תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ונודרת ואינה מקיימת ואיזוהי דת יהודית יוצאה וראשה פרוע וטווה בשוק ומדברת עם כל אדם אבא שאול אוטר אף המקללת יולריו בפניו - ר"ט אומ'אף הקולנית - איזו היא קולני'. לכשהיא מדבר' בתוך ביתה ושכיניה שומעין קולה : ז המקרש את האשה על מנת שאין עליה נדרי' ונמצאו עליה נדרים - אינה מקודשת - כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים - תצא שלא בכתובה - ע"מ שאין בה מומין אינה מקורשת כנסה סרתם ונמצאו בה מומין תצא שלא בכתיבה - כל המומין הפוסלין בכהנים - פוסלין בנשים : ה היו ברה מומין - ועודה בבית אביה - האב צריך להביא ראיה שמשנתארסה (ירו') גולרו ברה מומין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

על

[ocr errors]
[ocr errors]

כל

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

י ואלו שכופין אותו לחוציא מוכה שחין - ובעל פוליפוסי והמקמץ והמצרף נחושת - והבורסיי בין שהיו בם עד שלא נישאו ובין משנישאו נולדו ועל כולן אט'ר"מ אע"פ שהתגה עמה יכולה היא שתאמר סבורה הייתי שאני יכולה לקבל ועכשיו אינה יכולה לקבל - וחכמים אומרים מקבלת היא על כרחה - חוץ ממוכה שחין - מפני שממיקתו י מעשה בצידון בכורסי אחד שמרה - והיה לו אח בורסי אמרו חכמים יכולה היא שתאמר " לאחיך הייתי יכולה לקבל ולך אינה יכולה לקבל : פרק ה האשה שנפלו לה נכסים עד שלא תתארס מורים ב"ש וב"ה שמוכרת ונותנת וקיים נפלו להמשנתארסה יביש אומרים תמכור - וב"ה אומרים לא תמכור - אלו וkו מורים שאם מכרה ונתנה קיים - אמר רב יהודה

[ocr errors]

אמרו לפני רבן גמליא הואיל וזכה באשה - לא יזכה בנכסים : אמר לה על החדשים אנו בושין kא שאת מגלגלין עלינו את הישנים נפלו להמשנשאתי

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »