תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

THE

LONDON ENCYCLOPÆDIA.

VOL. IV.

BENEDICT to CADIZ.

j. Halden, Printer, Castie street, Londen.

[blocks in formation]

SCIENCE, ART, LITERATURE, AND PRACTICAL MECHANICS,

COMPRISING A

POPULAR VIEW OF THE PRESENT STATE OF KNOWLEDGE.

ILLUSTRATED BY

NUMEROUS ENGRAVINGS, A GENERAL ATLAS,

AND APPROPRIATE DIAGRAMS.

Sic oportet ad tibrum, presertim miscellanei generis, legendum accedere lectorem, ut solet ad convivium conviva civilis,
Convirator annititur omnibus satisfacere; et tamen si quid apponitur, quod hujus aut illius palato non respondeat, et hic et ille
arbane dissimulant, et alia fercula probant, ne quid contristent convivatorem.

Erasmus.
A reader should sit down to a book, especially of the misceilaneous kind, as a well-behaved visitor does to a banquel. The
master of the feast exerts himself to satisfy his guests ; but if. after all his care and pains, something should appear on the table
that does not suit this or that person's taste, ther politely pass it over without notice, and commend other dishes. that thev mav nol
distress a kind host.

Translation.

BY THE ORIGINAL EDITOR OF THE ENCYCLOPÆDIA METROPOLITANA,

ASSISTED BY EMINENT PROFESSIONAL AND OTHER GENTLEMEN.

IN TWENTY-TWO VOLUMES.

VOL. IV.

LONDON:

PRINTED FOR THOMAS TEGG, 73, CHEAPSIDE;
SOLD BY N. HAILES, PICCADILLY ; E. WILSON, ROYAL EXCHANGE : J. MASON, CITY ROAD ,

BOWDERY & KERBY, OXFORD STREET :
GRIFFIN & CO. GLASGOW: J. CUMMING, DUBLIN : M. BAUDRY, PARIS: F. FLEISCHLER, LEIPSIC:
AND WHIPPLE & LAWRENCE, SALEM, NORTH AMERICA.

1829.

« הקודםהמשך »