תמונות בעמוד
PDF

THE

WORKS

OF THE

ENGLISH POETS.

WITH

PREFACES,

BIOGRAPHICAL AND CRITICAL,
BY SAMUEL JOHNSON.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][graphic]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« הקודםהמשך »