תמונות בעמוד
PDF

ואלה המשפטים אשר יתשים לפניהם

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

סדר נזיקין

לא עשה כן לכלגויומשפטים בל ירעוס הללויה:יגרו משפטיך ליעקב ותורתך לישרא :

עם פירוש הגאון מודר"ר עובדיה מברטנורה

ועם תוספות יום טוב והם מים חיים ממקור נובע •*ואם באתי לספר בשבחן הייתי גורע

כי קצר המצע מהשתרע : סכרס הנחון הגדול סמפורסס רית • ור"ג וחנ"ר קיסרחלי "מסר"ר יום טוב ליפמן גרין • גן החליף כסר"ר נתן זלה"הינןתחלוף מסר"ר מסס ולרשטיין זלקית לוי קטלר

חתן ריסים המרומסי התורני • המכוס • כמהר"ר חסון 6סכנז זלה"ה מק"ק פרחג : ונתחרשו בו מהדורות ראשונות ואחרונות • מהגאון המחבר נר"ו ושמנו בגליון לאות על י"ו יד פשוטה מורה באצבע עליהם

לומר ראה זה ש חדש הוא : וקוגקו כציון רב קוק סיטיל על ידי מניסיס כקיליס נטום הקנסק

זכרותורתמשהעברי אשר צויתי אותו בחורב עלכלישׂרא חקים ומשפטים :

[blocks in formation]

נדפוס סמסנס כקריר משלס-ולמן יכין:כן המנות המפורסס מסור"ר אהרן

זנ3: כשנת ולהורות את בני ישראל את החוקים ואת המשפטים לפיק

מציאת ספר יס

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

דרשו מעל סדר זרעיס וקרלו נתקלתת מסגר (התוספות יום טוב) והתגוננו מת רחה על ככת •

הגיע ללין ליברס • ומנגנת יורעו דרכיו ותתועליות קכמסכות מסס והיה לך למותר לקלפיס סניק ססקדמת כריס • 6כל רחיתי כי טוב לעורר קלכנות ולהזכירס כוכרון טוכ סתפלות סוכרן לסס קלין מרכי נחוניה בן

הקנק לכל כלי בית המלרס ככניסתו וכיניסקו • נחל קן : בכניסתו מהו אומר

ביציאתו מהו אומר יהי רצון מלפניך ה' אהי שלא יארע דבר תקלה מודה אני לפניך ה'אהי ששמת חלקי מיושבי על ידי ולא אכשל כדבר הלכה • וישמחו

בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי כי חברי • שלא אומר על טמא טהור: ולא על קרנות שאני משכים •

קרנות • שאני משכים והם משכימים • אני טהור טמא • ולא על מותר אסור • ולא על אסור משכים לדברי תורה • והם משכימים לדברים מותר - ולא יכשלו חברי ברכר הלכה • בטלים • אני עמל * והם עמלים אני עמל ואשמח בהם :

ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר

והם רצים • אני רץ לחיי העולם הבא • והם רצים לבאר שחת • שנאמר ואתה אלהים תורירס לבאר שחת - אנשילמים ומרמה לא

יחצו ימיהם - ואני אבטח בך :

אני רץ

תוספות יום טוב

סדר נזיקין ככר כתכתי כפתיחה לסדר זרעיס דנקטינן כסידרן זרעיס מופר נסיס יזיקין כדלסמכינהו לקרל לוקיק סמונס

עו' ואחרי סכך נמנ6 סילורן נסמך הכתוך ירחוי לסדרן כמו כן כזה קורן • וכן סדרן סרמכ"ס ופיין לעיל דים סדר נסיס • 657 ככעל כף נחת מסילר סדר נזיקין לסדר occo °(סכי חומר עור סלין לכעל כף נחת • סוס טעס זנק ממס סנרחק מפסוקי מזמור י"ט סכתיליס תורת ס'וגו' סתס כגנר קו' סוריס כמ"ס כפירס"י ותוס מדרסרסיתיו כילקוט כסס וכי תנחומס וסס נחמרמספטי ת'כננו מזיקין ולסחרונה"ספו רחיכ קסו קרחי חתולי bל נ"ל דדוד ויפסיק כל מ' כזמנו חמרו ! רקעית נזמן פיטר! על סרמקן ולז נזיקין סרכו כרכר סכממון וחיכו כתלק כגופו של הרס רחוי שיהיה מאוחר לכל לכל יספיק קרי סמט כפי הן לרחלס נטקו חונק ונדרס נמסכת חגינק לזמן קמורכן ולו' קרסיס וטסרו'רקזי'להיות גלוקליס" הכל זרמיס 6לחקר סכית כולן נככל ולדרכס כו' וקרח' גלסקו למחילס נהיגי נכל קלכנות כמסכת עכו"ס פרק ר' יסמטסל ולמנס 6ף סכסלר סוריס לין סילורס סוק כסני פסוקיס אוף קלס נקל לפרס סכקיליס כסור דסמונת עתך ססוס מררס תקכוס

כגמרל סקוס פיקר כמים נספרי יוחסין כסס רך קלי נלחון ז"ל ס"ס וסלליקס מפורסיס bk ס6ין להקרין כהן : בבא קמא מסכת נזיקין מסכת קרלסונס מזס קסלר קרוק נזיקין וכוללת ג' חלקיס ונקרלין נכח קמ6 ככח מניעס ככס

בקרן • ומסכת כליס סכתוספתח חלוק' ג"כ לג'ככות וול סרמנ"ס חלק המסכת סרtbונס לג' חלוקיס וסתחיל כנכס קמס וענינס לרכר על נזיקין • (וקסמנע מקס) וכנון סור וכוד והנער ולין ססוכל ולין סופט רסלי לקקליס דכר קולס סיסיר קסיזק מכני לדס ומפני זס סקדיס 6ותס כרלסונס על סחר קרינין פיכ ולעפר וכפ' קנוול פניס דף קיד פלינירקונה ורב יוסף דרך הוכח o*3 כולה נזיקין לח. חלל מס' קיל ורב יוסנס"ר כולל חלל מסכ'וכפי דרך פסקי הלכות סין סלכס כרכ יוסף לגבי רכ סונס רלין קלכק ככתרלי !ח ממכיי ורכס ולילך וד"ר מיכל כנייסו לענין דינין כסמס וס' כן מחלוקת ולסל קל מפלני וסתוס' כריס נ"מ לח הכריעו מ"מ סונר סרמכ"ס וסלכס כרב יוסף מסוירמסתברח כוותיק מרקרי לסורבינו קקלוס קמח מניע וכתר6 ס"מ רסיכי לקררי וחלקי חדר מסכת קן לפירס כררן קרמנ"סנדריך נס כזס: נשאר לכלר מלס ככח לומר כי ניסורו פתק כפרנוס 6סתר נפסוק ותחמר לו זרם חסכו וכנמר6 נוריס ספ"ט S46 קכר יתקון טל רים נכח וקרנק מן סמחכריס סמחלקיס סערי ספריקן וקורסין לכל חלק נחס פתח לו פער רק מחר יגרק סס פתח למסגר לפי

ספרי ליניקמורק סגוריןקס מכול' ותורס סכעל פס סקיס סמסנס סיס פותחת לוקס • ווק קסער נקי כריקיס ינוחו בו : כתוב בספר שני לוחות הברית דף קפין עמולג' :

ובספר תוצאות חיים דף ר' וק bסונס• כפפותח קספר (כלמור כו) ילמר הנני יוכל לעמול כדי שיכילני תלמורות לידי מעסס • זלידי מרות וסרות ולידי ידיעת סתורס • והריני פוסק

לסס יסוד קודס6 כריך קול וסכינתיס כסס יהוה וכסס ארני מגיקליס זאהדונהי על ידי קנפלס (כדחילו וכרקימו)

