תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic]

COMITIS

Johanni Wallop Arm.
HONORATISSIMI VICE-COMITIS

DE
LY MINGTON

Filio Natu Maximo. :

D

[ocr errors]

EVE hoc munusculum, Juvenis ornatissime, in Schola Wintoniensi nu

per absolutum, Tibi humillime offerri patiaris, v Quod Tię amice accepturum nullus dubito, quum in ftudiis prosequendis aftrictiori quadam Necessitudine Tibi propius aflidens, penitius perspexerim, quanta morum

fuasuavitate fis; quam humanioris Literaturæ amans. Licebit de his nugis quodammodo gloriari, fiquid forsan oblectamenti, quantalumcunque sit, Tibi inde proveniat; Tibi, Viri illius Honoratissimi Filio, cujus fi effufam in me meosque Benevolentiam profiteri dubitarem, indignus viderer qui expertus essem. Quem, arduum Virtutis Exemplar, faxit Deus, ftrenue imiteris; mores eximios avide imbibas; veftigia propius fequaris: ut cum anni accreverint provectiores, quanto jam Wiccamicis, tanto Patriæ fis ornamento.

[graphic]
[graphic]

Tibi Devinctiffimus

Tuique Obfervantiffimus

Guil. Dobson. S O L O M ON

De MUNDI
VANITAT E.

S Ć I EN TIA:
LIBER PRIMU S.

SCIENTIA:.
LIBER PRIMU S

[ocr errors]

Udite, O Gentes; Linguis Animisque favete:
Suadet Amor, veraxque jubet Sapientia fari,

Quæ mihi sollicito versat,fub Pectore Mufa,
Vana docens quæcunque agimus, quæcunque putamus.
Quòd feptem denos peregrinis callibus Annos,
Per Rupesque Periclorum, Lacrymisque fluentes
Valliculas acti, perplexo Errore vagamur,
Laffatique Viæ, timidique accedere Metam.
Quòdque pari à Cunis sortimur Lege Tumultus
Affectusque leyes, Curasque & Inania Rerum; .
Jamque aderit cum summa Dies, Hoc scire erit unum,
Nos omnes (tristi meditor quod dicere Versu)
Gaudia ficta fequi, verisque Doloribus angi.

Pax Animi, usque adeo vigilantibus obvia Somnis Vitæ, fic falsò dictæ; Versumque fequacem Ludere mobiliter lasciva, Volatilis Umbra, Tenuis Imago Boni, vanus quam parturit Error,

Cre.

· K N O WLEDGE::,

The FIRST BOOKT TE Sons of Men, with just Regard'attend,

Observe the Preacher, and believe the Friend,

Whose serious Muse inspires him to explain, That all we AZ, and all we Think is Vain. That in this Pilgrimage of Seventy Years, O'er Rocks of Perils, and thro' Vales of Tears Destin'd to march, our doubtful Steps we tend, Tir'd with the Toil, yet fearful of it's End. That from the Womb We take our fatal Shares Of Follies, Passions, Labors, Tumults, Cares; And at Approach of Death fhall only know :;:;? The Truths, which from these penfive Numbers flow, That We pursue falfe Joy, and fuffer real Woe.:]

2. Cor. . r ? Happiness, object of that waking Dream, Which we call Life, mistaking; Fugitive Theme .., Of my pursuing Verse; Ideal Shade; L . . Notional Good, by Fancy only made,

A 2

And

« הקודםהמשך »