תמונות בעמוד
PDF
ePub

D Ο Μ Ι Ν Ο
THO, HENR. Vice-Comiti DEERHURST

HONORATISSIMI
Comitis de COVENTRY
FILIO NATU MAXIMO;

Ет
Domino FRANCISCO Baroni BROOKE.

O

Spes Dom

Decus Pubis geminum, inclytæque

Spes Domûs, quæ me fimul alma nutrix,
Me finu, vestri memorem favoris,

Fovit alumnum !
Quos virens ætas, Generisque splendor, ..
Idem Amor, Virtus eadem, fitisque
Una Doctrinæ fociavit, uno .

. : Carmine dicam:
Dulce Par dicam; ftudioque fido
Gratus orabo, ut maneant amores
Firmiter veftri, vigeatque Laudis

Æmula Cura.
Interim huc, almi Juvenes, adefte
Paululùm, & mecum fugitiva mundi
Gaudia infani, nitidafque rerum

Spernite fraudes.

En!

Splendidis cincta illecebris Voluptas;
Fronte quàm falsâ varias nocendi

Explicat Artes !
At dolos vobis speciosa Siren
Porriget fruftrà; teneris ab annis
Vos secuturos sua caftra duxit

. Candida Virtus.
Illa vos fato meliore seryans
Diriget cauto pede; lubricæque
Inter errantes fpatia ampla vitæ

Stare docebit.
Undique ardentes Juvenum catervæ
Sentient, quid mens generosa possit
Docta maturè sapere & viriles

re mores:

[ocr errors]

S:

Sentient, ævo viridante Virtus
Pulcra quàm ridet, roseum Juventæ.
Quàm decet vultum, egregiæque formæ

Auget honorem!

Dignitatis Veftræ

Cultor Humillimus

GUIL. DOBSON. HAKESPES 539

SOLOMON

: De MUNDI V Α Ν Ι Τ Α Τ Ε. VOL U P T A S:

LIBER SECUNDUS.

[ocr errors]

VOL U P T A.S:

LIBER SECUNDUS. | Nunc, disce moras & tædia longa dierum

Fallere, sollicitæque oblivia ducere Vitæ :

I facilem jam quære viam, & melioribus ufus
Aufpiciis, blandæ felicia dona Salutis
Grata sume manu; Curarum à tramite nigro,
A vario errorum flexu, quem volvere suadet
Mens ftudiofa Boni, veftigia flecte nitentes
Ad Campos, suavesque locos, quibus itur ad almam
Lætitiam, teneros lusus, lentamque quietem;
Utile securus fugias, ut dulce sequaris:
Artis opes varias adhibe, fumptusque superbos;
Et domita Ratione effundat froena Voluptas.

Hæc mecum ---- mox, fiqua darent folatia Regum Diyitiæ, effrænisque immensa Superbia Luxus Aggredior. ---- Studia Artificum molesque futuræ Excipiunt feffum Curis; jam tecta parabam Regia, jamque Hortos; Pisces, Volucresque Ferasque,

« הקודםהמשך »