תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

3. Halden, Printer, Castie street, Londen.

THE

LONDON ENCYCLOPÆDIA,

OR

UNIVERSAL DICTIONARY

OF

SCIENCE, ART, LITERATURE, AND PRACTICAL MECHANICS,

COMPRISING A

POPULAR VIEW OF THE PRESENT STATE OF KNOWLEDGE.

ILLUSTRATED BY

NUMEROUS ENGRAVINGS, A GENERAL ATLAS,

AND APPROPRIATE DIAGRAMS.

Sie oportet ad tibrum, presertim miscellanei generis, legendum accedere lectorem, at solet ad convivium conviva civilis.
Convirator annititur omnibus satisfacere; et tamen si quid apponitur, quod hujus aut illius palato non respondeat, et hic et ille
arba ne dissimulant, et alia fercula probant, ne quid contristent convivatorem.

Erasmus.
A reader should sit down to a book, especially of the misceilaneous kind, as a well-behaved visitor does to a banquet. The
master of the feast exerts himself to satisfy his guests ; but if, after all his care and pains, something should appear on the table
that does not suit this or that person's taste, the politelv pass it over without notice, and commend other dishes. that thev mav nor
distress a kind host.

Translation.

BY THE ORIGINAL EDITOR OF THE ENCYCLOPÆDIA METROPOLITANA,

ASSISTED BY EMINENT PROFESSIONAL AND OTHER GENTLEMEN,

IN TWENTY-TWO VOLUMES.

VOL. IV.

LONDON :

PRINTED FOR THOMAS TEGG, 73, CHEAPSIDE;
SOLD BY N. HAILES, PICCADILLY ; E. WILSON, ROYAL EXCHANGE : J. MASON, CITY ROAD,

BOWDERY & KERBY, OXFORD STREET :
GRIFFIN & co. GLASGOW: J. CUMMING, DUBLIN : M. BAUDRY, PARIS: F. FLEISCHER, LFI PSIC:
AND WHIPPLE & LAWRENCE, SALEM, NORTH AMERICA.

1829.

« הקודםהמשך »