תמונות בעמוד
PDF

תמר נו וספן כלל: מומנט לסטות כסלכין כרוכיס נכנסיס ספר בנוסח פ"ס וכן כירו' קדר ופי' רס"ינעל רבות וטיין ולוקסיס טניס ופירות מן המדפים'ופול פנזכרי' לכני 6רס רפי דנ"מ : רבי יכולה לומר מפתופֿון רס" Sc ומעניין של תבוס:ריעס כתנו'סלו סמעכיר סכסמ'כרעות הכל נוריס - קחמרי'רוכן רסעיס תפני לסטיות הנמנין רוכן כשדס 6חריס : חנון סלון כלונס' נקטיל מס ניין וברורות כוריס פפורפין למרמרות למקוס נדודי חיות וסטיס וירחים כחיטין • פייט חרס לגמר

לנפסס ומסכייכנס למקו': 6ת כגן אומנות נקיים אכאניין איש צדיין אומר משום אבא גוריא • לא קספנין רוכןfסירי'ספורסין

ילמר ארם את בני המר • גמל ספרי כפן: רועה • למקיס הפונק ותמיד הם סליק מסכת קרושין וחנוני: שאומנותן אומנות לסטיסי ר'יהורה אומר ברטלס יתומן קנמליס :

משמו החמרין רובן רשעים והנמלירובן כשרים טוב פכרומיס לניסנס • הספנין רובן חסירין • טוב שברופאים לגיהנס • והבשר שבטבחים שותפו 6ינו ירס ק קמולי ומלכלן של עמלק • דנהוראי אומר • מניח אני כל אומנות שבעולם • ואינו מלמד מ6כל נריוילינו מפכר לכו את בניצא תורה • שאדם אוכל משכרה בעולם הזה • וקרן קיימת לעולם למקום ופנמי ססורג נפטות הבא ושאר נלאומניות אינן כן כשארס בא לידי חולי • אולירי זקנה או ויס נידו לפחות סעני וחינו לידייסורין : ואינו יכול לעסוק במלאכתו • הרי הוא מת ברעב אבֿר פרפל : טוב סכטכחים התורה אינה כן אלא נושמרתו מכל רע בנערותו ונותנת לו אחרית ותקוה ספיקי טריפות כחות לידו מקנתו בנערותו מהו אומר וקוי ה'יחליפובח • בזקנתו מהו אומר עוד וחס על ממונו ומלכין יער ינובון בשיבה. וכן הוא אומר באברהם אבינועליו השלום • ואברהם זקן • כלן לסו רס"

כלן לסון רט" - (פוקפו SE וה' ברך את אברהם בכל מצינו שעשה (סח פקיס) אברהם אבינו את כל עמלק לח ניחח • רמס ענין התורה כולה עד שלא נתנה שנאסר עקב אשר שמע אברהם בקולי : עמלק למלכיל טרפות - ולכן וישמור משמרתי • מצותי חקותי ותורותי :

נרק' לפיטוכ סכטכחיס קול חכורי ומזגו רע• וקוססותפו טל עמלק החכזרי סזינג כל ינחסלילה היה חומה ולפון פגולוונוניטרS6

6חר מיכ16 ממכריס • וסנסס סנעשו לקס כי 6ס ענולקרופות • וזת מורס על חכוריות לכו סלס סס 6ל לכו תסיס וסנפללוק פגע:1

ליסרחל סמכות סל מכריס כמכריס ועל קיס • קלו חכוריות ולוגו הכריעו לכן - כמיס ולח ירח חלקיס : וקרן קיימת לגולס הכס • עיין מס סכתכתי כסוף פרק קל • °ופירוס קרן כתכתי כריס פרק קמס דמסכת פלה

כתורס סנס כן - לפון רס"י • סfף הכח לירי זקני fו יסורין • ולינויכול לעסוק נס • סוס 6וכל ממתן סכרת

דכתיב עריכוכון כפינת • ע"כ - ולע"ג לוח כתיב נתורס tb זקני • קול סלין יסורין י דכל ס6ין יכול לעסוק מת לי מתחת זקני • מס לי מסמפיסורין • וככרייקח גס כריס6 לל תני יסורין • קלר הניתו בממילס נתחי סגס תסס לכיון דכפורת (6 כתיב נקר6 חלה זקנס • קניונסכןכסומנות בממילר מתניתין פירסס נהריח קיכ6 לכיכר קרל : אחרית ני ססוס מענין 6חריות פפירוסו פיטר • כמו שכתכתי כtס הערוך כמסנס י' פרק קמה •

וכן מסיס בפנים ורענניס יסיו עוד ינון כסיכה : לפין רש"י כתר6 ינתחו כמל ויתיסר סכרן לעת ? פינתן לסנים ורענניס יקין :

סליקא לה מסכת קרושין

וסרר נשים סייעתא דשמיא אהלל לשוכן בקרש הקרשים שזיכנו לסיים סדר נשים : ובעזרתו כורא חזיזים וזיקין אחבר גם סדר נזיקין :

סליקא לה מסכת קרושין

;

[ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« הקודםהמשך »