תמונות בעמוד
PDF
[graphic][merged small]

The Child is Father of the Man; And I could wish my days to be Bound each to each by natural piety."

[merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small]
« הקודםהמשך »