תמונות בעמוד
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][merged small]

)

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small]

Printed for R. GRIFFITHS:
And Sold by T. Becket and P, A. De HONDT, in the Strand.

M,DCCLXIY.

« הקודםהמשך »