תמונות בעמוד
PDF
ePub

Ρ Ο Τ Ε Ν Τ Ι Α:

LIBER TERTIUS. C RGO age, Pars Noftri melior, Vis vivida, vitæ

Fons, Anima! hoc Ego Te,quæcunq; es, nomine:

dignpr:
Conscius Ipfe Mef per Te, Te pectore toto
Percipio, viresque tuas & munera nofco.
Sed latet, unde Tui ducas primordia; de Te
Tot Vates diversa canit, diversa Sacerdos.

An Genus obscurum & ftirpis vulgare fateris Principium, lectæ forfan melioribus orta Particulis terræ, quæ se certo ordine miscent Mirifico rerum motu fauftoque Atomorum Concursu implicitæ: hinc fato ftatuente juberis Corporis ire comes, quem Vitæ cunque colorem Sortitur; trepidas, audes, ducisque dolores Gaudiaque, incerto ut fanguis se concitat æftu :: Utque calor magis ardefcit, vel frigora torpent, Læta viges viridante æyo, languente fenescis:

Dum

PO W ER:

The THIRD BOOK C OME then, my Soul : I call Thee by that

Name,

Thou bufie Thing, from whence I know I am: For knowing that I am, I know Thou art; Since That must needs exist, which can impart. But how Thou cam'ft to be, or whence Thy Spring: For various of Thee Priests and Poets fing.

Hearst Thou submiffive, but a lowly Birth?
Some fep'rate Particles of finer Earth,
A plain Effect, which Nature must beget,
As Motion orders, and as Atoms meet;
Companion of the Body's Good or Ill;
From Force of Inftinct more than Choice of Will;
Conscious of Fear or Valor, Joy or Pain, .
As the wild Courses of the Blood ordain;
: Who as Degrees of Heat and Cold prevail,
In Youth doft flourish, and with Age shalt fail;

A 2

Till

Dum tandem, Socium extremâ vel morte secuta,
Laberis in fumum tenuefque recedis in auras.

An fpiras majora, altâque ab origine ftirpem Deduci mayis, audisque libentius ignis Scintilla ætherii; divinæ Particula auræ, Juncta luto vili, nimis arcto fædere juncta, Communi heu fato præscriptum ad temporis orbem Per varias comitata vices variofque dolores: Ut doceas Hominem opprobriis vel laude moveri; Ut Bona vel Mala percipere; & pallore fateri Irarum rabiem, aut flammas sentire pudoris; Ut normam vitæ inftituas, ducasque fideli Confilio; & rerum varius ceu poftulat usus, Reddas cautum agilemque, & viribus ingeniove Nobilites, aptum paci, bellique potentem. Dum priscum in cinerem se Pars terrena refolvit, Carceris & rumpens cedentia claustra caduci It Captiva, hærens paulum & cunctata jacentes . Relliquias super, immitis jam faucibus orci Inclusas; mox pennâ agili; indignata teneri, Evolat, ætheriamque arcem & sua vindicat aftra.

[ocr errors]
[ocr errors]

Quicquid eris,quoquo tendis (neque enim omnia cæco

Till mingled with thy Partner's latest Breath
Thou fly'st, diffoly'd in Air, and loft in Death.

Or if Thy great Existence would aspire To Causes more sublime; of Heav'nly Fire Wer't Thou a Spark struck off? a sep'rate Ray, Ordain’d to mingle with Terrestrial Clay; . With it condemn'd for certain Years to dwell, i To grieve it’s Frailties, and it's Pains to feel;

s to feel; ... To teach it Good and III, Disgrace or Fame; Pale it with Rage, or redden it with Shame : : To guide it's Actions with informing Care, . In Peace to Judge, to Conquer in the War;. Render it Agile, Witty, Valiant, Sage, .. As fits the various Course of human Age; 'Till as the Earthly Part decays and falls, The Captive breaks Her Prison's mould'ring Walls, Hovers a-while upon the fad Remains, Which now the Pile, or Sepulchre contains; And thence with Liberty unbounded flies, Impatient to regain Her native Skies.

Whate'er Thou art, where-e'er ordain'd to go

(Points

Scire Homini fas est) age parvula pectoris hofpes, i
Pectoris infanos motus fedantis, ut alta ".
Sit Tibi pax; (quoniam inde enafcitur improba turba,
Quæ vitam exagitat, quæ Te diftorquet & angit) - ;
Fac age, quodcunque aggrederis, fac arbitra certum
Monstret iter Ratio, & fido moderamine ducat.
Pacati Affectus erroris nube remotâ
Ardua, pulcra petant: 'Et Vitam disce ferendo,
An curis hominum & tanto fit digna labore.

Quæ variis vitæ in gradibus variisque Animantum Naturis præftant, conjuncta tenere videmus In se Hominem: pecudum sensus, almumque vigorem Plantarum, ætheriæque animæ cæleftia dona. .. Inspice quos pariunt generosa hæc semina fructus, Et rebus lætis oppone incommoda vitæ. ' coins En ut Homo, fruftra fato cogente reluctans, iii Protrahitur miser in lucem; auxiliique alieni : is. Indigus, in genubus maternis nudulus hæret! Utque levis ftatuit Muliercula, tollitur Infans : Ejiciturve foras; genitrici languet iniquæ Neglectus, morbosve trahit de lacte foventis. Mollis adhuc fragilisque oculus fugit aèria lucis Tela, diemque novum; insuetam male sustinet auram

Cor

« הקודםהמשך »