס כסי מרנת במס וכו' לסרניל כפי הנריות כי מתחייך הכל נחיוך חמתי וכגודת יוסר ספרי התת מונה מונה כפר מרכת רמק וכו'. לענין הפחיתיות מרכת תורת מרכס חייס וכו' לעניין המעלות הליכי מדות סגסוגות נעולס יסרות ותמימות קס ומן הגלויות חתת רן לנסתרות נק'קינוסנס סמס ככרק וופר במסכיס bס סלין כנו כח להסכינס ולעמוד על תכונתס וכענין סנ6' כי לס מחסניפי מחסכותיכס ולח ורכיכס לרכי ונמכל 6"כ סוס הנמר על רחטפת וכו' לס 6מרו כרוך סיור (חייב סכן קול ופכן יסיס bס נדין הנחת היה חומר סכְן היל ססנח' כפי קסכל ומפני ססמפורס' מכחיסוכרי סלח יכל קורס סיו לומיללית דין ולית ריין לפיכך קול היס 6ומר וסרניל כפיו להשמיע כקהל רב מרכס כסר וכו' מרכק תורק וכו' לומר סלמרחק עינינו נספט כטוב סעס ורטת סכסס keו כמסכיס כסלר נין לרע כין לטוב • כן כל המלות סכעולס נתונות על הסדר ולע"פ סלין ככו כס נקסין וחסרי סוס המסמר ולטפח וכו' 6ינס גזירס מוחלט'סכך יקרת בהחלט ספרי 6פסר פות הנפטף E65טף • וכן קפוטף לפזר פלס יוסטף ולכן לס 6מר המסמר כלומרז למטמיע (רכי'ס כינולכין פגמו למ' כן לגלגולת סמיח ענסבלתי סומע ומניח הקנקי סכן רחוי רעל וחטפת וכו' וקוסים מן המניחות ג'כ חינת כפי' כלל חבל ע"י מחמרו הנמסן סמכלן ולילך קוס קיק חומר מרכס נזר וכו'סמסכיל יכין היטב וכל רכריס סכיוכח כלו רחויין לחמרן סהמזכילי' קס סינינו חכל לח כל הסומכי' כן ולמסמע חוניו יוכיח וספוט למרחק עיניו סbc5ת קיר חמתי'וסלין עליס תסוכק כי לח יסכיל 6ף לח יבין עניין התזונת ויסחר 6"כ נכון עס הסלק ויכל ק"ו לידי מכסול : וחמר בלשון חכמי סקול סלסון סמורגל כפי ההמון כוכניס מקס כרמוכח נפ"ס וסקניס סקרי ענין רכרו כשו ידכר עס גולגלק קלסטיס גס כרי סקסמון יכינו מחמרו כמסגעו סכן סול על רחטפת וכו' ולמסכיליס סכין רכרו וענינו כמה פקיס 6ומר 6ח"כ מרנס כסר וכו'וסיס סופריכלסון סקלסקנרחה כפיני : מטיפיך יטופון לססמיענו סלפי קרניס סקרנו לת היחיד כלס יקרגו

לכן חמר לו הגולגלת ה6חת סמטיפית ו6ס היו רכיס כולס יטופון מדרס סמוסל 8 יטופון פי' הריס ל6 קית סוכר מסור כיון לסרגך וכו' סמגלנלין סוכת ע"י חייך וכו' •

מוקי דעת קרמכ"ס כפרק ס' מספרקיס פסקדיס לפירוט מסכתס זו סלע"פ ססיקנרין סקכ"ס סוס יקון 6S גור טל זה פיקרנוקו קול וזה כל 6מ' רסס יתברן פרגולריס למחיר מקס כריקיס •

מקס רסעיס ווס חמת ו65 מפני כן התחייך פלוני קיט נקיות רע וכו' • 6כל בבחירק עכמו קול סטtק ופטל הרט •

כך שגם יענס וסרכר סלוקיס היה למקוס סיסרג זק ולפי ססחיס קול חיס רמיס קיים • נתגלגל עי וגמולו יסיכ ל קסכרE6[ . וכ"כ כסוף פרק נ' מקנכות קסוכס : וסעים סקרמכ'ן נפרשת לך ל

קסים

.

.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

מת'רחגה 66 ינזלוקי מכית סמלך לו סמל יכלו עליו לסטיס קפיר על רכרייסללוולמר ס6פי'נזר על כלו'פיריט לפלוני וקלי וסינוסר (קסיד 6סר קיס סתפלל סמקוס יכילנו מפזור סנפס לס'וטפת גזירקו פל סקכ"ס זכס כרכר מכות ותסרין עוד ולני kc ממנומקו פזור הנפט 6מר לסס סיסיו לו נכסיס מרוכיס 6מר סלפי' גורס לרכרין סלס קלס 6חר ועסק סוכת עס כל מפוזרי' כמקימות סרכס כריך לפול בפסולת וכלכלן ולכון: זק סינס תפוכס ללכרי סרמכ"ס לפי פות סעוסס קרע סרכרי מרכס נסיס מרכס כספיס •

סרמכ"ס נחמריס עליו קול סדרה נקיט. ולזל: נתחלס מרבה רמה מרבה נכסים מרבה דאגה מרב'נשים' 6מנס 6סר לה פעל ועפה חרס מקסט עלמו וחוכל מרבה כשפים מרבה שפחות מרב'זמה מרב'עברי' לקייס מאמרו של מלך ברוך סותר ומרכק כסר וח"כ מרבה גול מרבי תורה מרב' חיים מרכה ישיבה • קול • 6ל6 זרון לכן העיקר מכק לסרכות נכסיס ול6ח' מרבה חכמה מרכיעצה מרבי (גמי תור') תבונה מרבי לכן ורחמנ'לכל בעיוכחסר טהרני נכסיס ורולס סיז צרקה מרבישלום קנה שם טוב קנה לעצמו קנה לו יוכנו, רכרי קרמכ"ס כך כידו ספק לפרנס נסיס רכו' דברי תורה קנה לו חיי העולם הבא: ח רבן יוחנן תסקלק ממנו גס ססנת קול מרכס לו נסיס ול6חר בן זכאי קכל מהלל ומשמאי הוא היה אומ'אם למר סכסכ"ו סס גרחק ני : ן סקינ' נסיס כל 6חת כריכת תורה הרבה

אל מרכה רמק פי'סר"כ כקכר ספחת ססמפנק קרי מרני

וקפה רמס למת כמחט טפחות וכיון סיסלובנינית מרוכין נרי' לפרו'וכרמי' לספק יין ככפר קמיפי'סמדרס סמוסל כסס כר"ן מסןוול לספרטקס ומזון לכני ניתן ומרכי עכריס לעכור הסרוק והכרמים לכך הן סקמת מרגים •סלס סכל מי סרעתו כקיסיסלולסנטער בחיים סגויין בסדר זה : מערכת קורס מרכס חייס : וכפי' כי קיח על ניוול כמותו פיסתכל למעט חוקי ניוול ויקסו'וירגים מעתי חייך ולורן ימיך: מרנק חכמה • סנותן טעס ללכריו וספכרן' קרמס סתכסכנו כמוקו יכמו פמרנים המחט ככפר קמי וימעט פלו מתיסכוק על גג הפומטין: מרנס ימינה • קרכ'תלמידיס כניוולו ולס ירכק כפר כי מרכס נטר מרכק רמת• עכ"ל מתקנליס וכליס לסמוט סברותיו: ולית לגרסי מרכס יסינס ול6 סכינותי מה יקסוכן 6רס חי על ניולו וסו6 נקכר יוכל מרכס חכמס מי סמרכק נתלמידיס סתלמידיס מקרריס, טמון כעפר וחין רוסק ומי ידע כל שתי הלס רמת פ.לטנו לו חותו ומרנין ומוסיפין על חכמתו :'מרכס ענס * כי סמרכס תולעת מלכלכו וקוליל וחין רולס ככיול כמכס מין קניול נחם' נטול ענת פרנק הכונס - מבין דבר מתוך דבר מעכות סיועכיו למחותי כל סכן כסקול סננו כחסר סס הרי הול מת ואין נותניס לו : מרכת כדקק - מרכס סלוס שנחמר והיה מפסק 6תו יודע על מה מן הניוול - לחיזי סכת 6"כ יכטער על זק

כעולו נחייס חיימן . לכל דכריסס כלמריס כbמת bלמת

טלמו קפס ול6 סקיימו כוס הקרנסה לתת וטסו מס פלינו יפנו לכל 6מרו הקושי הזה כלפי נפטופל קמת • קרוחק כנימלו של הגוף ומגטער מסור על זה וקרי הנפפקוס קייס והסכימו כוס גס קכמי הלומות רנס לומר נקסחרת סנפס חזק 66מר הכחוך חיוך "ר כ"נ לך נפרן עליו יכחג וכפפו עליו תלכל • וbמר כפרו יכלו כפירו' הרחכיס לסון קסמקס כמו וכל חלקה טוכק תכליכו מלכיס כ"ג י"ט וסול לפון מושחל לרנריס קכלתי מרנפיס Losחקק בקס כמו קכחכ החרס ע"כי ומבחר קכתוכ סfמנס נפפו עליו תוכל בכלל קהול פרוס רולס ויודע ומכיר ננופו 6סר היקנו • ומקן קרס למד סל תלן לחמר כסוף פרק ס למסכק סכת bכל bומריס כפני כמה יודע על מיתעכל סנטר)2 ועל זס כיוכו כלומרס קסס כמס למת פרי מלר קנפס סיולע זק • רע סכן סיס ועתס ז"ל פכמתלח הוכירוכסר וכקי סמת נכסרסקי • קוס לסו לכפות הלטון ומיחמרו כמחט כחי

לו פיחמרונ"כ ככסר קמת חבל לעתס ססו6קס'למת • לח לכפר קמת סלינו מרגיס כלל 6כל לתת קול קפה ירניכוס לכפסו ותתמה שקורה לנפ'כbס מת עכן קול לומר ככתוכ ודורס לל סמקי ובלי ספק סענינו חל נפסות סמתיס סכל כלפי סקלריס'קי כמקוס סtס גופי קמתיס עס קיס הדריס'לכך חומרולורס מל הממיס לע"פ סקוריס'כעלמ' קיל חל הנפשות סקמס 6ף כון הקופיקו6 חל נפסלמת וכלפי פפעל הקושי נעס'כעת מכמו יכול כעל סלסון סיפרקסה למק 6ע"פ סרמכוון נסגעת סקוטי סקול 6ל נפסכמת קן נרולי פוך מכלתי כספר כל כ0

הלכות חבל סכתכ כטעס קקכור סקול מפני סקס' לכפ'כפתרל'הנוףתכות ומוטל כליקכור' - ועל לרן זס למרקס'רמה לתת כמחט ככפר קקי וקלמיון קוק דמיון במכיחות הקופילברמות עכ"ל • נס מכספי כתפוכת קרסנ"ה סימן ot'ט פכתר נ"כ כפסיטות סלין נער לכנס כלומל • והחנוטין יוכים • קנה לעכמו לקנחתו כעולס סוס מדר' one נסס רי"ונחמיc

ומכחתי סער לזס ספי'סכן סנינונפיק לפקניס מפנק ו'סכסניס לורסיס מקרק וס לעגען ופי'סר"כ לקנחקן ומ"מ נ"ל לפר' סענינו סקנר עכמותו (ריל פנסיו לו 6ס טוב הנה נתתנסוקיה מק פרו סכל סלין לו 6ס טוב קג' קול כל תיק וידוע סגרר הפס קול המור'על פכמות סוכר 6זסו מס פקרל קללס שמות לכל חי - ולכן לסקס טוב קריון קורות על עגמוקו כי כסלין פס טו3 רחוי לופלס קי'וסרי הול כלס קיס ולין כלן קנין סל כנוס: ח קבל מהגג (סמיינסלסלת קל 69 סוכרך לסוכיר ממנו קבלו ועכשיו מזכיר נרבן יוחנן בן זכחי : מה היה מגניבנין • נעול סקולסיס לו פלמיריס קרנק ורכתה המקלוק פקס : 6קריקס

מר א קוכיר

.

[ocr errors]

סכרקס פלוס :

[ocr errors]

.

:

[ocr errors]

.

44

:

[ocr errors]
[ocr errors]

ט

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מזכיר 66ע"פ סנחלקו ככמס דיניס מ"מ טיקי הקורס קבלות ח !תחזיק טוכס לענמן לומר קרז' קורס למדתי לפי פרוס וכמו סוכרקי כריס פ"ק:כי נכן מוכרח tס כך יכחק חויר ניח הניח לה מקרח ל6 מסנ' סלכ'וסנדק מלה לתרסיס חומר חן סמולס כרכתיב ויהי ערב ויהי בוקר יוס סססי מלמן סכתנת פן : נורסול נרסי'ולח כור סיר כלומר ככור טות נפיך פקכיס עס מעס' כרלס סחס לין מקכלין יסר! 6ת סתורס ססינו מכר טפק כן קוק הינו מוכר לכר מתלמודו : 6חרי יחזיר סעול נתוקו ונקו •

יולדתו מ1EA6 כמרות טובות | סל נמנה עכפיו חוצה גדולה 6 תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת חמשה פר מכל הפולס חומריס מוטלת עליו ולס כטוכססוח תלמידים היו לולרבן יוחנן בן זכאי ווהן (ס"6 65 עליו 6פרי מי סיכותו וייק עוש'רש"י: חמשה תרמילי גרסי רכיבכולהון) ר"א בן הורקנוס ורבי יהושע בן טל סס ססיס נר' לויסל היו לו לר'יוחנן כיולה מנת חנניה • רבי יוסי הכהן ורישבן נתנא • וריא בן חכס סריקת מספרת על כל רק הנרוליס סכחסרי נס ערך הוא היה מונה שכחן ר"א בן הורקנוס בור סיד בתי מדרשות סכעירק וחומר וקבלת המנסקרכת תלמידי' (ס"6סול)שאינו מאבד טפֿה ר'יהושע אשרי יולדתו לסס ככקפה מכס נקפו

חריס קין לו מרססמול ר' יוסי חסיד וישבן נתנא ירא חטא ורא כן ערך רחמי'פ העול' סוס סכמעי נ6ס קרנוכין : איעזר כן מעין המתגבר • הוא היה אומר אם יהיוכלחכמי סיסית חכס ומיו' פגולדלה הורקנוס לפי סתלמידיו היו ישר) בכף מאזנים ויעזר בן הורקנוס בכף שניה קולילי(ערפתו) מכי'סמדרס קורס נפמן רס"י : בור מכריע אתכלס • אבא שאול אומר משמו אם יהיו כדי סליכנסו כקונין 6לה סיד וניל סור וכתנ קריר כל חכמי ישרא בכף מאזנים יורא בן הורקנוס אף דברי תורה : חפיד סעופ' לסכי גרס ול6 כור סיר כי עמהם• ור"א ב"ע בכף שניה מכריע את כלם: ט לפני'מסורת סדין נירח וחט כור סיר ר"ל כור סל פיל ומ' אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה (ס"ח טכר) מחמיר על עכמן וחוסר ענין פכח יס כוק . מכל כור סוד שידבק בה הארס' ר"א אומר עין טובה ר' יהושע לכריס המותריס מירסמן ססלוס יפה ומעמיר המיס אומר חבר טוב ר' יוסי אומר שכן טוב ר"ש אומר סמס יכס לידיסט) 67ס לס סלט יכלמו כקרקע . הרואה את הנולר ר"א אומר לכטוב • אמר להם כן מחי רכותיי חפי' עס וכסלמותו סיו' וכל חפריור רואה אני את דברי אעזר בן ערךמדבריכם שבכלל החרמפפר (קיות ירח סטל: כררן נחי קפי"ן מלרם מתו רכריודכריכס

אמר מעיין המתגבר • לבורנזר נס קרסנין • וכפיר*•

ומוסיף פלפול וסכרות פירוט*6 רף כ"ק הועתק כור סיר כגרסת קספר : מרעתו :

הכל ס6ול חומר משמו סליכן יוחנןכן וכלי : שאינו מוכר טפק כלומר בענין זר הום סרומס נכור סור יעזר בן ערך נכף סכית מכחתי כתוך רחכס סחול לח נחלק

ולס ככל כחינותיו לפי סינכור הזה נמי לגריעות6 סחין על קלקי וסניסרכריס סמרס רבן יוחנןכן זכתי וסניקס חמת ימין סוזוקי'כמו כ6ר מיס חייס הוסיל sko חינס bk מכונסי' דלענין סכקילו'וסוכרון תיק ר'ליעזר מכריע ולענין בחריפות קלה כובעים כלל • טור ססולכי'מטעס קסיל ולפיכן סוכרן וספלפול תיק ר' 56טור כןפרך מכריע : ט מין טונת

בחר שחינו מלכרטפה מררם סמוך : חסיר פירס סר"ן מסתפק כמס סיס לו וליכו מכקס לכליס יתריס וחיכו מקנה סטופה לפניס מסורת הדין • ועיין מ"סנסוף מסכת סוטס : כטרוסת סיס נמנלי יותר ממנו: חכר טוני סמוכיחו כסרוחת ירא חט6 • פיקרינ מחמיר על עצמו וכו' רלס לס כן תח•

חותו עוסת לכרחינו הגון : סכן טור • מנוי חללן נין ניוס בניתית.וכו'כדלעיל מסנתר' ועיין מתסכתכתי כסוף כין כלילת (6לו חבר טוב חיכו מכוי סכלו נכל עת: סרוקת פוטס : ויעזר בן הורקנוס 6ף עמסס • כקנ קר"ו 6ת קנולר כופה ומכיט כמס סעתיר נקיות ומתוך כך נמנת ממכס כתוך רחכס ס6ול 69 כחלק על ת"ק וכו' - ומ"ת כיון מחטנ ספפר מכות כננרסכרת: (סכר עכירס ככנל הפסרים סרכרי סכיססול כfועל דכרי ק"ק סוכרך להזכיר כי q6יעזר. לכטוב לפי סהלן הון המניס לכלסכקכחות ותוס המקור כן הורקנוס סלתה סכית חותן 6פי'קול ככלל וכו'. לכל סממנו כוכעיס כל הפעולוק • ולע"פ סיס לפשלות לכריס בתיק סוכריו רספונת כחו 65 סונרך לפרס סכפחמר וכל מיוחדים מית סכח סמתעורר לכל התנועות הוא כלל לפיכך חכמי יסר6ף 6ליעזר כן פין עמקס נכלל • מדרסמול : חמרר'6לטור לכ טוני ומפני זה מ'רכן יוחכן כן זכחי רוחת ט צאו ורלו. כיחמרי'כעלמס נפק רק ולסכי • וסמכוין

ככל זס יכיל הסבל ותפתוטטו להתכונן כעיון ולהשכיל קיטני וזתו לפוןרחו כמו ולכירות הרכס חכמס וכמלרס ממו!ספר "6 גורס כרcfונס כסוורוסקטיר קריןוסןסכן קיק קניסס ככל סספריס נטוליטלס וככל מחוזוקית ומפרט לפי סחקו כמו תיק הדרך הטוכק• 6מר לססכחר לכל כיין רעה חמר מחוכי לחיבור עמי רע: שידבק כס סחרס כתר מורן שמול הריריונס זל פי' כיכוריסככל קטכות ופירות ים (הרנק הלם ריכמלק 6חק (ליות כקטלס לעולס • כי טל לחלס לקחו כמרס 6קת לטולס כbלגות.

וכקל 6ליו להסיג ממנה

הטובות

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

.

:

פני חת לכרי 6לפור כן פרן מרכריכס : ליון קיל דרך רעס קטונות החשובות כלס מתיות כו כמת מלות וחיכו סלס כ6קו סיפרחק ממנה החלס הוכרן 6c5ול מקס זס ולח סכין מתוך מקס ע"כ"וספת'יסק עכ'ל וחומר 6ני סעס וס יתייסbcפ'פ

כריקס הר6טוניס סקרין קרעס קיל הפך הרך סטוכי כפי פלוקחכמיס 6מרו חיזוקים דרך יפרק וכו'. סנס רני סמית סלח כל מק סקוס טוכ יסיק קפכורע כי מדת החסידות וקול לסריקס חזר ואמר כותנן כריס פרקין 6יזקו קרן יפרק וכו העוס'לפניס מסור'קלין קיק

לפי סקול 65 חמר על מוק טונה, ומי סמינר חסין אמרלהם צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרת ממנה 6חת סיכקנס ופעל ידי ומעמיד רכריו על דין קורק האדם ר"א אומר עין רעה ר' יהושע אומר חבר רע יוסלס כחמור חלל קול לומר הינו רע ו6פסר קיס לומר ר'יוסי אומר שכן רער"ש אומר הלוה ואינו משלס סככל מרק ומר' סbרס מורר סbס סססתפקות וסיס עין אחר הלוה מן האדם כלוה מן המקום בריך הוא •

פועל ועוסק חיזוקי לין טוכס קיח לין טוכ כקסת שנ'לוה רשע ולא ישלס וצריק חונן ונותן, ר"א אומר פיבור לו פיכחין כה סכך רחני היתרונו' 6 נס דרך רע לפי לכרע אמר להס רואה אני את דברי ר'אעז בן ערך סיפעל נסיעות ולכן ר'חומר 6sינו מזיק לסוס 6רס כזה מדכריכ'שבכלל דבריודכריכיי הם אמרונגמ'לינ) פינור ולס קלמר סירכק וכן כסbר המדות לפיכך שלשי דברי ר"א אומר יהיכבוד רביד(ס"ח תלמילך) כרקכו : הלוה זלינן סוכרן לזלול מקס סיז קיל חביב עליך כשלך יא תהי נוח לכעוס ושוב יום אחר מסלס כתר קרן הול הפך קרון רעת סיתרחק ממנה לפני מיתתך והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים • הרולס 6ס קנולר וכו'. ולס קורס: קלות וחינו משלס • והוי זהיר בגחלתן

שלא

חמר סתס מי סbינו רוחק קול הפך קרוחק לק קנולר

6ת קנולר לפי סלפסר כו' 66 65 יפלס ל6 ימכח מי שילוני וקיק מוטל ברעני ול6 חמר סיכיל עכמו בכל קנולר • ונריך לומר סמ"ס לעיל ומתוך כך סתס מי ]לינו רולק לק קנולר לפיסלפסר לחרס ינו רולק מחסנ וכו' 6ינו עיקר פי' סרוחה 6ת קנולר 6לה פמתוך כך לתקנולר סלס יכס לידי תקלס סיכיל עלמו ככול קנולר קתול: נמך נס כן סמחסכ וכו' 6כל עיקר כונת הרוחק 6ת קנולר ונריק חונן ונותן סקניס סקול כריקו סל עולס סוכן ונותן קול מס סמפרס נופת ומכיט כמס פעתיד להיות שות ככל למלות מס סלוס זס ממנו ולס פרע לו כמכל הלוק כסbר חיים פנינים ועסקיי רעל ומתוך כך מסמנ וכו' לס 6ייך סיביל וכוי למקוס : י קס 6מרו ocbc לכריס כדרך חרזי וכמוסריס • וכמדרס סמוסל כתככסס סר"י לירמס סלס תיוק פתרוסק 6ת ולמרות • למלו כענין סלסול ומותר וספטור וקקיוכ לכריס קנולר קיל ורן טונס סכלתי רוחס כנולר 6ינס קיח רעק • קרנת סמר • חינמי חלו הפלסת לכריס קוי מרגלח כפומייסן לפי פמנינו סכסיס סרנס טעס סיות 6Gינס רוליס 6ת הכולל קמיל : יקי ככור חכרך סכין עליך כשלך וחמתי יקל זס כפלס לס סולכיס כררן יפרק מוקלכסיס סמקיימיס סתורס לפס מתי נוח לכעוס • סלס לתת כוח לכעוס לי מפטר פלח תזלזל פמיס ל6 לחקות סוס פכר ולה מפסל סוס עונס מל6 לסמס • כככור חכרן • קרי לכור 6סך: סוס יוס 6קר לפני מיתקן קרי פולק קי6 העכולק היותר סלימה סכעכולות ולכן ל6 חמי רני ספיס - וקסליסי קוי מתחמס כנגר סורן סל חכמיס וכו"סוס

שמעון פררן סרעס סיס מי 6לינורלה לה קנולר ע"כ: יוס 6חל לפני מיתתך לפי ס6ין 76ס יולט חימתי ימות

המקום סון גוקומן פ5 פולס • וכן קול 6ומר ומקסת יעסס תסוכס סיוס •סמל ימות למסר: נקוי וקיר כנחלתןSE

זרועות עולס • 6כל סעולס ל6 יכילנו • סנסמר קסמיס וסמי קסמיס 65 יכלכלוך רס"י : וצדיק פירע

קר"נ סקנ"ס סתוס כריקוס פילס סנ6'בריק ויסר סוס וכן ולתת כדיק על כל קכח עלינו: קרמכיס : יהי ככול סכין סכין עלין כפלך : ולס פליג חרתנן לקמן פרק ו'מסנריך ככול חנון כמורה בכך רקקס כחכריס סתס חכריס כתורה • דרך חייס• (כמדרס סמוסל כתכ ריס ספריס רגרסינס כחן יקי ככול תלמידך וכו' וכקכ 667 לגרוס כנור חכרן כסלך • 6s"כ 6ס קול כטכע פלח יקפיר על ככולו - כמכ6 6sף לככולקכרו קלה יחום • ווק ולחי רחינו • וכן 6מר דוד המלך ע"ה הולך תמיס וגו' נכוס כעיניו נמלס ולת ירחיק' יככר • fמנס כתלמיד יניק קיטס 6מרו יסי ככור תלמידן כסלך : כי דיו לפלמיר (קיות כרכו • צ'כי ולינרחק לחי מפוס ק6 65 לכיס 65s 6מר קתכל פיק6 סנינ עליו כסלו 6לכסככור עכמו מניב עליו

וסייכו רלג קלמר יסי ככול סכרך כעיניך כפלן • (קיס כלסון קנרק י6ל6 רכבי סנס ככור עכמו חכיכ עליו קוס מלכר ולכן קלריך לומר חביב עליך: (תרע כן קול מקרי כמפנקי"ג פלמר רבי יוסי יהל ממון חברך חביב עליך כשלך - וכיסלק'רעתך 6ס יסיק ללס מפזר ממונו ומחכלו פיקס גס כן רסלי לפזר ולחבר ממון חכרו: 656 656 לכר רכי יוסי כנפי סופן קללס ול6 חמרמלח כפי סנס ממונו חביב עליו : 6ף כלן לענין ככור נס כן ל6 ממר סלס נמי סנסככולו חביב עליו : והוי זהיר כגחלתן פירס סריכפלה תנהג נקן קלות רc

ויל הרמכיס כפתתחכר לחכמיס : וכל חנפי קמעלות 6ל תקנשנע עמקן • וbל תתגלה עליקן • הכל תקיס חכרתן להודיע לקס פתתקרר כעת זיקרכון י (6ל פוסיף להפקרעליקס יותר מנוס פיקרבוך •

סלק תפסיל כוכתס כך תהפוך 6קכתס לפנסק • ולת תגיעך מקס קמעלי הפר פקוס : וקמסיל וקכמי סמתחמס כל6 66סיפג רחוק ממנו יהנה כחומר ולס יוסף (סקרכיפרן :

מר ג שפכיתן

[ocr errors]

.

מנקג

.

.

.

[ocr errors]
[ocr errors]

44 a

.

.

.

.

שנשיכתן נסיכת טוטל וכו' כלומר ספעמיס יס מזיקיס הנהג כן קלות ר6ס: 695 קכוס •פלח תעכס על יין : כסיכ כפעל טלס •

זה כמו קנטיכ' ותמר 6סיס סוער ופוחתן קשת לפי ספיניו רקית מקומות ושקופות וכריך כנסיכת הסועל סופוחתת קoc : ולפעמיס 65ינס מזיקיס פרופ' לחתוך הכסר כלומל ולקומינקנסיכת : טקיכת עקרב בפעולת סכמתיות כמו פקינס כלכרי ומר סתיס כעקיכת קסס מנמכת נמס: ולחיסתן וכורן: לחיפז סרף • כקנל עקרב • ולפעמיס 6ינן

היובל מפי הפרף ספורץ מזיקיס כי 6ס כרכור כלכרי שלא מבוה• שנשיכתן נשיכת שועל • ועקיצתן • נסטה סקוס לוקסיפי' מהר ולמרות כלתיס ססרף • עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף וכל דבריה' הסרף הזס 6ינו מקכל נחם כך נרחה לי °מכ' כ"רעף כגחלי אש : יא רבי יהושע אומר עין הרע ויצר כ6ר כחיס כרכתיב 6סר 6aלו הפוכות הס כינוייס הרע ושנאת הכריות מוציאין את האר מן העולם : לל יסמע לקול מלחסיס• כן לחרמו' ונימייס סמתו' יב ר"יוסי אומר יהי ממון חברך חביב עליך כשלך תלמיד חכס 6ס תקניטנו דרכון לפי סכן נמכר לחכמי והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך : וכל ותנו לפייפן הינו מקכל הגמר' כינויי כמוסות מסיק מעשיך יהיולשם שמים : יג רבי שמעון אומר הוי פיוס: יא טין הרט • כמו להפך פולסי רנור'נפ' הוקס זהיר בקריא'שמע ובתפלה - וכשאתה מתפלל: פין רעס : שbינו מסתפק דף מ"ז וכוכפרק מרובה תעשה תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני כמס סיס לו וחזר סחר רכרי נזרקינסו לפיין כגזרי המקום ביח שנאי ביץ חנון ורחום הוא ארך אפיס 6קריס • ויס מפרסיס עין רפרול: ס"ג קיז א קכינויי: ורבחסר ונחם על הרעה ואתהירשע בפני עצמך: קרע סמכני עין הרע כממון כוונתינו ג"כ לסוכות 96

יך רכי חכירו חוככני ומזיק לו : בילוייס • חרמות סמתופ

אספקת הכריות פנחת חנס כלשונות של חכמי המשנה : לחישת פרף * סורק כפיו ורמכ"ס פי' סמולס חכרה תכריות וחוסר ליז5 יחידי • וסני כלע"ז סיפלט כדרך סעוסיס סוויס הללו זה לזה • רס"י : סמטתי סוס קפה סמניח עליו סנחת סכרית • ונורס סקכל שרף פי קרינהפין תות חינו מקבל כחס כfrר נסtיס :

מונחיס 6ותו : יב התקן עליך ללמוד תורה • פלס תחמר כדכתיס 6סר לחיסמט לקול מלתזיס וקרס ללעיל הוחיל וחכי חכס - וכי סבח חכם. תורת חוזרת לאכסניה מיניס מסייס כמו פתן חרם יוטס 6וגוי קהליסנ"ח ה' ומים סלק וחיניגרין לכקס 6חריס : וכל מעסיך יפין :"t : 6ף קרינכן תלמיד חכס 6ס תקניטנו ותכס לפייסו לינו מקכל כסעת סלקת עוסקכסכילס וסתית • וכדרך חרן • לו סמכוין פיוס • ומסייס קרמנ"ס ולתת קרע מעניןנקוי פקריס כנגד ליקנות נופך 6לו סתתיק כריס לעסות רכון קינן : רכו 6ליסט פגפל נחלי מטונף כותבחר מרכרי חכמיס כענין זהיר נקריחת סמים • לקרותו כעונקו • וכן נתפלה • לסתפלל ו'6נסיס מפורטים וכן עס 6חרי' וכלן התכ6ר הנזק etסינו : כל קפלס ותפלס כעונתת : קכט כחרס סיס עליו סונת הכר וכל הנריקס כגחלי cf.6ף קלות סניליתי כי פורץ גדר SL קכועס ולומר חימתי לפרק מעלי סוכות • חי כמי קנט •

חכמיס כגון יסוד ספנויס * bסתס tfסנדס היס • כורס סקכוע לו לקרח פרק ג' פרסה 6חת סלומר לותס פנליפסיק כנרתת על סתכל כמ כנותנן כמסנס ג'פ"ק דכרתי כקריסס כעלמס • ולינו חומרק כלפון תחנוניס כחרס סמנקס פניקת כליוס 6קל מטמלק כנלה) וחכמי'גזרו 6ף 6ס טכלס

רחמיס : כי חל חנון ורחוס הוס • רונה כתחנוניס ועל ידי זהריגזרו על יסוד פנוית לספכס טסורס ול6 סגל טמלה •

התחנוניהול מרסס מיל: ו פסי רסע כפני עגמך • ! תעפס י:"י : יא עין הרע - פי' הר"נ כמו עין רעה : ו6ומר רכר ססיוס ולמחר תרשיע 6ת עכמך כו• ורמכיס פירס תקי מוכיחין 6ת סלרס מן סעולס וחיןנריך לומר סיתרחק קלוס רפע כעיניך - כלומר לק מחזיק עכמך נוסע סמתון כן לתת ממנו ולפיכך 6מר ר'יסוסע לעיל סקורן סיתרחק ממנה תחל'

יוכל לתרבות רעה לגמרי

(6ני סמעתיbל תתירסט נוכר כוס חבר רעיוותו קלוס יותר כ"פ כמלרססמון : יצר זס • פתפרוס מן הככור • ותפתור כפני עגמן : קרט ירוכ סתחוס • קרמנ"ס : ושנאת קכריות • כתר

יל לספיקורוס כריך סקרמכ"ס פי'סמולס חברות הכריות וחותכ ליוליחידי ז"לרוע הנפס וסול חוני המרק הסחורק סיכי6 ה6רס למס סרחות עיניו ויסנ16 וייטב לו חברת החיות - ותתנודונמרכרות וניערות • ויבחר לו ניקוס 6חינו מיוסר זה 6כלס ל6 מכר פריסת ירק לרוע קחותס וקכלתס כוונתסkוימיתו תחוס על ספקי כי יחלת נופו וימות מרס עתו - ע"כ - ומיס פוך סר"נ לס קסס סמכים עליו סכחת קנריות כתיכ כמדרס סמוb סיס מפרסיס סככל מקלנין 6ותו ותחול עליו קללתס וכל מן העולס • סכרי 6מרו חז"ל 6ל תתי קללות הליוט קנס כעיניך וכו': מוציאין ) החלס מן סעולס עיין כפ"ומפנקכ"ס : יב יהי ממון חברך חביב עליך כשלך • עיין מ"ס כמסנס : והתקן עליך ללמוד תורה סלינס ירושה לך : פי' קריכסלל קלמר רומיל וחכי חכס וכו' מורה חוזרת על לכסניס סלס וכו' סכך דרסר רו" כפסוק 65 ימוסו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך למרק' מפתה ועד עולסי בפרק ו' רכים רף פיקוק"לריירהני מילי פטמתקן עלמו לכן התקיימה בו יותר מכוונתו • (6) לחוקכי • ל : יג הוי זהיר בקרינה סמט • ובתפלה • לפי פקס

קכלק

יג קוי

.

.

.

« הקודםהמשך »