תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

ט האשה שנחבשה בידי עכו"ס על ידי ממון מותרת לכעלה" עלירי נפשות - אסורה לבעלה עיר שכבשה כרכום " כל כהנות שנמצאו בתוכה פסולות. ואם יש להן ערים - אפילו עבד - אפילו שפחה הרי אלו נאמנין - ואין נאמן אדם על ירי עצמו אמר רבי זכריה בן הקצב המעין הזרה - לא זזהירה מתוך ידיי משעה שנכנסו עכו"ם לירושלים ועד שיצאו - אמרו לו אין אדם מעיד על ידי עצמו : י ואלו נאמנין להעירבנורלן מה שראו בקוטגן זה כתב ידו של אבא • וזה כתב ידו של רבי • וזה

כתבירושלאחי " זכור הייתי • כפלונית *

שיצתה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

פחתות מבנות שלוש שנים ויום אחד - הבא על אחותו - ועלאחות אביו ועלאחות אמו... ועל אחו: אשתו ועל אשת אחיו ועל אשת אחי אביו * ועל. נדה יש להן קנס - אע"פ שהן בהכרת אין בהן מיתת בית דין : ב ואו שאין להם קנס י רבא על הגיורת - ועל השבויה - ועל השפחה שגפדו ושנתגיירו ושנשתחררו - יתירות על בנות שלש שנים ויום אח'ר"יהודה אומר שבויה שגפרית הרי היא בקדושתה - אע"פ שגדולה הבא על בתו על בתבתו עלבת בנו עלבת אשתו - על בתבנה על בתבתה אין להם קנס מפני שמתחייב בנפשו שמיתתו בידי בית דין - וכל המתחייב בנפשו אין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »