תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

באומר לחבירו שדה זו של אביך היתה ולקחתיה הימנו שהוא נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש ערים שהוא של אביו והוא אומר לקחתיה הימנו אינו נאמן: ג העדים שאמרו כתבידינו הוא זה - אבל אנוסים היינו קטנים היינו פסולי עדות היינו - הרי אלו נאמנים ואם יש ערים שהיא כתב ידם - או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר אינן נאמנין : ר זה אומר זה כתבידי - וזה כתב ירו של חכירי - וזה אומר זה כתבידי * וזה כתב ידו של הבירי הריאלו נאמנט - זה אומר זה כתבידי וזה אומר זה כתבידיצריכי"לצרף עמהם אחר דברי רבי ! וחכמים אומרים אינן צריכין לצרף עמהם

אחר - אלא נאמן אדם לומר - זה כתבירי : ה האשה שאמרה אשת איש הייתי • וגרושרה אני נאמנת י שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ?

ואס

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ו

[ocr errors]

לכמנטרפין לעדות קמפגני

עוררין אבל במקום שאין עוררין מעלין לכהונה כגון דמוחזק לן כמכוסדסאי על פי עדאהר רבי שמעון בן גמליאל אומר משום דכסן סו6 ונפק עלי קנ6 רבי שמעון בן הסגן מעלין לכהונה על פי עד אחד

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »