תמונות בעמוד
PDF

זכתכו סתוס' ד6ט"ג ללוייס ויסרי' מין כסן ct פסול כללות מוסיפין פניקס עול חסת •חס 6חתנכל זוג וזוג כנין חמה (6ס סbכי' סו6 לוי ויפרfל 6פי' כfמס הכנת קי6 כסרת לכהונת חמס וחס 6ס סמס וכן כולי וה6 רכלקינן כחמקות ולח ניקיכן כותנן כמסנס נ' מ"מ סוליל והנייכו לכסן לכרוק מטוס פסול כלכות סמס יס פסול כסניס לו כחכי כית מפוררין החנטי קללות נכקנת וסייכי נס הנכך הכריכוסו לכלוק הילך לכח כטמגנין זס 6ת זס מתוך קטטה מגני' כיוחסין ו6ס קיס סוס סייך 656 פסול ממזר כנון

פסול מנת החנות תיק ילו! לויקופרסל: מוסיפין עליהן עוד אחת: ה אין בודקין לא מן הכל הנסי' 6ין זר מנכ' 6ז מוסיפיןכי'כפי ססתערוכו) המוכח ולמעלה' ולא מן הדוכן ולמעלה' ולא מן זכפסול יחוס חלס נונו'וכי

נקס יותר הרמנ"ס: סנהררין ולמעלה - וכל שהוחזקו אבותיו משוטרי חיכו נסו מילתו כפסול ואין בודקין למן המרכז הרכי'וגבאי צדקה משיאין לכהונ'ואין צריך לבדוק יוחסין לית ליס קלס ילס וכו'.

כתב הר"ן אחריהן רבי יוסי אומר אף מי שהיה חתום עד כחמרת היוד בדיקה זו חלל התקיל כו' ומכס סחכי חכית בערכי הישנה של צפורי

רבי מספחת סקרס עלית ערער סמס כו' וכן לסון רש"י ור"ה

מגל מספח' ס6ין נה חסר כלנית 6c"ל לבדוק טור 65 כחמו עלס כלס לכיס וכן ככל 6כ: 6ינו נריך לכריקס סכל קמפפחות כחזקת כפרות קן עיכלות מן המוכח ולמעלס סקסי כתוס' למ"ר מלין מתרומת (תליס כלכר היל זכריך לברוק, כסכf לי:6

6פה ממשפחות ליוחסין סכתכתי כמסנס ס' פרק כ' ככתוכות למתני' סיס כס fוסכל כקנת סכחת ליל or

6ינס נריכס לכרוק סחר רלס כוותיס :ותירכו לקכח בכותל קק"ל דמיירי 6פי' כעלורת הליס פלח הוזהרו כפרות לינפל לפסוליס וכתנת מותרת סכסרות לוריס כנין סחיטס חי הפסט חפ"נ וסחיטת כסרק לכתחלס לס:6 לנר ולחלל כיס לויס ויסרלית : ה הין כנסיס ונעכריס היינו ריעכר סכל לכתחילס לס עכרי כי חס כולקין מן סמוכח ולמעלס התחיל לכרוק כחמסות ומני סbכי בפריס מייחסי' ע"ס ולוק סוס 66"כ ות סמכחוקו טוכו חכיס cnc על נכי המוכח • לין כריך לגלוק 6חר 6ס 6כי יהיה ריקי לכתחילה ומחין נדע זס • היתכן לומר סמכויס סנית וכיון דכנת cnc על גכי סמזכח כידוע מיוחס היה : לסחוט יספסיט ככל פעס ופעס יוכפרק כ' וכתוכו' רף כיו ולס מן סלוכן ולמעלס fס מלfספית מסורר על סלוכן: ולת תירכו עוד תירון 6חר התרומס ככלל מוכת . 6:ל לשון הר"ג מן הפנסררין ולמעלס ולוקח מן ססנסדרין סגיריbtס 6פילו cnce פ"נ מוכח ונס (תירון הרזון קפים לי על נכי סכתב מחוcr טרנין דיני מתיכון כלכר סל סין מעמידין מן קרין fEין כמcמעי !6 עכורת קלהניס cat ע"ג המכס ועור הסנסררין כירוסלס חלס כסן ולוי ופרסל מיוחס סגלמר קקcorס נתו' חממילס חסיב ספר תורה סקורס כחזקת כהן והתינכו bס עמך כדומין לך כיחסוכסכמה ונכחי כרקת כיון ויל רליכל למימר תנ6 סייר ס"ת ותרומס וכפית כפיס וכן התגלו בקרי חכסי סמתסכנין על קלרקת וחפילו כערן סנת חי לסטרות לליכס רסכר רמכולקו מעלין ע"כ :

קוק נתן מלזי קלח קו פהו : כרכי יסנת סל כפורי הילוכן ולמעלס דחמר מר סtס היו יוסכין סגורי נרולס נסנסררסות סל פיר ctתה יפנה הסמוכה לכפורי : ערכי

