תמונות בעמוד
PDF
ePub

· RAAKENDE DEN

NATUURLYKEN EN GEOPENBAARDEN
G O D S DIE NS T,

BIBI

UITGE GEE VEN DOOR

T & Y L & R 's
GODGELEERD GENOOTSCHAP

[merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[ocr errors]
[ocr errors]

TE HAARLEM
by JOH. ENSCHEDE en zoonen

en J. VAN WAL R É,

MDCCLXXXV.

VOOR BERICHT. .

Is er iets, waarover veele menschen, en ook in den eersten opsag niet zonder reden, zich ten hoogste verwonderd hebben; it is sekerlyk byna ongelooflyk spoedige .' Voortgang, welken de. Leer van den zoogenaamden Prophéet Mohammed, binnen een tydbestek van maar weinige jaaren, in een groot gedeelte der waereld gemaakt heeft.

Dan, alle redenen tot verwondering zullen ras verein minderen, ja verdwynen, wanneer men aandachtig en onzydig nagaat, aan den eenen kant; den toenmaligen , door geduurige en meestal ongelukkiglyk gevoerde oorlogen, zoo zeer verwarden, verswakten en vervallen staat van 't Oostersch Keizerryk, het caracter der Christen Vorsten, en dat des Christen-Volks; in het Kerkelyke, de 300 verregaande Zedenloosheden, die onder de Christenen yan allerleie rangen en foorten 200 zeer de overhand genomen hadden, de veelvuldige verschillen in Godsdienstige. Begrippen over deeze en geene, in zich zelven duistere

stuks

stukken, die noch duisterder gemaakt wierden door de bewoordingen en spreekwyzen, waarin zy dezelyen voorStelden , zoodat zy elkanderen niet verstonden; en om wel. ken nochtans de een den anderen, elk op zyn beurt, in den ban deedt, en wreedlyk vervolgde: En aan den anderen kant, het Caracter van Mohammed, het Samenstel zyner Leere, en de Geaartheid of den Toestand zyner Landsgenooten, en, in 't algemeen van alle de geenen, die zyner Leere toegedaan waren, en hem volgden. ...

· Ons zelyen daarover, hier ter plaatse, breedvoeriger uittelaaten, oordeelen wy onnoodig. De gemelde byzonderheden worden onderscheidenlyk voorgesteld in de vier Verhandelingen, die de Heeren Directeuren van Teyler's Nalaatenschap en de Leden van deszelys Godgeleerd Genootschap, boven de overige ingekomen Verhandelingen, der Drukpersfe waardig geoordeeld hebben.

· Drie Verhandelingen , t. w. de Eerste, Tweede en Vierde, in 't Latyn geschreven, zyn daaruit in 't Nederduitsch vertaald, en 200 gedrukt; doch zonder byvoeging van 't Oorspronglyke, 't geen men besloten heeft alleen voegen by zoodanigen, die, in eene andere Taale dan de Nederduitsche geschreven, den uitgeloofden Eer. prys wegdraagen; doch welken Eerprys men den Hooggeleerden Schryver der Eerste Verhandelinge niet heeft kuna

nen

« הקודםהמשך »