:

ר"ע מברטנורה בבא קמא פרקא תוספת פרק א ארבעה לכות נזיקין מפוס דליכה לכל

פרק א ארבעה לכות נזיקין מניכ6 לפטופי מר מניקו מתולדות קרי לסן

דרכי מוסעיק' ולרבי חיים • לכות:כסור היה הרגל והיינו מס ססכסמס מזקת נרגלי'דרך (למכו כמי לנזקי גופו) דפנה רידן כנזקי ממונו קמיירי כנזקי הלוכס כרכתינ cfלל 6ת כעירס וקנס ופלק זה סרגל וכן סול נופו לה קל מיירי • נמר'

וכתכו סתוס' לע"נ רנרים רסס תחומיתcלקי רנל הפו'תחננור

קטנה תני לרגע בסמי סגיס ופוליס לרגל קיל כפליקס פרק א ארבעה אבות נזיקים השור

אבות נזיקים השור • קן (וכרים פרק ח' הסכועות) כנופי בין כוכי לו כסער

והכור • והמבעה מרכעס סומרין ין (חמס דרך הלוכס : סגרנקו כליס וההבער : לא הרי השור כהרי המבעה ולא הרי חומסין קן רפר' קוקכ קכה כסערק ונורתן (מכרמן מו

המבעה

נס מכי הן כדמפכחן נמי כסליף סעלית (קול תלוי

בחרנסה מחוסרי כפר סכסמתחת • וכפרלופין מעלית לו כזוג סככוחר': וסכור ספוקס (ריס פיג רכריתות) ולא סליק פירולfכתכי כריס ר"ה והכי כור גרסות סרכיס ונפל סמס סור לו חמור ומת

חס הנור

קחי לכפרית כלומר ר'לכות נזיקין סללו 6 רליות וכו' רקח עמוק י' טפחיס • חוקוק מס קול פחות מי' טפחיס וכתיך: וכח נסיע למכינס כופרן :אבות כתר קר נמסוס לסיכל כי יפתת חיE כור וגו' • ותולרת לכור כגון כיחו וניעו למחר

לכל חל מנייתו תולדו' • קרי חכות לקנן רכעיני כקרחי נקליי מנתו כרסות סרביס וסזיקו : וסמכעס זס סען ססכל' נקמתו

רס"י: נזיקים 9פין קריןכל נזיקיס פוטין נזק מקיס bס נסרת חנווכוכתיב ונער נפלס 6חר ונקר' קמן כעת מפני

התיזקי ע"כ (חומר חני סנזיקיס מורכב מתנפעל וסספעיל פהול פעמיס מכוסס פעמיס עגולה תלטון גכט מונפוניותיסירלוי פיקס מזיקי' כתן סן סמזיק הניזק והמזיק לכל ומתרגמינן מנליין מטמרוסי . (פולוס הפן סיס כסנקככס מורככ כנו"ן נפעל יכtר סיו"ר לקורלות התפעיל - וסכת בכותל (סנלעס כררן סכסמות bמעככו וסכרת 6תקכותל: קרכנתו לקורות כי המזיק הול הניזק כי נקז לח ינקס לו טנגת פירות כסנתחככק כקן להנחתס:!תהנער זו סלליק' וסכלל סחכמינוויל קס כעלי סקופ (עליסס לין כספית פינחס וסויקת כרכתיב לי תכ6 bס וגו' • ונחכלנליס 6ו הקפה כרכרי סרמב"ס סכתכתי כרים מסכת תרומת : השור פי' לוהטות - ופולדת לחם (כגו וסכינו ומטלון סקניסן כרלס כר"נהול הרגל וכו' (תנח וסלח זה הרגל • (לטיג הכורכתיע נני ונפלו גרוס מנוית וקזיקו רומי6 C67 ספרות מוליכת יוהס כתורס קורס מכל מקוס bס סור כזיך קודס כפרסס רקיינו ללה חזיר תנ6 דילן קרן נכלל חנות נזיקיס תפוס 657 מיירי

כניקת רקין נקכי סקליס לתפנימור • ופני לכולסו כסרר E בנזיקיס ססס מועדיס תחלתן כלומר פמלמין כזק סbס סין כתוכיס ככרס • קוס' - ומ"ס סר"כ וסס דלס קמיל מתחלפן •

חבל כתמין וחסיכ מועדיס 65 קח מיירי : ל6 קכל דיון קרן וכו' כלומר נסלי חכות - לכל מימ לוקיס ליס קרי פור כקריקאכעת כלומר מי כתב רחמנ6

כמתניתין ללקמן כתס לפניוכסקזיק וכו' כמ"סtס כפיר והבור כתב סר"כ 6ס קבור עמוק י' וכו' כדתנן כמסכת

ק' פ"ת וע"ס - ומ"ס קר"ו דתורס לכר כנון כיסן. וניטו פי'רס"י כיחודוק ספת • ניפו פחות החוטס רוק סיוכ6 מתוך גופיק חננכס - ע"כי ופיין כריס פרק ז'רנוס כפירום הריני ועיין עול תוכרק לכור לקמן כמסנס נ' • וכן כמסנס ו' פרק כתר6 דככח מניע6 : והמבעה כתר קריר זה הפן וכו' כדכתיב וכער נסרק חסר • ומקשינן כנמ' דלה לכקול וכער רופס מפמע רגל כל6מרן ומסמע סן כלכתיכון בהמות cfלח גס • ומכרי פקולין קן יכולו סניקס ותימניקו מפקת מפני 6נטרין לסלק רען חמינ6 ק"מ היכל הסלס: ליתר כגונס לרעות כסוס-חנרו - לכל ממיל6 65 קמ"לן וכער. וכיון לנפק6 פן בממילס מוכער • 6תיס כנל ולפי' מנית יומין קרין ונקרם הסן מנטה מלסון נכעת וכו' - גמ' : וכתב נמוקי יוסף יקח רלח כקט סן דקור חמינח ספי' היכל רלין הנחת להזיקס ולפיכך נקט ליסנס למכעס רמcמע ליסנרגלויי וכו'וסיינו לסגלתה • פפעטיס כגלין פעמיס נכסין וסיינו נפע הכילס : %וההבער קמיסני רכ6 דייק נ' קכה כמי קמחי 65 קתני 6ס וכרתני כסיפה וכר6' לירחין קכז גמי לליכ6 גמירק ופירן הכי רחפים לסכין מסננתס ססול כענין סרולק ק6סכסל חכרו יקרס ק6מר כי תנfcfפי מעכמס לכן קזני הסנפר ותוח לסנ6 לקר6 65 תכערו E6 נכל מוסכותיכס וסקול מילה מיירי מסתמ6 לכסלו קוס מדליק הכי נמי לכוועה • וינור נגרמת לי להתנער סוס מני למתני סתכפיר 65 קיני הכי קמ"לן דרונת לומר שאינו מכעיר כפל פילתו :ok פיt לו תגעי'נכי ודו"ק : לא סרי סבור כתריסמכעס • לשון סתו' פי'סין קילתו של סור כקולתו SE מכפת להוי חמינח רגל וכו' כת": קרין ולפיכן לי כחג רחמנ6 מור ל6 חתי מכמס מניס ססול קיר מנית • זחין פירוסו כס6ר לח בלי זק כריזה פפירוס פין חומרה SE זה כחומר6 SE זס : ולכן לוין החומרות גורמות זה ילין fk ינר ספות סכין נורס קרין

סיכ• ונרף די פירס"י דהכי קלמר מין דין הכתוב נוה רסני לנקוג כוק • צ'כי (הל רלס סכחת מפנקינן הפותר כמו פירטנו זה חה סלין נתן לנו קייס כפכן

א א התוספות

.

פור

[ocr errors]

.

:

התוס' מסוס דחד מסל קל מכוח חומר כחחל מס סחין נחכרו סור לס נפיק מכעס מיניס לקות למיכי רגל להזיק'מנוי חיינית וכתכ רס"י וללס כקט לסוכסלר 65 הרי הסור כפרי נור מסו'

רקמנה • סן דחין סזיקה מכולס קייכיס וסמנס וסי כתר דתו ל6 סוימלי למקני לס זה וזס סיס להן רוס חייס וס6 כור רחמנ6 סן הות חמינ6 סן דיס הנחק לסזיקת חיים רגל רחון סין כו רות חייס : ועור טעמס 6סרינה דקל בכותל 6סמועינן הנחה להזיקה חינו חייב • וחי כתברחמנ6 סן ורנל ול6 כתר דחף ע"נ סיס לסגיסס רות

c5 סוס חמינח פן ורגל סיס. קייס ל6 נפק קל ננסכרית : המבעה כהרי השור ולא יהווה שיש בהן רוח חיים נסס רוס חייס כלומר סכח כהרי ה6ס לtין נ"י וקס כהרי האש שאין בו רוח חיים • ולא זה וזה שררכן מכס בעלי חייס חייל : fכל

דלס סוי ותני לה קרי לילך ולהזיכהריהבור שאין דרכו לילך ולהזיהצר 6ס פלין כו רוס חייס לס הc6 כתרי סניס'כרק סו השוה שבהן שררכן להזיקושמירתן עליך וכשהזי' לחיים - ולס נכתכו סלסתן נרי fc מסיס וטיח ניק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ : ולס כתב רחמנ'כור : ר"ל מלתח ע"ג • סכירס לית דים

ב כל קני לחייני סורכן לילך כל מתק סליןנסניס' לפי

ולסזיק סכל כור סחין ירכן מכס 6חר מעורבנו • וחין הולך לרעתו כמוסורו • דל6 כתו' לילך ולהזיק ל6 למיין טלית מס\' הכי 6נטריכו כונסו וננתי סכקכו tין זה תופרחורפי סלס סיס יכול למנוס חימרנן נ6ס תסי' רלי כתב כור וחד מסנן 6תו כולסו ססר לכר מקרן נסל' מת ססין כסניתס לסכי ל6 סדר ותני לה קרי ק6ס וכו'" :

הסו' סכסן סורכן להזיק ולל קונרכו כלן שס מפני שהן חלוקי כהרי הכור וכו'. כתב סר"נ וכגמ'מסיק רחי כקל כור וקר נתלכותיסן סיס נזס מס סחין כזס סן ורגל פטוריס גרסות

מסנן לתוכנתו סחר וכו' • 6כל מכור לסול 65 נפיק סרכיס מס סלין כן בכור וחס כור פטור כיס קרס חרס וכליס הליכה למיפרן מת לכור פתחלת עשייתו לנזק - תוס' וכענן וכתיב ונפל סמס פור 6: סמור רררסיכן פור 65 6לסיסמור פול והתנסf סלרין (הגריל קורס ויחדיר • ע"כ: וכתנו עוד ולח כניס• מס סחין כןכפר חנות נזיקיס * cf פטור כוחת הלו מפני רנסכי 6נטריך למכתככולסו לחין עונשין ממון מן קטמון סחס קין כגריס טמוניס כגדים פטו'כמכשיר -דכתיך קרין דסנירס לה לגמרח רידן רטוגסין • ועיין מסנס ס' פרק 6ו הקמת מס קמס כגלוי 6ף כל כגלוי • וכסלר לכות נזיקין לה כי, ומפנק ו' פרק י' • ועיין עור מס סכתכתי כמסכ'ו'פ' פטולת קטמון : תנו ספות סכסן וכו'6ף 6ני סניס כל סררנו נ'רככס כתרק • עיין כנמ'דסנסלרין פרק ט'רף ע"ו וכתכתין להזיק וסמירקו עליך סחס הזיק נתחייב המזיק לטלס תשלומי רים פרק קתס ליכמותי ועיין מ"ס סוף פרק קמח ללסלות • הנזק סקזיק : כמטיל הקרן מעיריות כנכסיו מן המפוכת ומסקר"נסן ורגל פטוריס כרסות סרכיס לכתיכ וכער כסדת

