תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Per Guil. Dobson, Nov. Coll. Oxon. Soc.

O XO N I Æ, E THEATRO SHELDONIANO,

MDCCXXXVI.

[merged small][graphic][merged small][ocr errors]

TEU! Quæ rupit iter dira malignitas9 .

Fati? Te quianam deftituit Salus, ut laby Te flagrante Sciendi . !.:0::

Ardentem, Juvenis, fiti: : 72103 Gentes & populos Juraque Gentium Scrutantem interius, quo melius Tuam

Pulcris moribus ornes,

· Firmo pectore protegas?
At quascunque novas tranfieris plagas,
Veloci poteras lumine cernere

Quantis fæva gravescant
Regum Sceptra laboribus.

Quæ

Quæ non Terra docet, quam merito ciet
Queftus Mufa fagax, dum Diademata

Intertexta severis 073 Don

Curarum ftimulis canit?
Quin & Te, Juvenis, Te comites opum
Cingent implicitum Sollicitudines;

Incumbentque volenti

Curæ pro Patriâ graves.' Läto Tu studio, quod Patria expetit Munus, fortis adi: pectori inhæreat

Libertatis, Honefti,

Virtutisque tenax Amor.
Sic Te Wiccamice Delicias Domûs,!!! , !017
Spem magnam Populi, longa dies beet, 1 :

Læto splendida vultu, - ::
Multis dives honoribus !! į

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

MILTON

[ocr errors]

more SOLOMON

De MUNDI
VΑ Ν Ι Τ Α Τ Ε.
Ρ Ο Τ Ε Ν Τ Ι Α:

LIBER TERTIUS.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »