תמונות בעמוד
PDF
ePub

The Beauties of the British Poets. L. B. SEELEY AND SONS, WESTON GREEN, THAMES DITTON.

[graphic][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

PUBLISHED BY R. B. SEELEY AND W. BURNSIDE
AND SOLD BY L. B. SEELEY AND SONS,

FLEET STREET, LONDON.

MDCCCXXVIII.

« הקודםהמשך »