תמונות בעמוד
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small]

TO MY BELOVED FATHER,

AS A TRIBUTE OF GRATEFUL VENERATION

ON THE COMPLETION

OF HIS EIGHTY-SIXTH YEAR.

Northwood, Staffordshire,

Feb. 11, 1852.

« הקודםהמשך »