סכתס לס כס ליתן לו קרקי כחtלומי נזקי רכתיב מיטב סוקו חסר רס" ומ"ס כור פטור ניק קרח חרס וכליס וכו' • כתב

מיטל כרמויסלס לכל 6ס כל ליתן לו מטלטלין קיימת לן כל רס"י ותוס'וכרינסין לה רקח כור חנטריכו לית למכתכ •

קות הכור לס 6תי ככונתו כרתנן כמתניתין - ע"כ

ומיס קטן E6 פטור כו לת תטמון ולס תומר כר'יקורת רתחים טמון כcfכרתנן כמסכת ס'פרק י' למלי הלכת6 כתכ ל6: קח נפיק מכור וחל מלינן • ויס לומר כמיס סתוס' רתוי מני למימר וכונקו חנטריך למכקל וחילה כתיכי 6ל6 סוי נפקי כנחל מסנן ומכור

קות פטרי כקו כליס • כ"כ • ולר' יסורס לין סכי נמי דקלמר רכולסו 6כטריך מסוס סכי : הצד הפות סכקן וכו' כתכ סר"נ 6ף חכי חכיס וכו' וז"ל סר"ן מפרס כנמי ל6תויי כל סדרכו להזיק cמירתו עליך : "ט

גנרלח רמי לחר מפני חכות • חייכולינןfתויי מתרתי לו מתלת: 16 מטפי כסכר פחות חיוכס מחייכיכן ליס : ושמירתן עלין סנתסייכת כסתירתן מחמת פרס ממונן-6ו סנמסרו לך לפמרן חוסעסית נסס מעסס סתחייכן כסמירתן

כרfמרינן לקמן וסמירקן עליך סלין 6תס חייך ככזקיס bס כזמןססמירתן עליך ופסעת כסמירתן פר סתזיק לפוקי קיכ6 למסרינהו ל6חריס לכטרינקו כרחו ופסע נסן לומר להזני תייר וקרטון פטור ולחפוקי כתיסיכ' דנטרינסו כלורסייטן י נחזיק רפטור רחין שמירתו כולן סות • נ"י חב המזיק החיסכסירוסלמ' ותנו ליפנס קלילס ול6 תני חייכ • נמרח : תשלומי נזק להכי נקט לפון הסלמס סמס הזיקו ותפחיתו מרמיוקרחסוניס סתיס סות קניוק מפלס הפחת פר סעת סעמרי

כרין והמיתר מסלס לו מזיק כדתניח לקמן מלמר סקכעליס מטופלין כנכלס ססמין 6ת סרכר סניזק כמה קול יפה עד סל6 ניזק וכמה קול יפה מהווק (קכעליס מטפלין כנכלס וסמזיק מפלס לתס 6ת ספחת ספחתת מחמת נזק רכפקח בן יקין מוסמת יהיה להלניזק תפע ולי פחתת נכלת מסע מיקס טרסעת העמדת גרין פסידה רניזק סוס וכי סיימינן ליס כסעת מיתת הוח וסיימיכן: והיה סדין סיכס וסכחס כין מיתת לקסמרק גרין רניזק קיי • נ"י: וסיתס כנמ' 6תcלומי דמתניתין ללקמן והפס דרים מקררי ועיין מֶת סכתכתי כמסנס ני : במיטב ה6רן כתב סר"נ מעיליות סכנכסיו לסל מיסכ סדקו ולילך דקל מפלס מסמע -נמרק • דלפון עידית מפורס ריט פרק קי לגטין : ומים קריכbכל 6ס כס ליפן 5 מטלטלין וכו' יהיב ליס כל מס רכעי

וחפילו

[ocr errors]

.

.

[ocr errors]
[ocr errors]

קול לחי65 מזלכן הכח מורכן כמק' 6חריתי ויסיכליס כל 6פילו פוכין וילפינן מכור רכתיב כיס יסיס לרכות פוס כסף מלי רכעי ו6פילו סונין והני מילי לנזקין :6כל לכעל סוכ לי

כמוקי יוסף - ומס סכתכ 6כל לכעל חוכ וכו' יקיר לית בינונית חיק כי זוזי ממיינינן ליס למיין זוזי • ולילית בית ונוי • יתיר

מפורסרים פרק ה'רגטין : ליק מטלטלי מלי רכעי וחי מנכי ליס סרע'יקיס ליס ככינוני' בהכשרתי פירס סר"כזמנתי - וחכרוכתסנס נ' פרק קמ6 מכיר 6פילו לית ליס זוזי

דערוכין:הכשרתי כמקנת למסכיר ל6 מני ידין לית ב כל שחכתי כשמירתו •

הכשרתי את נזקו נוקי כתר קרים כגון קחופר כחנרית !6 זוזי וממיינינןלי' הכשרתי במקצת נזקו * חבתי בתשלומין כהכשר כורוכו' ונפל פמק פור חן לזבוני מנכסיס ער רממכס

כל נזקו נכסיי שאין בהם מעילה נכסי'של בני ברי חמו'ומת 6כל 6ס ניזק פליגי זוזי ויסיב ליס :בכל סחכתי נכסים המיוחדים (כים ל"נ) ובכל מקוס חוץ מרשות פנחסי • ומכל מקוס פסקו נספירתו וכו'. כל רכר המיוחדת למזיק •

ורשות כמחורחת'סף לנזקיןסחחרון סנפחייכתי לסמלו :סנסרתי

חייב וכתב המגיל כפרק י"ג 6ת נזקו 6ס ל6 סגרתיו כרחו וסזיק חני קוס ססכסרתי מהלכות נזקי ממון. ססטעס מפני סהלפרין העתיקי ממרת

הזמנתי מותו היזק וחני חייב עליו כנון סמוסר פוריו (לחרם נזקין למרת מיתס: ומתוך כן חייך ככל : - סוטה וקטן) חיים

סעליו היה מוטל סמירת סודו וסרי ל6 נכסים סלין כסס מטילה נמרח מעילס קול רלית נסו קס סמרו כרזוי לו:קכסרתי כמקנת נזקי וכו' ו6ס תקנתי וזמנתי 4

מקלס קלסי חייב ככזקין: כגין קרטיס קליס ס6ין מקנת הנזק 6ע"פ סלח זמנתי ותקנתי 6ת כלו נתחייבתי עליו נקן מכינה מחייס : שח כחמוריס ל6חר זריקת רס כרגרסינן כי זמנתיו כלו כגון סחופר בור פיינרס' כרכיס וכן חחר במסכת מעילס פרק קמ מני ר' יוסי הגלילי לחמר ממון וקסלימו לטסרס - ונפל סמת סור סן סמור ופסק * החסכון

החסרון כעליס יוס •

לקניס ומעלס מעל כת' וכקtכעמיתו לרכוק חייך חט"פ 656 תקן חלל מקנת הנזק כלי עסק כל הנזק כיון

מקנת סנוק כלי עסק כל הנזק כיון קלסיס קליס פקס ממוכר לקרינן כסס וכחס • ועיין מה רכססעס ניכס מיתה: נכסיס סלין כסס מעילס ועל חיות

סכתכתי כמחנה ט' פרק ד' וככל מניעס : נכסיס לני חייב ללס חס הזקתי

על נכסיס ס6ין ניס נכסים של בני ברית • כתב קרינסס קויק של עכו"ס מעילי כנון נכסיס ולינן תקלס 6ס סזקקי נכסי סל הקלס

פטור כרתנן כמסנס ג' פיר • וסס לפרס גס"ו : סיני חייב לסלס לכתי' סוי רעתי ולי פור סל סקלס ותוח קרין נכסים סמיוסליס כתכ סר"כ פרסהזיק נכסיס סל קפקל לכל ס6רנזיקיס: נכסיס סין סל כני כרית סbס סזיק נכסי

פטור: כן הס רכרי רס"כפירום הנסני לכל סוס סל עכו"ס פטור : נכסיס המיוחדי' סיס לסס כעליס (יוסרי' מפרס כלסלקס רעתיק כנמר6 סכן דרכו כיון סכסוך הנמרק פלס סזיק נכסיס סל קפקר פטור : חון מרשות המיוחלת מפרט המפנה. נוח לפרס כלסלקח דעתיס לנמרח רלח למזיק בכל מקו' סקזיקו נכסיו 6ת נכסי חכרו חייב המזיק חון כמסקנה

חבל קרינ פמפרס למפעל כפני עכמס לס הוי מרשות המיוחדת למזיק סלס נכנס סור ניזק נרסות המזיק ליס לפרס כן ירקח קtגולן קכע ליה וסכי פרכינן כנמרח ומזיקי פור סמזיק פטור רחמר ליה תורן כיסוי מלי נטי

מסן קכט ליס ל6 רננס תורל דהפקר לתובל דיין יקיס וכת ולוקח כסקזיקי נכסיו : 6כל המזיק עלמו סחכל כקנרו 6ע"פ יכו 6חר • חי נמי ננס ואחר כך תקימנfחר כך לפקיר סנה' סרוח טומל כרסנתן חייך

רחמר לית הנחכל נקי רסית לן וסוער נכעליו והמילים הוליסקל וגס כעליו יומת - וbסמע רפות לספוקי : לסזוקי לית לן רסותל : פיקס לו נטל כסעת מיתת והעמדת גרין וגמר דין - והחי

ורפות קרס 6ט"ג רסור סתמית חרס כקיר

ילפינן לנזקין

ותמיתני דלענין סור ססמיס רכי יסולק חמרס כמסנס ז' פיק ר' • וסס פסקו סרמכ"ס וסר"נרלס כרכי יסודס וכן כתנ ס נמיקי יוסף והליך ילפינן לתקכח לענין נזקין • ונוניתס לכיס כקין 65 לרסינן נתי ונרחה לי דילפינן כלס 6ינו ענין • מסוס לקתס ז'סור כתיני לחתויי סחין לו כעליס סלכן 6מרינן כלס הינו עניין למיתס רז' פור כתיכי תנסו מנין לנזקין ו6פסר גמי לסיינו טעמל וסרמנ"ס פרק שמיני מהלכות נזקי ממון • וטור סימן ת"ר הפמיסי נמר רין - מסוס רלגמר דין רכסלי' קסוריסקל כתיב: לה לרסוכוליקחי בלס 6ינו ענין !6 לכתוסף מסמס רעקר דרסס מקcור יסקל סמל ווק נ"ט : חוץ מרסות המיוחדת למזיק • כתכ סר"כרכינו עובדיה מברטנורק ולוקל כסקזיקו נכסיו

לכל המזיק עכמו סחכל כחכרו וכו' מסוס ורכל פרק י' דף מ"ק • 6מר למלקח כנכנס לסני חכרע וכו'. (לעיל מינק נקט קכניס סורו וכו' סמע מינס כנכנס עכמן • (הכי מסגרת לק הרכיכיכו עוכרית מכרטנורס כי כקכ קכרו • וסטנדחנן כסור הנכנס קיימינן וריכס כמי קכי קוס כמו שכתב הרמנ"ס כפרק ז' מהלכות נזקי ממון : וטול סימן סע"ס וסרמכ"ס כפילופו : וכן נמוקי יוסן * סקמן וכתכן. ולס סזיקי קול כטכמו וכו'

א ב גרסות

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »