תמונות בעמוד
PDF

הקדמת המוציא לאור.

הא לך קורא נעים קבוצת האגרות אשר טרחתי ביגיעי כפי לסדר ולהעתיק לפניך בפעם הרביעית הזאת; והיה כי תשים עינך ולבך עליהן תדע ותשכיל כי כרם חמד נטע שעשועים הנהו, מעשה חכמים כנטיעים מגדלים מלאים מפיקים מזן אל זן חכמה ודעת ויראת ה' התמימה, טהורה מכל סיג וחלאה, למען יתעלסו בחורי חמד בדברי חכמתם, ונערי בני ישראל ישתו בצמא מבאר תבונתם.

והנה שמעתי דבת רבים אשר יחפשו בחפש מחופש למצוא בכרמי מגרעת, ואהי להם למלה, כי אנכי המשתדל להוציא לאור מחשבות און (כפי דעתס) ובסבתי נתפרסמו דברים הראוים להסתר, וישימו עלי חטאת אשר לא חטאתי; ומה אענה לתואנות כאלו? אחת מראש לא בסתר דברתי כי לא שמתי את נפשי שר ושופט על הנתן תחת ידי מחכמי הדור, ואני אינני ערב בעד כל דברי המחברים הנוטעים שורק בתוך כרמי, ואין אנכי נכנס לדון על הענינים המדברים בספר ההוא, אף אם לא תסכים דעתי על כל פרט מפרטיהם, ואם גם אמצא לפעמים בהמכתבים אשר ישימו לפני, ענינים ודעות אשר גם בעיני בלתי נכונים המה, ואין רוחי נוחה מהם, ואשר אולי יש לי להשיג עליהם כפי מחשבותי כיד ה' הטובה עלי, בכל זאת לא אומר דבר, ואשב מנגד להתחמם לאורן של החכמים הגדולים האלה משתאה ומחריש איך יפול הדבר ; והנני מאסף מכתביהם כמו שהם, ואערוך אותם לפני הקורא בהניח לו הרשיון וכח המשפט, לקרב או לרחק סברותיהם כרצונו, או גם לטעון עליהם כאשר יחפוץ, אך מבלי לשום דמי מלהמה בשלום, לשפוך חרפות וגידופים (אשר אולי טובים היו * ( ) . לכלי

- לכלי קרב בשנים שעברו –) על האיש אשר לא יישרו דעותיו בעיניו; רק בדברי טעם ושכל יגיד עליורעו וחקרו כי שגה ברואה, כאשר יאות לחכם לב העומד בפרץ עמו, לקרב הלבבות ולהרחיק כל בער. ע"כ יסלחו לי איזה חכמים כי לא מלאתי אחרי עצתם בהדפסת האגרות אשר שלחו אלי, (ובתוכן גם גדופים וקיקלון נגד איזה חכמי ישראל אשר כתבו שלא כדעותיהם) יען בעת מקנאים המה את קנאת כבוד חכם קדמון אחד, ישליכו עתה נצוצי אש באומה ויהיו ח"ו לתבערה גדולה.אקוה כי יעלו התנצלותי אלה לרצון לפני קוראים משכילים למען הצל את עצמי מכל חשד ומהרדפת המשטינים, ויתר מזה השיעור לא אתנצל, ויהי מה, לא אחוש לחרפות וגידופים, ולא אחבא מכל לשון אשר תקים למשפט אתי, לא אירא מחץ הסכלות יעוף יומם, ומדבר ההתחסדות באופל יהלוך , יען רוחי נאמנה עם אלהים ועם בית ישראל, והאמת והתועלת מגמתי בהשתדלותי זאת, המה יפילו מצדי אלף ורבבה מימיני , ישרים יראו ויעלוזו ושפת שקר בל תכון לעולם. עוד נשאר עלי להודיעך קורא משכיל כי מיד בבוא אלי תכריך האגרות מהחכמים יש"ר ושד"ל הנדפסות פה במחברתי הרביעית הזאת הראיתין (בפקודת מחבריהן) לרב וחכם גדול, והוא בחקירותיו האמיתיות הנודעות והמפורסמות בתבל, הוסיף עליהן עוד נופך משלו, ובשולי האגרות הציג לעין הקורא הערות מושכלות, וציין בסוף דבריו כוכב כזה" ; לכן כל מקום אשר תמצא בסוף דברי ההערה סימן כוכב, תדע כי דבריו המה אשר חנן אותנו בהם, רק בתנאי מפורש שאיננו ערב בעד כל הנכתב מזולתו בזה הספר; ויתר האגרות הנדפסות פה לא הראיתי לו כי לא נצטויתי לזה ממחבריהן. ואני בטרם אכלה לדבר הנני קורא לכל משכילי ישראל בכל מקומות מושבותם לאמור: מי בכם ירא ה' (יודע לשון וספר, ולאחיו הנדכאים לבבו הומה , להטיב מצבם ולהאיר עיניהם במושכלות)

במושכלות) שומע בקולי , ישלח אלי מכתביו הכתובים עברית ואנכי אשתדל בכל עוז לפרסמם ע"י הדפוס, אך ורק דבריריבות, וענינים חסרי טעם ושכל טוב, והשגות קלי הערך על חכמים גדולים אנשי שם, לא ימצא להם מקום בספר הזה, כי האמת והשלום המה היו ויהיו למפלט ולמשען לבית ישראל, ועל יסודתם ושרשיהם אטע גפני אדרת אשר שתולים יהיו למופת גם לדור אחרון בנים יולדו, לעשות ענפים כארזי אל ולשאת פרי מתוק

לחיך; וכל זולתם פגול יהיו לא ירצו.

ויהי ה' אלהים עמך קורא משכיל וישם לך שלום, שלום לרחוק ולקרוב כחפץ עבדך עבד נאמן לאוהבי החכמה הצעיר

[ocr errors][merged small][ocr errors]

תוכן עניני המכתבים

אייטע . מכתב א ערוגת החכמה ופרדס המזמה להראב"ע ז"ל כ"י עם הערה מושכלת אחריו מאת 1 . . . . . נחמן קראחמאל - ב פרק ראשון מס' שערי שמים להראב"ע 6 . . . . . . ז"ל כ"י 9 .ג אגרת התשובה לר' יצחק אבן אלטיף ז"ל כ"י - ד אגרת שלוחה מר' יוסף האזובי ז"ל הוספה 11 . . . על שיר הקערה ממנו כ"י – ה על דבר ס'כרם חמד מאת מרדכי שמואל 13 . . . גירונדי אב"ד בפאדובה

- ו על הרשימות בהרבה ראשי מזמורי תהלים,
והשערה קרובה כי נמצאו בספר ההוא
כמה מזמורים מירמיה עם ראיות נכוחות,

מאת יצחק שמואל ריגייו. . . 16
– ז שירים יקרים מלוקטים מס' מחזור ויטרי
כ"י, ומחמשה חלקים של מחזור והראן
כ"י, ודברים מושכלים על סדור תפלת השנה
למנהג קהלת רומניא ד' ווינעציא, ועוד
על מחזור דפוס ישן מאוד כמנהג ארצות

23 .המערב, מאת שמואל דוד לוצאטו – ח על דרכי הלמוד והדרוש באיטאליא ובשורת ספרים חדשים נדפסים מאת הלל הכהן

41 . . . . . דילאטאררע - ט על דרכי התמנות הרבנים באיטליא, ועניני

43 . . . למודיהם עד עתה מהנ"ל - י על ספר בוחן צדיק הנדפס מהדש 45 - • • 4 . בפראג מאת

- יא אלףאלפין מר'אברהם בדרשי ז"ל כ"י שלוח - מאת שמואל חי דילאוואלטה עם 67 .הערות מושכלות מאת מרדכי מורטארה

[ocr errors]

אייטע מכתב יב שירים יקרים מלוקטים מס' התרשיש וס' אחר כ"י לר' משה בן עזרא ז"ל, מאת

שמואל דוד לוצאטו . . . 65

- יג השערות חדשות על דבר איזה רשימות

בראשי מזמורי תהלים, מאת יצחק ,

' שמואל ריגיון. - - - - 75 – יד עוד שירים יקרים מלוקטים מכ"י לר' משה בן עזרא ז"ל, מאת שמואל דוד

80 • . 9

לוצאטו . . . . – טו אודות ביאור הקצר לראב"ע על ספר שמות ודוגמא ממנו , ואודות שער י"א מס' יסוד מורא להראב"עמאת יצחק שמואל 97 . . . . . ריגייו - טז תקונים ושבושים שנפלו בדברי הראב"עז"ל ". הנדפסים, והערה על דברי שד"ל (כרם חמד 110 . . . ח"ב מכתב ז') מהנ"ל – יז על אודות פירוש שד"ל לשער י"א מיסוד מורא:לראב"ע (כרם חמד ח"ב מכתב ז') מאת פלוני אלמוני, ונלוה אליו פירוש חדש לדברי הראב"ע הנ"ל מאת יעקב 113 • " • . . . . . אייכענבוים יח ביאור ענין המקראות שמואל ב' פרשה . כ"ד מאת מאיר ראנדעגגר. . 122 יט על דבר איזה שמות עצמיים אשר נשתנו מחדש אצל קצת יהודים מאת הלל הכהן דילאטאררע. . . . 125 * כ על תכונת ספרי רש"י וראב"ע ז"ל, ושיר ארוך ונפלא לראב"ע כ"י, ושיר קטן לר' יהודה הלוי ז"ל כ"י, וסברא חדשה מהחכם אבי"י במשנה ה' פ"א דעדיות, מאת שמואל דוד לוצאטו. . . 181 כא תשובה על כל הנ"ל מאת יצחק שמואל 147 • • . .ריגייו

[ocr errors]
« הקודםהמשך »