תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ובנכסים הנכנסין - והיוצאין עמה ב"ש אומרים יחלוקו יורשי הבעל - עם יורשי האב ובית הלל אומרים נכסים בחיקתן - וכתובה בחזקת יורשי הכעל - נכסים הנכנסים והיוצאים עמה - בחזקת יורשי האב:ז הניח אחיומעותילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות - פירות התלושין מן הקרקע ילקח בהן קרקע - והוא אוכל פירות. המחוברין בקרקע - אמר רבי מאיר שמין אותן כמה הן יפין בפירות וכמה הן יפין בלא פירות והמותר לקח בהן קרקע והוא אוכל פירות - וחכמים אומרים המחוברים בקרקע שלו - התלושין מן הקרקע כל הקודם זכה בחן קדם הוא זכה קדמה היא ילקח בהן קרקע - והוא אוכל פירות כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר - ובלבד שתהא כתובתה - על נכסי בעל הראשון: ח לא יאמר לה הרי כתובתיך מונחת על השיחן - אלא כל נכסיו - אחראין לכתובץס"6) (וכןלא יאמאדם לאשתו הרי כתובת מונחת על השלחן אאכלנכסיו אחראין לכתובת") " גירשה

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

גירשה אין לה אלא כתובתה החזירה הרי היא ככל הנשים ואין לה kא כתובתה בלבד : פרק ט הכותב לאשתו דין ודברים אין לי בנכסייך הרי זה אוכל פירות בחייה - ואם מתה יורשה - אם כן למה כתב לה - דין ודברים אין לי בנכסייך - שאם מכרה ונתנה קיים - כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן - הרי זה אינו אוכל פירות בחייה ואם מתה יורשה - רבי יהודה אומר - לעולם אוכל פירי פירות - עד שיכתוב לה דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהן - ובפירי פירותיהן עד

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ו

א

[ocr errors]
[ocr errors]

עד עולם - כתב לה דין ודברים אין לי בנכסייך: לתרץ קושית סר"ן נ"ל ובפירותיהן"ובפירי(ניל פירותיהן בחייךובמותיך' ללכתחלס מועיל סקנbי: אינו אוכל פירות בחייה * ואם מתה אינה יורשה •

עד עולס דמי נ6 כתב עד ר' שמעון בן גמליא אומראס מתה יירשנה - מפני שהתנה על מה שכתוב בתורה וכל המתנה על מה פירות מכיל לסכי bינטרך רשכתוב בתורה "תנאו בטול : עד עולס ומיכתכלס עד אשה • ובעל חוב ויורשין והיה לו פקדון או מלוה ביר אחרים - רבי טרפון אומר נתנו לכושל שבהן פירות ס"מ לעולי 6פירותיסן ר'עקיבא אומר אין מרחמין בדין אאינתנו ליורשין קלי פירשו סתוספ' דסוס שכולןצריכין שבועהי ואין היורשין צריכין שבועה :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
« הקודםהמשך »