תמונות בעמוד
PDF
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

עמדה בדין עד שלאמת האב , הרי הן של אב -
מת האב - הרי הן של אחין - לא הספיקה לעמוד
בדין עד שמת האב הרי הן של עצמה - (נ"מ
רס"מ מסלb סספיקס לנכות עד שמת סbכ סריסן של עגמט)
עמר ברין עד שלאבנרה - הרי הן של אב . מת
האב הרי הן שלאחין - לא הספיקה לעמוד בדין
עד שבגרה - הריהן של עצמה - ר' שמעון אומר
אם לא הספיקה לגבות עד שמת האב (ג"6 שכנרס)
הרי הן של עצמה - מעשה ידיה - ומציאתה אע"פ
שלא גבתה • מת האב הרי הן של אחי' :
ב המארס,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

כתובתה שלה - ר' יהודה אומר הראשונה שלאב
אמרו לו (ס"מ) משהשיאה אין לאביה רשות בה :
ג הגיורת שנתגיירה בתה עמה - וזנתה - הרי זו
בחנק אין לה לא פתח בית האב - ולא מאה סלע
היתה הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה הרי
זו בסקילה - אין לה לא פתח בית האב - ולא מאה
סלע היתה הורתה ולידתה בקרושה הרי היא כבת
ישראל לכל דבר - יש לה אב - ואין לה פתח בית
האב - יש לה פתח בית האב - ואין לה אב •
הרי זו בסקילה - לא נאמר פתח בית (ס"מ) אביה.
אלא למצוה : ר האב זכאי בבתו *
בקדושיה בכסף בשטר - ובביאה -
וזכאי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »