תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small]

גדול מאוד ששון לבי בתתי לפניך קורא משכיל המחברת השביעית הזאת, מלאה דברים נחמדים הנאספים על ידי, מהם דברים עתיקים יקרים מספירים, ומהם מעשה ידי גדולים חקרי לב אשר לאורם נסע ונלך בדרכי החכמה והמוסר בדור הזה 3 ואם כי קוראי ספרים הכתובים בלשון עברית ימעטו יום יום, ורבים המה בדורנו החושבים ספר כזה לבלתי נחוץ, ואולי יתעצבו כצאתו לאור, בכל זאת דברתי על לב המדפיס ידידי הרב החכם האדון מוהר"ר משה הלוי לאנדוי נ"י, לבלתי ירפה ידו ממלאכה הזאת, ובין הספרים הרבים והמועילים אשר יוציא לאור מדי שנה בשנה בבית דפוסו המשובח, יתן מקום גם להספר הזה, אף כי אין לו בו משכורת כסף, ורק משכורת אחת תהא משכורתו מאת משכילי ישראל הישרים בלבותם, אשר יתענגו בקריאת דברים נחמדים, הנאספים בספר הזה בלשון ובשפה עבריה שארית פליטת מחמדנו משנות קדם דורות עולמים.

וגם אנכי לא נסגתי אחור מחמת זוחלי עפר ומוציאי דבה,

אשר יחפשו בחפש מחופש למצוא עון בכל מאמר ומכתב הנדפס עד הנה בתוך כרמי, מהם משטימי החכמה ומנגדיה הצועקים מרה על כל חקירה ועיון בדרך חדש ומושכל הבלתי רגיל אצלם עד הנה, וזה דרכם כסל למו מאז ומקדם מאת החל רוח החקירה להתנוצץ בישראל, אבל מי פתי ישים לבו אל חלומותיהם ואל דבריהם? ומהם חכמים ונבונים אשר גם רוח הזמן על פניהם יחלוף, אבל לעצבוננו המה מקטיני החכמה ודורשיה יקראו מלא

אחרי

[graphic]

אהרי כל המשתדל לפרסם דברי חכמי ישראל בלי הסכמותיהם ודעותיהם, יביאו גם את המחבר וגם את המוציא לאור תחת כור הבחינה, ישיגו עליהם בדברים קלים וקטני הערך, ולפעמים יכו אותם גם בשוט לשונם ובשבט הדבה, תהלות לאל עליון כי לא הכאיבו דבריהם את בשרי ולא נגעו גם בעורו, וכל המונעים האלה לא עצרו כח להחרידני אף רגע, וכמאז כן עתה. אעבוד עבודתי כרוח צח ובלב רחב, והכל לא לתקות הכבוד כי אין שום דבר משלי, ולא לתקות הבצע כי לבשתנו ימעטו הקונים על ספר כזה, מתי מספר המה ונער יכתבם, אבל כל השתדלותי היא לתועלת משכילי ישראל הישרים והתמימים אשר במכתביהם יכבדוני וירהיבו בנפשי עוז, לבלתי ארפה ממלאכתי ולבלתי אשים לב לכל הנאצות והגדופים, ואהיה כאיש אשר איננו שומע, וכבר היה מי שכתב במכתבים העתיים שלא יוסיף עוד הספר לחזות אור שמש, ולא ידעתי אם נביא או בן נביא הוא האיש המבשר הזה? ויהי מה, ילכו אחרים בדרכם ואני אלך בדרכי ולא ארפה, להוציא לאור דברי חכמה ומדע באין משבית ומחריד; ועתה הנה לפניך קורא משכיל מכתבים יקרים ערוכים ומסודריס, קרא בהם ותמצא מעדנים לנפשך, ועוד ידי נטויה לאסוף ולקבץ ענינים ומכתבים שונים מחכמי הדור ולהוציאם לאור לתועלת המשכילים, ואתה תראה ותקרא בהם ונהרת ורחב לבבך. ומוכרח אנכי להודיע עוד זאת, כי נשארו בידי עוד כמה מכתבים נחמדים אשר הזמן והמקום לא נתנוני לנטוע אותם בכרם הזה, ובהם כמה מאמרים יקרים כמו חמש שורות נפלאות, שתים לבחיר המשוררים והפייטנים ר' יהודה הלוי ז"ל ושלש לר' משה בן עזרא ז"ל מועתקות מקובץ כ"י ע"י הרב החכם הגדול מוהר"ר שמואל דוד לוצאטו ני' המבוארות ומוגהות בנרו נר אלקים. ועוד ממנו פי' נחמד על עשרת הדברות וכן תולדות אברהם, הכולל חיי הרב המאה"ג מוהר"ר אברהם חי ריגייו ז"ל אב"ד ק"ק גוריציאוה אבי

החכם הנודע פאר העובדים בכרמנו, הרב יש"ר ה' יאריך ימיו, ונכתבה

ונכתבת התולדה ההוא מאת הרב המא"הג טהור"ר מרדכי ** גירונדיחני' אב"ד ק"ק. פארגוח. ועוד חזון למועד, לופות בכל אלה כרמי-אשר אטע עור ברצות ה' דרכי וחיוני להשכיל ולהלל

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

כז * ל ": "r הץ חד! "ץ: ח %: "... -- - - --' " . א. . : נית". ו: ' וצי ז" יו הצעיר שמואל ליב גאלדענבערג. ה י ו: - : - ; * * לא יי

- בש . ב. ה- egg : - "דריי - ר: "תהר--- י * .*. ,* -" * * ** ,oa ,"" ייש * 14 - "ח) יזחא" r :rם* , בסר: "! " " : “. ": 3-1. ,

* י

. י- " - - ה-4 י". א - "ה: *. *** * * ... * * * 8. "י איי, "בה? *

- rם: ב- מ- 6: "צי" מ"שח" מ". - 4-. " ישי. ח"g). ז. - א

* ". . . - . "י: - א. • יי ": "... - א. - - - -- " ": "שלי"

אי יציג ,t or " " : r: "ח: ,y ד": א .י : "צ: ש";

- ו - * יח ג') ל"לית ::

- גם לי - י"י 4 ש"י: "יש 3 : “.

* *** - - ו יי ". “. "י - - - - - - - - י"א, - י" "י): * - י"? "? י. . . ". א - "י. "'- י': ..."אי -a * ו

ב . ." ייי.." ' . . . ." - :: , שר' : ' . צי: "..*

? - : "יץ - * . - , " ,י' כ י". ב"ידי. , ית: ית". ו - " - - - - - - - - - - - - - - - e - ש - - - א - ..." ,"מי :: י .r - "י" - " - י: - זי - ,". --ו - א

ג. : ' א ... : "ני - י - כ - 2%.

* * * ** ! * * *** - "י: י' - * יא אל - "א, י" - *** "

- - - : * : r, t .ביש - ייז'ין לו, כי יי - . ל"עיין א * , "י

י י: " "rr " . * : r :" גry - ,"" ,"? : - - - . r . . . . י - - -"ז: 2 - - - - - - - ". ש: "- r, "ז: א' זי: - י "נ: כtr . ל ה ב ... : 32 א ..א "tft: % 4.3.." -י.

-

- * גי: "יד. ** * * * * 3: ה-"א נא:trt r1- מ"זו גrc . . י - ל

את * * * * * י" - -- יי. ** ה ** " * ני" ו * ל

- י"א ו - י", . ו י -

* אי " * -ל t * * . * * * * * - י" * "י * * "re t ח-ז'יץ' "ן ים"tש" : ל

": "י - נ. כי " - אירוח שמחה שזה "יא "tw r

- י - - - - - א. יני אל י - כי " t: "ז: חיה'CI ". * מה יי

- . ** - א * * * * י א : ל- : * * * כי ו י - - - , * - * ***. י, **, א"צ *א" , , * * - " * י"א ו-י: י כrrבא לזה", ו", - - - - tצי:) י א"י - י. "י, - 6 - י" -י" . ." "ל: wr . . ." * ** י ** - ו - " י * * * * . זימי, ז יח די ": " :4, "ץ ו ". .

- - - w - w - - - y, " * *** י "א, עי ** *. * trם" *א " " " " ?!"ץ "י: ז": ו- 1

* * * * * ** *. י . '

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

תוכן עניני המכתבים

מכתב א על איזה חכמים קדמונים ועניניהם הבאים

בשני המכתבים שאחר זה מאת . ב שתקות יקרות של ש"ות ושירים מקובצי כ"י עם הערות מושכלות מאת שד"ל, . . . ג :קות יקרות מספרים שונים כ"י עם הערות מושכלות מאת הנ"ל . . . . . . . .

" על תכונת קצת ענינים של שני המכתבים הקודמים מאת . . . . . . . . . . " חקירות שונות ומושכלות על כמה ענינים 0 . מאת יש"ר ו הוספות מושכלות לתולדות רבי עזריה מן : יום טוב ליפמן צונץ: ז באור חדש ומושכל על פרשה נ"ח בישעיה. ועוד חידושים על תכונות כמה נבואות אחרו מאת יחיאל מיכל וקש. . . . . . ה תשובה על המאמר במחברת ציון לשנת תר"א (צד י') אודות אנטונינוס ורבי . . . . .

ל המשך הקודם ובו עוד כמה ענינים חדשים
כפי מפתח הבא אחריו מאת . . . . .
י על עניינים שונים ובהם על ח"ב מספר ישעי'
- מאת שד"ל . . . . ." :": ".
יא על המחברת היקרה אבני זכרון והערות
שעליה ושלאחריה מאת . . . .". :
*. פירוש חדש במשנה סוף סוטה משמת ריב"ז
בטל זיו החכמה ועוד חידושים מושכלים
מאת יחיאל מיכל וקש . . . . . .

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
« הקודםהמשך »