תמונות בעמוד
PDF
ePub

Clerk. Ad Deum, qui lætificat juventutem

meam.

Pr. Judica me, Deus, & discerne causam meam de gente non sancta; ab homine iniquo & doloso erue me.

Cl. Quia tu es, Deus, fortitudo mea, quare me repulisti ? Et quare tristis incedo dum affligit me inimicus ?

Pr. Emítte lucem tuam & veritatem tuam : ipsa me deduxerunt, & adduxerunt in montem sanctum tuum, & in tabernacula tua.

Cl. Et introibo ad altare Dei : ad Deum, qui lætificat juventutem meam.

Pr. Confitebor tibi in cithara, Deus, Deus meus : quare tristis es anima mea, & quare conturbas me?

Ci. Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi: salutare vultus mei, & Deus meus.

Pr. Gloria Patri, & Filio, & Spiritui Sancto.

Cl. Sicut erat in principio, & nunc, & semper, & in sæcula sæculorum. Amen.

Pr. Introibo ad altare Dei.
Cl. Ad Deum, qui lætificat juventutem meam.
Pr. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
C. Qui fecit cælum & terram.
Pr. Confiteor Deo, &c.

Cl. Misereatur tui omnipotens Deus, & dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam æternam.

Pr. Amen.

Cl. Confiteor Deo omnipotenti, beatæ Mariæ semper Virgini, beato Michaeli archangelo, beato Joanni Baptistæ, sanctis apostolis Petro & Paulo, omnibus sanctis, & tibi, Pater, quia peccavi nimis cogitatione, verbo & opere [here he strikes his breast thrice] mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelem archangelum, beatum Joannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum & Paulum, omnes sanctos, & te, Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.

Pr. Misereatur vestri, &c.
Cl. Amen.
Pr. Indulgentiam, absolutionem, &c.
Cl. Amen.
Pr. Deus tu conversus, vivificabis nos.
Cl. Et plebs tua lætabitur in te.

Pr. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.

Cl. Et salutare tuum da nobis.
Pr. Domine, exaudi orationem meam,
Cl. Et clamor meus ad te veniat.
Pr. Dominus vobiscum.
Ci. Et cum spiritu tuo.
Pr. Kyrie eleison.
Cl. Kyrie eleison.
Pr. Kyrie eleison.
CI. Christe eleison.
Pr. Christe eleison.
Ci. Christe eleison.
Pr. Kyrie eleison.
Cl. Kyrie eleison.
Pr. Kyrie eleison,
Pr. Dominus vobiscum, or Flectamus genua.
Cl. Et eum spiritu tuo, or Levate.
Pr. Per omnia sæcula sæculorum.
Cl. Amen.

At the end of the Epistle, say,

CI. Deo gratias.

The Epistle, Gradual, and Alleluia, or Tract being read,

remove the Missal to the right hand of the altar, making a reverence as you pass before the middle of the altar. Let the clerk ever kneel or stand on the contrary side to the Missal. Pr. Dominus vobiscum. Ci. Et cum spiritu tuo. Pr. Sequentia sancti Evangelii secundum, &c.

After the Gospel, say, Cl. Gloria tibi, Domine. Make a reverence at the beginning and ending

of the Gospel, and at the name of JESUS ; and at the end say, Cl. Laus tibi, Christe. Pr. Dominus vobiscum.

Cl. Et cum spiritu tuo. Here the clerk is to give wine and water, and prepare

the basin, water, and towel for the Priest. The Priest having washed his fingers, let him kneel in his former place, and answer, Pr. Orate Fratres, &c.

Cl. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem & gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram, totiusque ecclesiæ suæ sanctæ,

Pr. Per omnia sæcula sæculorum.
C1. Amen.
Pr. Dominus vobiscum.
Cl. Et cum spiritu tuo.
Pr. Sursum corda.
Cl. Habemus ad Dominum.
Pr. Gratias agamus Domino Deo nostro.
Cl. Dignum & justum est.

At Sanctus, Sanctus, Sanctus, &c., ring the bell, And again, when you see the Priest spread his hands

over the chalice, give warning by the bell of the consecration, which is about to be made. Then, holding up the vestment with your left hand, and having the bell in your right, ring during the elevation of the Host; which being ended, you must kiss the vestment; and presently do the same at the elevation of the chalice, As often as you pass by the blessed Sacrament, you must adore on your knees. Pr. Per omnia sæcula sæculorum. Cl. Amen. Pr. Et ne nos inducas in tentationem. Cl. Sed libera nos a malo, Pr. Per omnia sæcula sæculorum. Cl. Amen. Pr. Pax Domini sit semper vobiscum.

Cl. Et cum spiritu tuo. The Priest's communion being ended, be ready to give

first wine, and then wine and water (but if there be communicants, first provide them a towel, and say the Confiteor). Then remove the book to the left hand of the altar, take away the towel from the communicants, if there were any, and return to your former place. Pr. Dominus vobiscum. Cl. Et cum spiritu tuo. Pr. Ite, Missa est ; or Benedicamus Domino. ci. Deo gratias,

In Masses for the Dead. Pr. Requiescant in pace.

Cl. Amen. Remove the book, if it be left open; kneel and take

the Priest's blessing. Pr. Pater, & Filius, & Spiritus Sanctus. Ci. Amen.

At the beginning of the Gospel.
Pr. Dominus vobiscum.
Cl. Et cum spiritu tuo.

Pr. Initium, or Sequentia Sancti Evangelii,
&c.
Ci, Gloria tibi, Domine,

At the end, say, Deo gratias.
Put out the candles, and lay up all decently and

carefully.
CONDITIONS FOR GAINING THE INDULGENCES

FOR CHRISTMAS, EASTER, ASSUMPTION, AND
MICHAELMAS.

1. That the faithful confess their sins, with sincere repentance, to a Priest approved of by the Bishop.

2. That they worthily receive the Holy Communion.

3. That they visit some Chapel or Oratory where Mass is celebrated, and pray to God for the peace and welfare of his Church. ·

4. That they be in readiness of mind to assist the poor with alms in proportion to their abilities; or to frequent catechism or sermons; or to visit and comfort the sick, and such as are near their end, if they have the opportunity.

Note.-It is not required, for the gaining of these indulgences, that these works of mercy, corporal or spiritual, or the assisting at catechism or sermons, be done on the same day with the Communion ; but only that persons be then in a disposition or readiness of mind to do these things, or some of them at least, when opportunity shall offer.

[ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »