תמונות בעמוד
PDF
ePub

και κολλάριον έγχρίσαι τες οφθαλμές

σε, ένα βλέπης. 19 'Eye coxs idy po

λώ, ελέγχυ και σαι

drówo Ihressar my, 20 rj pelayóncos. Öldes

isnna ni ny dugay, xy xpéw τις ακέση της φωνής με, και άνοιξη την θύραν, εισελεύσομαι προς αυτόν, , και δειπνήσω με αυτε, και αυτός με έμε. 21'o virür, dhow air

το καθίσαι μεθ' έMë dy týdeóvw puta ως κρέγώ ενίκησα, και εκάθισα μετα τα σειρός με εν τω θρόνω αυτά. ο χων ές, έκεσάτω, τί το πνεύμα λίγες ταϊς εκκλησιαις. .

appear; and to anoint

pear; and anoint thine thine eyes with eye eyes with eye-salve,

salve, that thou mayest that thou mayest see. 19 see. As many as I 19 As many as I love, I

love, I prove and chas rebuke and chasten :

ten; be zealous, there be zealous, therefore, 20 fore, and repent, Be- 20 and repent. Behold,

hold, I stand at the I stand at the door, door, and knock; if and knock; if any man any one shall bear

my

hear my voice, and voice, and open the open the door, I will door, I will come in come in to him, and unto him, and will sup

will sup with him, and with him, and he with 21 he with me. To bim 21 me. He who over that overcometh, will

cometh, to him will I I grant to sit with me give to sit with me on in my throne, even as my Throne; as I also

I also overcame, and have overcome, and

am set down with my am seated with

my

Father in his Throne. Father on his Throne.

22 He that hath an ear, 22 He that hath an ear,

let him hear what the let him hear what the Spirit saith unto the Spirit saith unto the Churches. Churches.

[ocr errors]

Ver. 14. Laodicea.] Upon the river Lycus (for there were other cities of the same name) stood this city, flourishing in wealth, in the times immediately preceding the date of this vision * Near to it was situated the city of Colossæ; and in the times of Saint Paul, these appear to have been sister Churches of the same character, neither of which had been personally visited by this great Apostle to the Gentiles t. To each of them he wrote epistles, which he ordered to be read interchangeably by both. And that which now bears

Pliny, Nat. Hist. v. c. xix.

+ Col. ii. 1.

the

the inscription to the Ephesians, is supposed by some able writers to have been the Epistle to Laodicea *. But at the time of Saint John's banishment to Patmos, the Church of Colossæ seems to have been absorbed in that of Laodicea; or at least the latter appears to have been at that time the superior and predomin:int Churei. But its ruin and present state of desolation are described by modern travellers as more complete and lamentable than that of the other six.

Ver. 14. The Amen.] This word imports truth and certainty; “I am le, all whose promises will be most strictly fulfilled.” See 2 Cor. i. 20.

Ib. Faithful and true Iitness.] See note, ch. i. 4.

Ib. The Beginning of the Creation of God.] See note, ch. ii. 17. For this seems to refer to the new creation, new building, where in Christ all things are made new t. There is a new commandment, a new worship, a new temple, a new city, 8 THUTUS TNS XTITEWS, of which Christ is the corner stone and foundation I. And he is not only the agxn, but the atagan from the grave, the first fruits, insuring the resurrection of his followers.

Ver. 15. Neither cold nor hot.] Many are the pro . fessed Christians, in all countries, as well as in Lao dicea, who, contented to be named after their Redeemer, are indifferent to their actions and their consequences. Supposing themselves rich in his merits, and“ wanting nothing,” they fall into a lifeless sort of Christianity, which must needs be disgusting to that zealous Master who suffered so much for them, laying so fair a foundation for their active exertions. Here he calls upon such persons to examine their situation;

+ 2 Cor. v. 17.

* See note, ii. 1.
I 1 Pet. ii. 6. Eph. ii. 20.

they

they are poor instead of rich *; naked instead of clothed t; and blind, that is, ignorant, and wilfully so. For our Lord told the Pharisees, “If ye were blind,

(that is, necessarily ignorant,) ye would have no sin; “ but now ye say we see, (now ye presume upon your fancied knowledge, and refuse divine instruction) “therefore your sin remaineth.”

Ver. 18. Buy.] That is, attain in preference to worldly riches. See Is. lv. 1, 4. Prov. xxiii. 13. Matt. xiii. 44-47.

Ib. Gold purified.] Letupwpevny, such virtue as will stand the fiery trial, or such as men possess after severe trials, assisted by the Divine Grace; for, see the following verse.

Ver. 19. As many as I love, &c.] See Heb. xii, 5—12, which is exactly to the same purpose.

Ver. 20. Sup.] The kingdom of Christ is described as a feast for all people I. He is the bread of life; none who come to bim shall hunger or thirst ģ. But it may be said, if Christ prepares the supper, why is he represented as standing at the door, and knocking for entrance? But this action is agreeable to the office he bears in the allegory or parable. He is the Bridegroom ||, and his servants sit in his house to a late hour, waiting his arrival; when returning from the wedding, according to eastern custom,“ he cometh and knocketh,” and they open to him, and he maketh them to sit down to meat. Luke xii. 36–38. See also John xiv. 23, which tends likewise to illustrate this

passage. Ver. 21. On my throne.] This is the last reward promised to those who overcome; and it is the richest

See note, ch. ii. 9.

+ See note, ch. iii. 4. Isaiah xsv.

v. 6. Matt. viii. 11. Luke xiv. 16. xxii. 19, 30. John vi. 35. Rev. vii. 16. Il Matt. xxv. 1, 14. John iii. 29.

and

and most glorious. Yet it is in perfect concordance with similar promises in Scripture. Our Lord's seat is upon the throne of God, at the right hand of the Father *; and he has prepared a place for his true followers, “ that where he is, there may they be alsot." They are “ heirs of God, joint-heirs with Christ; and with him they are to reign .” These splendid rewards are to be obtained only through Christ, by those who follow him faithfully in his career of spiritual warfare, and of victory, “as he also hath overcome.'

Heb, viii. 1. xii. 2. Matt. xxvi. 64. xxii. 4. Mark xvi. 19. + John xiv. 2.

Heb. i. Rom. viii. 17. Eph. ii. 6. Coloss. iii. 1—4. 2 Tim. ii. 12.

THE

[blocks in formation]

1 ΜΕΤΑ ταύτα ει 1 After these things, I 1 After this I looked, dor, xai ids, fue

looked ; and behold, and behold, a door was

there was a door openθα ήνεωμένη εν τη

opened in heaven: and égaru, ty in pani

ed in the heaven; and the first voice which I ερώτη, ήν ήκεσα the former voice, which heard, was as it were ως σαλπιγ. λα

I had heard as of a of a trumpet talking λύσης μετ' εμέ, λέ trompet speaking with with me; which said, yere 'Arába WSE, me, saying, “ Come Come up hither, and I και δείξω σοι α δεί

“ up hither, and I will will shew thee things γενέσθαι μεία ταύ

" shew thee the things which must be here3 τα" Και ευθέως έγες

“ which must happen 2 after. And immedia νόμην εν πνεύματι

2 “ after these." And ately I was in the Spirej ide, Jgóros treile immediately I was in rit ; and behold, a is toegavý, njih the Spirit; and behold, Throne

was set in το θρόνα καθήμενος. .

a Throne was set in heaven, and one sat on 5 Και ο καθήμενο.

heaven; and upon the 3 the Throne. And He [ν] όμοις δράσει

Throne one sitting; that sat, was to look λίθω άσπιδι, και 3 And Hethat sate (was] upon like a jasper, and orgdiwa xj igos xu

like in appearance to a sardine stone: and κλόθεν το θρόνα - ö

a jasper, even a sar there was a raiubow μειων ορασει σμαdine stone. And a

round about the και ραγδίνω. Και κυ radiance round about Throne, in sight like κλόθεν τυθρόνε θρό

the Throne, like in ap 4 unto an emerald. And οι είκοσι τέσσα

pearance to an eme round about the Throne 5*3* rejimi Tès Spós 4 rald. And round about were four and twenty

« הקודםהמשך »