מיחסי כסונס מיחסי גויס נמרס ועיין כסוף מסכת מדות : סנהדרות שהיו עורכין ומסררין היוחסין : ולא מן ססנהררין ולתעלת כתב סל"כ כירוסלס : ותימת

מסרטים לי רקח תנן כמסנס ג' פרקר'רסנהדרין לסין הכל כסריס לדין דיני נפשות 6לס סמסיחי' לכסונס וכיון פסגתורין סיו דנין דינינפסות כרתנן כמסנס ד' פ"ק דסנהדרין 6"כ לין • קכג כסריס לס וכל עיר סיס כת ק"ד רחוק לסנסלרין כלתנן סתס ספ"ק • סלעיקר רמלתח דסנסדרין ככל מקוס ומקוס יסיו מיוחסין ותגלי לכירוסלס 65 חכרו כנמרח חלה נסוטרי הרכיס מסוס וכמסנס כ' פ"ו וסנסלרין תנן וסכל כסריס לרון דיני ממונות ומפרסינן ולפילו ממזר • לפיכן מוקמינן מתני' לסכי כירוסלס ולפתח קרח והתינכו סס עמך 65

6ת6 כלל c6וטרי רכיס וחס כן ככל מקוס ומקוס סלי הסנהדרין קחי • וכג' סקסו היכי מני למילף מקסיקרס לוסקינכו סס טמן ודילמס מסוס סכינס ללנכות כחפפו כרכתיב ולכלי מן הרות ונימר • מכל סנסלרין סקן לדון כגון סנסלרי דיתרן 65 • ונוסיק דילפינן מוגcלו חתן כלומין לך דתלי קרח כסנסררי ליתרו כתיב כ"פ קרים כמסנקכ' פלורסנסלרין וכרמסיק נמי התס כנכי לכל סרמכ"ס כפירוסוכתג נ'כ קרח חוקתינכו וכ"כ על סר"כ גס סרמכ"ס כמסג'רי פ"ק דקוריות ונס סס כנמר' מסקין כי הכל יומכחתי ככסף מפנס ס"ג מתל סנסלרין oct כתב ג"כ סרמכ"ס לקרח רוהתיככו וקקסיהכ"מ רקס מסלי קרח ליכא למילף כדרייק כנמרח דרילמס מפוס סכינס וכתב סלפפר לינור רס"ל דסחי קוtיס ל6 סויס 6לס סליכס לר' יסולס ול6 חליכס לרכנן רחמרינן נספ"ק דסנסורין וסנהדרינוולת פל ט"6 ולמרינן סFס ור"י פמך מסוס סכינס מסמע ע"כופין מ"ס נספיק דסנסדרין : משוטרי הרכיס • היינו לפי' סר"כ סרנין דיני ממונות וכן מכוחר כפירס"וסרמכ"ס: מי 6חתוס על כערכי היסנס כתב הר"; סתיו עורכין ומסדרין היוחסין וז"ל רס"י כערכי היה כתוב כסלרי סריינין ססיו רגילין לייחס : קרחוייס לרין סתיו מיוחסין וכותכין על הסדר פלוני ופלוני מיוחסין סן סלין רנילין כני סמקוס למנות ריין סbינו מיוקס ע"כ * ונרק' לי רלח גרס ער • וקני מסתכר ולל bסכחן פיקים ממור פסול לעדות כללי קרמכיס וערכי

קיסנס

סולא מן

:

הסטרטיה סל מלך • נחלוקת חרם כסלם לנחת למלחמת כית קיטנק 56 כפורי לס סיס מעין נק 6

% מיוחס : דור מספחת פלוניס פארם פלוני ולא היו יוכליס למלחמישה

סקיר מוכתכ נ6סטרטיס

סל מלך רחמר קרח מיוחסין סתת זכותן !!כות רכותן מסייעתן : ו נת חלל זכר ותתיססו כנכה המלחמת גוג'ומס ספירס סר"נ סתקל זכותן פסולת מן הכתונס לעולס • כתכנו סו כקכן ככו עד סוף כל זכות לכותס מסייעתן קכי סיתס כנמ': (תמיסני מס זכת קלורותיסכל כת כתו מיפרץ

וכמו כיסס וכפירוס רס"י כסרק לכהונה רכת חבלה רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר אף מי שהיה מוכתב פתסייעס זכות חכותס ונס עכמס מיפר! כפרה (כקוג': באסטרטיא של מלך : כת חלל זכר פסול'מן כפי' סרמכ"ספתסס זכותם כת נר זכר 6פי'מיפר!'פסולי הכהונה לעולם ישרץ שנשא חללה בתו כשרה לנותן מסייעתן : ונרחת לכסונס כנס חלל זכר : רי לכהונחלל שנשא בת ישרץ בתו פסולה לכהונ'רי לי לייטנ דמחי רחיתל בגמי חליטור כן יעקכ לומר כו' יהור'אומר בת גרזכר כבת הלל זכר: זר"א בן יעקב סזכותן היינו לומר וכמו מוסקינן כגמרו ססכ6 ליתלך אומר ישרץ שנשא גיורת כתו כשרה לכהונ' וגר פנינו לכע כן זכותן ושיכה מורין לו כרכי !יעזר בן יעקב שנשא בת ישרא בתו כשרה לכהונ' אבלגר שנשא ור"י הגלילי ו "י מפכ'ס'פיק סל6 יס6 כקן כי נר (ניורת גיורת בתו פסול' לכהונה אחר גר ואחר עברים לסוטס לפירס חיס קירל ורן לכל 6ס נ66 קגכ'כר'יוסי • משוחררים אפי' ער עשרה דורות עד שתהא אמו הנך זה המתיר' מעכירות ומין מונילין לופר מירו מישר) ר'יוסי אומר אף גר שנשא גיורת בתוכשרה סבידו וכו' הכי נמי הכריך וזרעו ממנס כפר: החומר לכהונה:ח האומר כני זה ממזר אינו נאמן ואפילו דוד המלך עליו כסלו' מיקיס נניות ממזר קול הינו כלמן שניהם (נמ'מוריי) אומרים על העובר שכמעיה ממזר לקס ג"כ זכות חכותס : : רקרול קול חכלו וחין קרון הוא אינס נאמנים ר' יהודה אומר נאמנים : ובת חלל זכר פסול לכקוני כפר העיר : 6פי' פניקס

עיין כמסנס יג פרק קכעל ולtתוולס מכטי' כסקלכ לכרומטיל ססוס ממזר רלס הלטיל ומס סכתכתי זס : לעולס נמרח מהו דתימ6 מילי מתימן ירלס קיס ליס כגוקח לפי'חמודקיס לקכגוי'• סינת דקות המכר (6רומי מה להלן לחסר סלט רורות לף כלן לסחר כסמנתי לפי' על סוכר חכמעיק • פלה פיק לעולס כחזקת

פלם דורות • קח מסמע לן : כשרות: ר'יהודה חומר נחמניס טעמס דרייקורס לכתיכ יכיר ישראל פלפל חלל כתו כסרק לכהונת יליף כגמ': נסחר יכירנו ל6חרי' מכלן סרחכ נחמן לפסול חת כנן ולין קלס

כ6ן לס יחלל זרעו כעמיו ונאמר להלן לו יטמם כסמנת על גנס • ולוקח על כנו קול נחמן לכל לס כל כן כנו כעל כטמין • מה להלן !כריס ול6 נקכות (כרתנן כמסנס ו פלס קין לכן זס כניס מינו נחמן לפסלס והלכ' כר' יסולק • פ"ג דסוטה) 6ף כהן זכריס ולס נקכות וליכל למילף מולר

ט וכן

פנמו קנולר מחיסורי כקוג'רfס כןכתוכ ננו ומרכקר זרעו •

ס"מ רולר עכמו 6פי'נקנ'וסי קלכס bk כילתי קרח להכפיר הכל מסולר קות. וליכל למימר לקכפיר קכס מהולל כין פסולי קול זכר או נקנק מרכתיך זרעו החכ וסזרע הוכרו כתיכת

; הוקס זרעו לו מה קול נתו פסולס 6ף זרעו נתן פסולת וכרתנן נת חלל זכר כו' י וכי 6קני נ"ס לכת נתו . 6קני • (היינו יסר6ל סכסb סלכס כוי וכתכ רס"י סכל כקן 6:55 חללת בתו חללס : רכל ולר קנולר נכי חיסור כקונק

קוי קללוכדכתיכנס כריס פרקין : חלל סגס6 נקיטר כו' נמר6 •קל קנס לסריסס כת חלל זכר כו'חיילי רתנ6 יסר: פנ6c קלות ענק כמי חלל פנסיכת יסרץ ; רכי יסולת חומר כת נר זכר כנת חלל זכר • וכמתני' ולקמן פליגי פלק פנסי (oE לכתוב טעס סbסתס : : ראב"י חומר יפר! f6bbc ניירת כתו כפרה כו'ר"י חומר לף נרסנס6 ניורס כו' • קריג' מחלוקת כרכר לר'יסורס ללמיל

נת נר זכר פסולת ולפי כסb יסרסלית לר"6 חיכה כו 6חל יפרחל מכפיר ומיקוגר וגיורת כתו פסולת ולר' יוסי לפי גר סנפח ניורת כפו כסרק • ומיכו קורפת ולידתה כקלוסקנטי • וכגמ' וכולן מקרס 6חרררסו kמנס וגרוסה לחיקחו לקס לכסיס כי 6ס כפולות מזרע בית יפר? • ר' יסודס סכר על לחיק כל זרס מיסר פירס" כלומר כל עיקר הקרוורט קײנו מן החל לחפוקי כתגר זכר כלכריסכר מזרע ולפי' מקנח זרע פירסי6פי' זרט כחום כגון מן החס נר סגס6 פרטית : רכי יוסי סכר מפנזרעו ניסר פירס"י סBתס קורתס כקלופס • פ"כ י ולעיג לריסה רקר' ככ"נ כתיב • לסל מנת ל6 מתסרי לכיה קן מורע בית יפרט ככל כהן כתיב :סאפילו ער עסרק רורות עיין מ"ס כזס כפ"ק לככוריס מטוס: ח אינו כלי 0 כתב הר"נ יקרון הול חכלו וחין קרוכ כסר סעיר וכיכיס - וכתב הר"ן ותמיתני למס סונרך לכך : ררל כיון לכחזקס כפרות קוס • מין ערעור פחות מפניס - ע"כ • וכתכו קריו כמפנק ח' פ"נ וכתובת : ולי נרחק רמפוס פוכר 6ין ע

מוקי וכפרות • כמ"ס סר"כ וקכי סיתס כגמרל מטוס הכי סוכרן לכתוב כן ! רכי יסולק חומר נחמניס י פירס קריג יכיר יכירנו למחריס • כי 6ת סככור כן קונולס יכיר :

מ א ופיר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ופיים הרמנ"ס כפ"ח לכינרף קפ"ז ריכיב קרח יתיר' ונ"ל ט וכן תלמה פנתנס רסות Sפלוס' 6ינטריך קנ6

65סמועינן דר' רכילו קרח כי 6ת סנכור כן הסכוחיכיר יתירס סוס 7סני כלב סטפס סליס לקדס fק נתן וג6ט פטפת' סליס נקר fת , לכתוב 65 יוכל לככר חת כן תסוכס וגו' לrfלו וגו' וסל דלה טלמת לחי c6מועינן נחנ ה 6

6ן לקי' ליס כיוחסין וכסמני !6 יכיר מסוס ריסנה דרי דנקט יכיר קלי וסיינו דרייק מיוחס זה קרס' לו סוס 67מרינן רכטל לfת ספלים לכל הזתי לכזוג קרח יתיר' ולס יתיר

הנס קיס לס כיוחסין • ?) כלכר : וכגמ' לרכנן יכיר טמי שנתן רשו'לשלוחו לקדש את בתו והלך הוא פין דקיסר 6ת עגמה מ למס לי נדנריך היכר וקדשה אם שלוקרמו קדושיו קדושין • ואס של סמכת על קרוסיס לס כטל בסכח תמ"ת ולח סוסו' ססוס שלוחו קרמו קדושיו קרושין - ואס אינו ידוע • חת ססליס וסכרס דלמס ככור 6ל6 על פי חנין שניהם נותנים גט ואם רצו אחר ניתן גט ואיכונס מסנס סניק רס מיוחס ונור

כנכסיס שנפלו לחסר מיכן וכן האשה שנתנה רשות לשלוחה לקרשה והלכה ולי וסמוטיכן כלילת תות דלית לית לגו דמי כעי יתיר וקרשה את עצמה אם שלהקרמה קרושיה קדושין חמינל משוס דלת' דיקס ליס • 67ין 6רס מקנת ו"Sc ואם של שלוחת קדמו קדושי קדושין • ואם אינו ומנסכח כי קדפס פנמת ג'ל ומפכט וכמוחזק כככור ידוע • שניהם נותנים לה גט ואם רצו אחר נותן נטלת 6ת ccליח 6כל סכ פליני ר"י ורכנן - וכן כתריס לה גט *ואחר כונס :י מי שיצא הוא ואשתו רלח קפיד על נתן חס תג06 כפ"ס רכין דף קכ"ו היו למדינת הים • ובא הוא ואשתו ובניו • ואמר אשה (מעל כל דהו לס כטניס מוחזקיס כלסו פתוח ככור שיצאת עמו למרינה הים. הרי היא זוואלו כניה טליתות וסליח נתחי רקדיס ו6מר 6נין על סחר סמוח

אין צריך להביא ראיה • לא על האשה : וקדס'סכר 57מס לס מסכח ככור נחמן וממרי' דר' יסודס

ולא כריכה: י 6ינו גרין נקכיח קיה • ופסיפ' פליני עלית

רחיק על קלcס סקיס רכנן ותימ6 טל רס"י ספירס רכנכור ליפ) וחית וסח קרח מיוחס סככר נרקיס כסנסחי :

נכס דכככור ייני ולכתי מכלן סיתס כסמן לפסול תרכו סתו'לעיל

דף ט"ופ"ח) וכפרק ח' דנ"נ ויכיר גמי קחי חנן הסנוקת כלומר כן יסנות יכיר ונחמן לומר ססו6 כן פנולה דהיינו תנוחת כנסולי' כדמפרס נרפ"נ דיכמות כגון חייני לחוין (פנס כסן ניסה ע"כיוקנת קסס כעיני רמי סכי ללמ6 ע"כ לח הסמינפו

התורה 68 לפוסלימסכתונת : חכל לפּוסלו מלכל נקתל ללמ6 לס סחמינתו דעל כריך סנוחת כנפוחי' ניתח 6 נרתפסי כסף קקלומין ונסכח ילפינן רקרופין תפסי כהן מוכתיב נכסכי תליין כמ"ס כמשנס ז' פ"ט) וסיל עגמת הסוגיח התיל דפיקני הדיכמות 2 ונגמ'כריית') ור' יסורס סוכר סכסמן לומר ססול כן נדוסס וכן חלונת מסטט לפת'נדריק לתל נחמן ולה לממזר • הכל 6"כ ס"ל לסנמרס למירמ'מסנס וכריית6 חקררי) ונ"ל דסנרס סו6

66ין לחלק לסרי פסחמינתו סתורס לומר כי סוס זס • והתוס' כתב עור פירוס 6קר - למריכול לומר ססכן לפני סוח נכור • 6"כ הר6סון כנזר לכל כתכו רכירו' משמע ומכיר יליף . °(כתוס' רפרקין דף ע"ר עיר כתר יכירו' פירסוכמו ספירוס סר6סין "כתבתי לעיל נסמס ומ"ס סר"כוסין יחס נחמנת כו' ו .עיפ סלקכפיר נחמנת כדלעיל כמסנס נ' לחכס סחול • וכן הלכת וכיון סנfמנת לתכסור היס נרfת סכיס כסמנת לפסול כתב תרגיל כפט"י מס6"נ רלסכסיר ומר תורת סין לנו כריכין לס לסס מורינ6

65 הוא ספק ממזר וספק מקור מן התורה מותר נמול לכס כקסל כמ"ס כפנס 6' • 62 לרכנן נזרו עליסן • וססמיכות נטל לכריסס 6כל לפסול כיון רמרfוריית מותר לכח נקהל ו6סור כממזרת ולמיתוס היו מסמיניס 6ותת ותתירין 6ותו כממזרת ודחית קיר מקילין כסל תורה ולה נתניה תורתנחמנות 6 6Sנ וחפי' לחכ נחלקו חכמיס ע"כ - ומ"ס סר"כסfס סיו לכן זס נגיס חינוכמן לפסנס ותוfיל וסינונfן

ב לפסול לפני הכן : רף חככו fינו נחמן ס6ס נחמינתו על קכן ממיל6 יסיו נפסלין כני סכן - הר"ן וכ"יכסס תוס' והמניר: נאמנים כן סוח בכל הנוסחחות וכן סעתיק סר"ן חכל נרס"העתיק נחמן וכ"ל לקייס ני סספר רכיון דחרישה נתי פליג וכ"כ

רש"י ור"ן קלי נחמניס 5חן החומר נניות מסור והיינו רריסb וחר יותר על סעוכר כו' וסיינו פיפס ומ"ס וסלכק כר"י סכי ליפסק כפיקים נוחלין וכן כפרק הסולן הרחם: ט שניהם נותניס נט6ס נחת ליג:6

Sחר רש"י : י אינו גרין ליכיסס יליס על החסס פירס כריך סככר נכרקת כנסת וכ'נרס" • וסקסוכתוס' מחיקק"ל מתני' פפיטה וכיון דככוקי כנריו 6"ל לסניק רחית וע"ק 6מסי6נטריך לחזור ולתתני כסיפ'וחינו מכיל רחית כל 5c65) הר תנ6 ליס כריס' לכן פרי 6"3 לסכי'רחית על הנני'סכן סלי רכס 6מרינן סלקחת הלפת חיס 6חר כמ"י ול6 על כל: סיתו נניס כיון דכיוכיס 6חריס : מתת מכיס רחית על ככניס פי'סקן מן ה6טה מהלכת עמו למ"י וירעינן כת סקי) מיוחסת'ססרי ככר נוקנות • 656 מ6חר ססכיס רחית סהכניס הס מcf6תו סמתס כמ"ס 6"כ תולהכיל רחית 6cותת לזה קיקה מיוחסת לחין נחום פלקס c6ס חסרת פס וסוליל מתכת fלו כניס • רמסתמס מfכמו ססוכיח מכלן סס - מחקר סלה סמטנו פנס6

cס לסס 6חרת וקפה סקונים מכלן ככר נרקנות קורס מסלכת למ"ס עין י וכחמת ספיי התוס' רוק רעל תכניס דסיפל- וכן על כ6ססלס סוי לומיס כריס : נס רחוק מס ספירסו כריזה ולספל קלrת סיקס כניס - ומס סתקופסיטל

כיון

[ocr errors]

וקמותק •

[ocr errors]

,65 על קכניס נכניס קטניס סכרוכי' 6קרי המן : יב 65 כיון דנבדקת כו' • ועור חמחי כטריך לחזור ולמתני כו'י"ל יקייתך ליס 6סל עס סתי כפיס מפני סרעתן קנס ופתיהן נוחו' רסר"ן לכולס מתני' לח חכטריך 6ל6 מסוס רסיס רעל סכניס להתפקו' : 6כל 6סס 6חת מתיסרת עס סכי 6נסיס סכחסר וכריס6

6"כ כיון לכרוכי וכפיפל כיון רמתסכרין ולגננסים כוס מסנרו • ופסק ההלכ' לל תתיסן 6פס 6קת עס סכי נמי כין כריס כין כסיפf ל6"רחים על הספר כך נ"ל סנסיס • וכל שכן חיס6קל

קרמכ"ס כפ"ק עס כ'נסיס חלס 6ס כן קין ולא על הבנים • מתה ואלובניה • מביא ראיה על

מביא ראיה על מהל"ב מטין ג'ככפירס"י : פתי סנטיס כרות 6ו יכמות הבנים ואינו מביא ראיה על האשה : יא אשה ולא על הכניס לסון סר"ן לו 6סק (כת בעלת חן c6 נשאתי במרינת הים הרי היא זו ואלו בניה * מביא קטניס סכרוכיס 6חרי

6 6סס עס ראיה על האשה ואין צריך להביא ראיה על הבני' למן גמר' - ופירס"י כרוכיסי תינוקת פיולט' טעס ניחה מתה ואלובניה צריך להביא ראיה על האשה ועל נרכקיס לכלה : מביא ולינס מוסר' עכמס לכילס הכניס: יב לא יתיחד ארס עם שתי נשים - אבל רחיק על הכניס נ"ל דמתניי נפי סללו מונחות זו 6ת זו אשה אחת מתיחות עם ב' אנשים • ו'ש אומר אף 6פילו לרני יקורת רמפני ס' ומקירחות זו מזו וכן היה איש אחר מתיחר עם שתי נשים בזמן שאשתו עמו ספוכר ררין פּורר החכגחנון מתירחק מן הקטנת סמס וישועמהם כפונדקי מפני שאשתו משמרתו מתיח' לפופלוולס קלמינתו התור' תרחק ותגיל ומלקי על יסוד ארס עם אמו ועס כתו: וישן עמהם בקרוב בשר לפוסלוכ'ס לסכטירו : וכמו הפנוי' ועל יחול עס קעריו' ואם הגרילו זו ישנה בכסותה וזה ישן בכסותו סכתנפנפס המגי'רלקכם חון מחמת חיים סלין מלקין

יג לא גזין כלן 655 להוכיחו מספק עליס סלח להוכיח לעז על

ממזר * וספק ממזר מותר מן כניס ומותר לסתיקל עס קכקמס ועס סזכור סלס כקtרויטר? התורק חבל לפסול לכסותו ממזר סנמכחת לתת מתירו על קזכור ופל קכסמה : הגדילו זה יפן ככסותו וכו' - וסוס כממזר'ודחיק נמכל מחומרו קולוספית מסוס מעלת היוחסין פתקית סכת מינסנס ויוס ל'. סנן מי"נ סנס ויוס 6' : חמרו מכניס S 65cהסמיכו • ו6"ת ולמה 65 כfמינהו • ולס ונותן פקיס כוסה לעמוד לפניו ערומס 6פילו פחות מכן • עור 696

bcף כלל וכרין מהיכי תיתי סלה יקל כסר וק6

6S יסגיס קול נכגלו וקיס נכנלק :

חמרו (ברוק לסנסקרס ערער כמ"ס סר"כ לעיל מסנס ר' ין רווק

סגל נס טרטור כל המשפחות כחוק כפרן' קן עומלן ככר

כתב המגיר נוה נcס :] מן המפרטיס לקל וכתכסרמכ"ס כפין מקלין כהן מיותם 66מר בני זס כקן 6ין מעלין 6ותו ליוחסין רס"פ סכל כהן סקול בודק fינו נופל 3תו : וכן המשפחות הכרוקות כגון Sc לוכן • {Sc מונס וסל סנסלרין : 6ינן נרכקוכו כריסקתה (נספחמן ברוקס • 6כל 6ס לס רכו לכלוק ולהחזיק מספחתן לחסל מרכריס S6 הרי קול כוס6 : סכל 6רס כחזקת כשרות עד טיפס - ע"כ : יא ואין נריך להניח רליק על קכניס סקטניס הכרוכיס 6חריס' כרסיקל כנמרס : יג לא יתיחד 6רס כו' גמר' רמז ליחוד מן סתור'מנין סנ6מר כי יסיתך חתיך כן 6מך וכי כן מס מסית כן חב חיכו מסית • 6ל6 לומר לך כן מתיחך עס סמו (כלוכנר לסכי נקט קיס כן סמן לומר סהכן מנוי 6כל הלס) ולסור לקקיסר עם כל עריות מכתורת פפטית וקרח כמי כתיכ וכו' לפי סות חינוסלה רמז כעלמס ולכך כתנ קרמכ"ס כפכינמתחים וחיסור יחול קעריות מפי הקכלס - וכתב עוד כסליכע ויעסס 6מנון ותמר נור רול וכ"ועל יקור פנוקי (חי"פ סלינה ערות ככלל יחול עריות היל). : 6ncי והלל גזרו על יחוד כותיס ע"כ" ולכן סתמ6 תנן ל6 יתיחד חלס עס סתי נסיס וכל נסיס כמסמע • ותיקן כרחנית לכילת כוח סחסור • חבל נפחות מכתנ' פניס ויוס 6קל לח • כן פי' כירו' ופסקו סרמכ"ס ומ"ס סר"כ סמתיסל כססתי קנסיס גרות וכו' - לפי סו סוכחות כו' - וטעמל מפורס כמסכת די פט"(דיכמות • וסתס תנן נמי כת חמותס וכן כמנס כ' פ"ו לסוטס 6כל לפון הריג רכרי רכס כגמ' וכן סעתיק סרמכיס כפירוסו הכל כפירוס רס"י נסיס כמי (כת חמותן וכן סעתיק סרמכ"ס כחכורו סוף הלכות ליסורי נילס - ומ"פ סריג 6ן E6ה עס תנוקת סיודעת טעס כיחה פירסרס" כלומר מס קיח כיחס סקרע נספר לכריס כפוק וחינה מוסרת עכמס לכילק מתוך קוטנה טריין לס לכסר יכר חין כלן מסוס רעת קלה 655 תרח נוחה להתפתות - ומ"ס סר"כ ומלקיס על יסוד וכו' כתב סרמכ"ס פניקס ככלל : רבי שמעון 6ומר 6ף מים חסר מפימר עס סתי כפיס כזמן ס6סתו עמו ויסן כו' סקסונתופפי מרפ"נ רעכו"ס רתכן ול6 תתיחר חזה טמקס - ומפרסיכן 6פילו כסחפתו ענו רכיפרחל סרי כמ"occ הר"ן • מטמע E6Eת 6חת מותיקרת עס חיthe cפן עמו וחלו הכל מסמס לר"ס 6 קתיר כ6סתו עמוס כסני נסיס • וכיס לרכנן 6פילו 6סתו עמולה קפיר 6ס כן מפני רפ"נלעכו"ס ללח כמחן (כן כתכו רקינרס"66ף ליס 6סר מפיקל עס סתי נסיס ובזמן bc6cו עמו יפן עמקסכפונדקי מפני סtfתו משמרתו ו6לן 6פי' כרכנן ולפילו עס or6

6חת - ע"כ וכן גירס' הרי"ף כרחE מסכי נומן bcפתו עמויסןכו' : ועם כתו כרחמי לעיל כן תתיקל עס 6מו וק"ה 65ן עס נתו הר"ן : ואם תגדילוכו כתר קריר ולזמן פקיס כוסס לעמוד לפניו ערומק כו' פירס"יכילוע סיס כס טעס כילק • כלומר וים לחוס סמופרת ככמק לניק וחין זס כטעס כילק ללעיל רקתס חינה מוסרת כו' • °(מסוס סכי לעיל 6מרינן פיילעת וקכל פס כס :

מ ב ای ام

[ocr errors]

יג. לא ילמר ליס כו' כתנ תר"כ מפנילמותיסן - ד!ו תינוקת עכמן ל6 נחפרויזר? כל זכור בדלעיל וחכמי'דלקמן נפר'; רווק קרנוס 5 וכהוריס כמוליכפלו קו רווקים - תוספות : וכינסרקכיס : ולא תלמרחפת סופריס • כל ערגיל

גבות נקיות ממלמדי תינוקות ת"יזטעונה מפרסינן נגמר• פני הניקס פכפֿיס להניח להכניקס וכו' : קליעזר חומר לך מי 6ין לו cf * פי'קל'כפרניק עמו נמרח וכתנכר"נרחין סלכס כרים וכן כתב קרמנ'ס

כפירוסו וזה מכריע פי' קסני וסמניד כסף יג לא ילמר ארס רווק סופרים ולא תלמד אשה יג רווק פנוי. כלס 7th • הח"כ סדעת סרמכ"ס סופרי'ר'ליעזר אומר אף מי שאין לואשה לא ילמר 5 ילמר סופריס • לה ירנין לפסיק כת"ק ול'סרמנ"ס סופרים : יר ר'יהודה אומר לא ירעה רווק בהמי עכמו לסיות מן כופריס • ולין המלמר גרין סתייס ולא ישנו שני רווקי' במלית אחת• ורכמים מתירין כלונגר מנמר פינוקות מפני 6סתו פרויס עמו נני' קספר °כל שעסקיו ס"6 6eומנותו) עם הנשים לא יתייחד חמוקיהן של פינוקי' פֿמגוי' !6 קיל בכיתה - וקולו מלמר עס הנשי' ולא ילמר ארס את בנו אומנות בין הנשים לגלו נקכיל לת נניקן מל כמקומו עד כחן • ונמלס ר"מ אומר לעולם ילמר ארם את בנו אומנות נקייה בית הספר : לף מי סמין לו והחיסרויס 6כלו לר'ה (ירו'כ"ג) וקלה ויתפלל למי שהעושר והנכסיס שלו לסס לע"פ סלינו פנוי מלח לכלובנית הספר קלמר שאין אומנות שאין בה עניות ועשירות שלא עניות יש לו לפס (מינ' סרוי' כמו וטעמ6 דק"ק מסוס דלע"פ מן האומנות • ולא עשירות מן האומנות אלא הכל לס ילמר סופריס • וטין סיני שמן ככית הספר לפי זכותו: ר"ש בן אליעזר אומר דאית מימיך חיה קלכס כר'ה: יד חכמים מקרי פק נפלו על דרן ועוף • שיש להם אומנותי והן מתפרנסין שלא מתירין • וסלכס כחכמים פנתכחר במסגת ז' פיק בצער: והלא לא נבראו אלא לשמשני ואני נבראתי סלח נחסרו יסר: טל קזכור :

וכתוכות ג"3 : לשמש את קוני אינו דין שאתפרנס שלא בצעראא כל פלמנתו כין קנסיס יך וחכמים מתירין כתר שהורעתי מעשי וקפחתי את פרנסתי

סמלחכת חותנומן געפית הר"ן 626

אבא

כנסים וקנסיס כריכוק לו : נספרו יפרS6 כל הזכור •

05 יקימו עס קנסיס • ועל הנסמב"ן ורש"י 9 עיין מיס נרפ"ברוכיס : (6פילו טס סרכס גטיס פי 6לכן גס כן ומחפות עליו • וסלו סינקו בין קנסיס לס יתיחס כו' כתכסר"כ כסס מינס 6חרינ6 עס סתי נסיס מכן ללח • סורי ספיר רמי

הרמנ"ס דל6 מרינן 6פי' מסוס כלי קיין כו' • כלומר (רמנ"ס פירס סלס סרינן 6פילו מסוס כדי חייו. לקתיחת עס הריח הלפרי נרתימר עס סתי נסיס מסוס כרי תיין • (כסוף

סנפיס קוליל ופרנסתו מקן : ק6"כ מסייס ירמכ"ס' כינר יעסת יתעסק עמקן (chתו

חמר עלון • סו יפנה למלחכס 6חרת: אומנות נקיים וקלק נגמר מחטי דתלמותק . כלומר תופר כגריס קרועיס וסיינו תלמיות מהתפירו' עפויות הלמיס טורות שורוק כחכמיס ל מחריסס כן יוכן מלשון רש"י סכסוף מסכת ברכות וקערוך ערן מנס (מסייס הערוך • נקייה מנזלי וקנס וחין נסחסרון כיס: ויתפלל למי העוסר וקנכסיס סלו : לשון רש"י • 56 יממר כלכו הומנות זו 6ינת מעסרס bס יכקס בחפיס למי מהעוזר

סלן • ע"כ : שלא עניות וכו' ככרייפל פנחמר ניקכסף ולי הזקן 6מר ה' נכחות : אלא הכל לפי זכותו • וקסיס כי לס סכל לפי זכותו 6"כ מפלס מסימתניס ליס פלס זכותו כרסי מין תקנ"ס מקפח זכרו

ולס זכותן ליניכרחי הס 6מרן סכל לפי זכותו • וניקל לי כמס סכתכו סתוס'כסוף מסכת סכק וכסוף מסכק מ"ק תקפו חרחמרינן כסכת סין sn ליטר מרחמר כסוף מ"ק כני חיי ומזוכי לחובובות6 תליס מלתf fלס כמלח וערכו דלפעמיס הכול מפתנת ע"י זכית נרול כרי', 'קחולכת מוסופין לו כו' ופעמי'6

cין משתנה כרfמרי' כתענית נכיר"ס כן פרע f6e7מר ניק ניחח לך רסחריך עלמס כסולי דכרית כעידנ6 רמזוני עיכ וחומר לני פלענין כזה תועיל תפלתו ולריך לק כיון סקוכות לפעמיס הינו מסגס סמול על כן על זלת יתפלל כל חסיר פתועיל זכותו להפינוק המזל • ולני קמה על התוס'דקכס סכתכו וז"ל 6לס סכל לפי זכותו פי' לפי מולן רכני חיי ומזוני לחיכוכות' קליס מנתח מלח כמולח תריס מלתס עכ"ל וסילך לכפר נפרט זכותו לתנן לסיינו תולס ותסג' טניניס דלק בחיות כרקי זס וכמו פיורק לפין המסמר סקכית לילית עור רכיס רק-09 מס מועיל תפלתו כיון דכמולס תליס ועולס כמנסגו נותן חלל לכתלוי כמולס ל6 עסקינן "כ כל חומנות סכעולס ל יועילו ולחי

זיזיקו לו - חלה כפי מזלו • cos הנזירה חמק חיל החריכות סקר • וסנ"ע לומר סלפי' סתמSi יור על קנלקחו תס קול עוסק כחומנות פלינק כרחי לסתעסר • יתפלל למי 6סעוסר כו' כי קרנק רוס ותגלה לפניו יתברן • ומפ"ס שסכל לפי זכותו' 60ס מין זכות ח"ח סיסתנת המזל • דקל 6פיזכות כולי סלי • וחולי פלחיתנתי כססיל רו"ח כן פרת • לפיכך יתפלל כו' כרי סוכותו תגרי' לפגו' המזל כך גרסת כעיני : רבי מעון כן ליצור חומר כו' •

שמעון כן ליצור חומר כו' י כלומר ר"ת קכי ויסמן הסכר סbמר ממי שהעושר וכו' ותשכיח הניח רקית מן העולס : אלא פתורעתי מפסי וכו' וככריית6 מסייס סכומר עונותכס הטו ,:

ספר

« הקודםהמשך »