תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

וחייב על מכתו ועל קללתו ובגולכל דבר חוץממי שיש לו מן השפחה ומן הנכרית : ו מי שקרש אחת משתי אחיות ואינו יודע איזה מהן קדשנותן גט לזווגט לזו - מת ולו אח אחד חולץ לשתיהן היו לו שנים אחד חולץ ואחד מיבס - קדמו וכנסו אין מוציאין מידם : "ז שנים שקדשו שתי אחיות זה אינו יודע איזו קדש וזה אינו יודע איזו קרש - זה גותן שניגטין וזה נותן שניגטין מתו לזה אח ולזה אחזה חולץ לשתיהן וזה חולץ לשתיהן לזה אחר

ולזה שנים היחיד חולץ לשתיהן והשנים אחדה

ואחד מיבס - קדמו וכנסו אין מוציאין : ש

ה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

קדמו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ו

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

* • - - - - י י - כקלושין

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

אין מוציאין מידוי הנטען על א"א והוציאו מתחת ידו אע"פ שכנס יוציא : ט המביא גט ממדינת הים ואמר בפני נכתב ובפני נהתס לא ישא את אשתו מת הרגתיו הרנגוהו לא ישא את אשתו " ר' יהודה אמר הרגתיו לא תנשא אשתו הרגנוהו תנש' אשתו : י החכם שאסר את האשה בנדר על בעלה הרי זה לא ישאנה * מיאנה או שחלצה בפניו

[ocr errors]

ישאנה מפני שהוא ב"ר וכולן שהיו, להם נשים כגיטין - כרפ"ק: לא ישb

[ocr errors]
[ocr errors]

ומתו מותרות

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

(8 לא E 2 ב א - וכולן

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »