תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

כרס ק6מר ר"מ דכיון דסיכ6 רויטרס מינקנקן גדולס קלי - תחוקת' 6כל סכ6 דילמ6

65 זו קיה פקידס וכמכס סbותת להוכח קול Sלוס לקרוס כתו כלפון גרולס מ"פ סריס סנתקרסיברמת מוניג) מן הספק מים לכוכס ולין לכר סכערות קטנה כסיפ קטנה למטר ממני לכל קטנה היתה מידי כית פחות מסניס מלכר הלן סקלמיכתו תמורת סכסמ' 6ת כקי לרכי יוסי ככל שהו יכול לקרות לותסגלולס לין קורח חוקה נתתי לחיס קוה • ול' סרמכ"ס כפ"ט מסיס וכסעת הקרוטין קטנה ולי 6תמר כקל כת6

חמר לכעל קרסתי לך 6ק קלמר רכי יוסי סכל כסן שהיא גדולה מן הגרולה שבקטנות'כולןאסורות" כפי סגדולס וכן לי הר"ן : חייל מולי ליס לר"מ לכן חוץ מןהקטנה שבקטנות ידברי רבי מאיר'ר'יוסי וfין נרחק פנתכונן לומר קונרכו סתיקן והלכה כרבי אומר כולן מותרות חוץ מן הגדולה שבגדולות ולוקח מהספק היק כסעת יוסי נ'תיקן : י לנסותר קדשתי את בתי הקטנה • ואיני יודע אם קטנה קלוסין והפתל חין למקרס לופה קרסקי וכו' כטריך שכקטנות או קטנה שכגדולו' - אוגרולה שבקטנו' סוס טענס לומר קרסתי לחשמועינן כחומר קלסתיך שהיא קטנה מן הקטנות שבגדולו' כולן אסורות • לזלת - לכל לס פי' נסעת וכחומר'קלסFני לחיbסמעי חוץ מן הגדולה שבגדולו'דכרי רמר"יוסי אומ'כולן קלומין וסלכנסתיק חקיר כחומר oc65 קלפפין פסול מותרו'חון מן הקטנ' שבקטנות:י האומר לאשה סיקס סמקרס כסמן לקח לין 6סול נקרונותיה וכיס קדשתיך - והיא אומרת לא קרשתני • הוא אסור דבר שבערוה פחות מסניס מותרת בקרוביו י"ח דינ6 בקרונותיה והיא מותרת כקרוביו - היא אומרת & לורקס במילחל נקטי קוס ללח מתסרס ליהי קדשתני והוא אומר לא קדשתיך הוא מותר סט"י פכסעת סקלופין למר כקרוכין רחיקו פקורי קל בקרובותיה והיא אסורה בקיוביו • קדשתיך והיא גדולה ולח פי' כסמס כ6 לו מסקר לנכרס 65 חיכפת ליק אומרת לא קדשת לא כתי הוא אסור בקרוכויגדולה לספק חיזו פקיד'לכל לק"ט חס מוסר עכמו סנס וגרולה מותרת בקרוביו הוא מותר בקרובו' קטנה • כפיר'נסמר כספי קקרופין עקרונותיס ומסקר ולמר וקטנה מותרת בקרוביו : יא קדשתי את בתך ועכשיו נולד לו הספק 6ע"פ קלטתיך fע"פ רלח קרה והיא אומר'לא קדשת אא אותי הוא אסור בקרובו' פסמקלט לומר זו קיה קינן לכל חיתי כי 6מרת קרתני קטנה • וקטנה מותרת בקרוביו הוא מותר בקרובת נחמן פהרי מוכיח החחרות רוסרק גפסה לכולי עלמ6 גדולה יוגדולה אסורה בקרוביו :

מהספק וקטור סי' ל"ז עד שיתן לה גט • חי לחו

יב כל

העמיק קמפנק כלסונ' : רקיס לק • לה קוק חמרת

כלן 6סורות חוז מן הקטני ונחסר סיסו על פיס כקרוכותית ולפי' יקב פס גט קמ"ל כו' • מפרסינן כנמ' • רכBלין ככת פניית חלק גרונת וקטנת קרסתיך וסיס חומרת נח קרסת 6 בתי וכו'מפוס רסות סלקס עסקינן סkו היה מכעית נכס פניה לפילו כרכי מחיר קין לפתין לומר מסחר סה"כ נחמן על נתו מן התורה התיק קלס מותרות מפוס ללח מקריח גרולס 6ל66"כ קיס נרולס לגכי כל כסמנת על כתת מלרכנן קמל"ן רחינת נחמנת : יא קראתי כת חקתי והיינו רלס קתני מיני יודע 6ס למכעית כקטנות 6ת כקך וכו' חיילי רקנס נקני נני ללעיל. קנס כמינהל ול; פין דלח קתני וחיני יודע לס חככעית סכגדולות סטיג ומע"פי ססיס מסנס סלינס כריכת ונכל סני להיס 6ומרת דורסי 6סורות ספרי קן קנרולות לכל כת סנייק קנקן לו קופתני • מכקסיס ממנו ניתן גט כדי לסקירק • ולס 6כטריכן ליס למתני דכיון דקתני סיני יודע 6ס קטנס מעכמו נתן נט כופין אותן ליון כתובת : סכגרורות ממילה מסמע לכיס מכפיות פכנרוכות קרין :

דברי ר"מ ר"י חומר כולן מותרות מפרשינן כנמרס לכקל

קל מפלגי ר'מ סכר מקית לינים נפסיק לספקס ור"יסכר 65 מחית ליניס נפסיק למימר מיפתח רליתי כי לידי פסלת לחכמיס וכי למר גדולס נרולס מס סככולן קלמר (עיין מר סכתכתי כמסנס כ' פ"ח לנדריס : י האומר לחפס קרסתיך בפני פלוני ופלוני ותלכו לסס למרינת קיס לסל סין קלופין כלח עליס כמ"ס כריס מכילתין נמר : הוא 6סור כקרונותית'וסוינקו עלית חתיכת ר6סורס נקולחתן • רס"י : והיא חסורק כקרנכין • פיין כפי' קריב 9מנת לנקסן ומ"ס סס : גדולה קלס • קטנס קכת - רס"י : יא קרשתי 6ת כקן • סין לפרס ניתומה וכדתנן כמסנס כ'פרק י"ג דיכמות ותפיסות חמס וחקיס וכתכתי קתס וקסימר

רוקח 6 סכח כנרוק סעפלתה סליס וסיס קכלס קרוסין לעלמס וחמרה סגס קול כסקיל6ס נתכוין לקלחת ענתה :

וגדולה 6סויס כקרוכין כתב הר"כ ככל סני לטיח חומרת קוסקני מכקסיס ממנו לזן נטוכופין כח - ללמר לה ניחח לירfתסר כקריכתס נמרס ומ"ס ו6ס מעכמו נתן גט כופין ניתן כקונה נמרח ופירס'ירנלי רעתיק וקרסת ומרוסק ים לה כתוס על כלן - וסכי כתכתי כמפנק ח' פרק ט"ו דיכמות די רלין ל6רוסס כתוכס וכתב המגיל כפ"ט מתוכות חיפות לכרכריקס קכל כסכתכ לק ו6"ת הילד יכול לומר ל6 קלטתיך 5 למיילי כמקוס סכותכין כתוכק ו6תו כן מקלסין : ע"ג :

לט ב יב כל

ין כל

39 2

[ocr errors]
[ocr errors]

יב כל מקוס סיקרופין וסין פניק כתב הר"ב והחי כללה יב כל מקוס פיט קרוסין וחין עכרת קרוסין תופסין כקין

לו לוקח סקרי נר וכו' וכנמ' 6מרי' לליזו רתנן ככרק כלסוליסי וכלי כלכס ללו לוקח • סקרי נר סגלפזורת חתו למעוטי כלי גוג': הולד הולך 6חר סזכר ונמספקות' י קלוסין וחין עברה קהל גריס לס 6קרי קרל • ולטכנלין נכית לכותס כתינ רס"י : ואיזו זו כסנת לויף כו'נמיותו הולך הולך חקר הזכר סקולר חמור - חסר נר סנ6 מגנזות • לס (סרי חלל סנ6ס כת יסר!

וחסר ממזר סנ6 גיורת : כולל קולן חחר הוכר כדתנן יב כל מקוס שיש קדושין ואין עגיה הולי הולך וכל מיכלין לה עליו קלון כפיק דלקין מסנס ז') קל אהוהזכר ואיזה- זו כהנת לויה וישראלית שנשאו וכו'סולר תמור כיכמות נכל 65 קפיb כיני רוסתלינו לכהן וללוי וישראל • וכל מקום שיש קדושין ויש לו מקרח וכתין ל6 יקח לוט רני ינחי ס"ל * כלומר קכס עברה הולד הולך אחר הפגום ואיזו זו אלמנה חת pc סכין • וסמין לי דידן כוותיס סי רחמר כנות לכהן גדול: גרושה והלוצה לכהן הדיוט • ממזרת 65 ינ6 כומור • מוקמינןנק ! יסרלל מקוס טסוי לסכליס ונתינה לישראל • בת ישראל לממזר ולנתין • וכל נסומרת ינס סל חכיו סקיו) ניכסיר כת ממנה לכקונס מי שאין להם עליו קרושין: אבל יש לה על אחריס 6ס 6סי סכין סקיל כלי ויליף לס כגמר6 דף ט"ז קדושין • הולד ממזר • ואיזה - זה הבא על אחת ככרת: על ססו מכל קעריו' מרכס כתיס ל6 יחלל זרעו מכל העריות שבתורה - וכי מי שאין לה לא עליו סל חייני כריתות: ולר סכחס נענמי ס"מ וכעס חקר ולא על אחרים קדושין הולד כמותה ואיזה" זה ולך ועכו"ס וכתיך מחלל ככסניסס חללים שפחה ונכרית

יג רבי

קלטת וילדיס. תהי' נמרונית ופניכן וכי יסרסל סנסb

וכעכו"ס כתיק כייסירלת מכנס דיס קלוסין וחין עבירה • קולל כולך לחר הזכר תנכל נגן מסחרי ומדל6 כתיכ כי תסיר ס"מ הכי קלמר • נתן מקוס וריס6 לסתוי - ונקניית נסריח • מסוס דלל מתני לק ל6 תתן לכנו • כי יסיר כטל נתך לק כגן ספרתלדוכאן • (מס הסחר כלפון קנר) ייכי נתני כסנת לויס וסרטית וקללה מסחרי • חנל לכתו ל6 תקת לכנן לה מקלי - סלין לגן י פנסלק לכהן וללוי כו' חלק לכהן לוי חזים • וכתנו התוקפק קנה מן הנכרית קרוי ננן • 6לס נני : לכל חלל סנסנק יסר? ס'מ למתני כקנת וכו' סנסbת לכסן וכו',לקלל ססרי ל6 סוזסרו כקנות לינה לפסוליס ע"כ עיין פי 65 הוסרו כו' כמסנס ז' רפ"ק : הולך הולך לקר ספגוס • סולר מפסולי כתונת קולר פסול כן ממזרת לישר: מנזר • וכן כן ממזר מיסרללית • וכן בנתין ונקינס ממזר נס ענייס ולפ"ס קדוסי הפסיוקסנר קרוסין תופסי נסייני לקוין הט'י ויכי פסיקכלכתה כפיה דינמות ונכתס רוכקי : וטעמ6 לסולך 6חר קפגוס • מנזר וכתין 6S ינ6 לו ודייקינן מנו כסוף פרקין • ונתינת כיון טיול חייב ללין יפון ככל יכפי' מממזר • וליסורי כהונק לכתיב כל יסלל זוכו ועיין מיסבוק : דוכן מסנר ו' : ואיזו זו ללככס וכו' • ותמיתני רכס הפיל נמי לחייניעסס מכרי ולרומי רמכלל עסק דרור סליסי קס כריס וקטור נסיון ו' כתב נתנייק לתת !! ונסחת ליסרחל לו פנסגייר חקר הללו) ונס6

6יפרחנית • הולך הולך לי , העסוכעיני וכתב הג'יפה מסכתינו כל מקוס טיט קדוסין ויס עכירס כו' למין כן עיכול"ל דסכל ופיירי טייר מנרי (פייר

חלומי : וחלוצה לכסן סדיוט מיין מ"ס כמטנק ג' פ"ט ריבמות. ונתינה עיין מ"ס כריס פיג רמכות : הולך ממיר וליזס זס סכל כל הית מכל סכריות - כקב קרינניגמות נפקל כן מקרה וכו'. כמ"5

6ס נספ"ו כס'י ומ"ס כר"נ עריות בחייני כריתות • עיין מיס נפיק הכפיל משנה ז' ועיין כסוף פרק ר' דיכמות סכתן סר"נחון מן הנרי וכן כתנתי כטעס לפי רסיס נס קדוסין וע"ס ; וכל מי פ6ין לק עליו וכו' • גנרל ספקה מנלן רלח פפסי נתן קר סין" דרמר קרל סכו לכס פר כס סתנוור טס ירונה לחמור ומ"ס סרנגוללס כמוס' וכתיב נספחק ק6פר וילדיק • גמ' - וככפסס ככנית כפולה לטנר פנוי מיירי ולמר קרל דל6 ינ6 וכן לקפסי עס לניו רס"י) וכקנו קפוס'דניסרחל הגל על הספקס דולר כמות ל6 לינטריך. דכיון דלין קרוסין ויס ענוס 6"6 לסכפיר יותר מים קדוסין ים עברתי לקולו קולך סקר ספניס וכי תימ6 דסתס לbסמועי' דלכי' נס עליס כמזר כולל כמוס ויש לו פקנק נסחרור' ה6 ניק6 לל6 לר"ט (דלקמן

) לכל לרכנן לס וגרלת: דלת ללמוטי' סלס יקל קרוי ננו לסוס לכר ולפי' כככו מנזר ל6 סוי • 65 ליורו ול6 לככל לו ולה ריינס 6סת לסין • ול6 לפטור לפת לחין מינוס ע"כ י וללינן וקנן כמסנס ס'כינ ריכמות רמסיימי כק חון מן הסכחס ולעובדי כוכבים ומזלות - (כר'נכלס כקן לקרל רפנולנס לרחיי כל ס6ין קילוסין תפסינק נולס ללח גרס לס כנמרח וכן מוכיק ני' סר"ן לכק: וכיון רכסטיק רולרס כמות מכילה פסיטלן רלח תפסינק קרופין • ולע"נ דלפכיןיס עכירי ו'ס קריפין גולד הילךיחר לכנוס • מ"מ כקני רכסנ66ת ליקר כנוס ממנס וסו6 יפרחל ממזר 66"6 ללנ6 נקהל טיגרות לו סחרור ולפיס כולל כמות סמעינן מסוס דלין סוס תפיסת נס לכסור לו• ועכ"ז כיכקכ קרח כני' קנמר' סנירינוניחה טפי : ועכו"ס כקן הריג רכתיב כי יסיר כו ועיין מס סכתכתי כזס כמשנס ג'פ"כ דיכמות וכתכ סר"ן יכיון דפסיט' רולרס כמוק ממילה מפטיטלן, דלק תפסיכס קרופין ומיסו רס"י ז"ל כרחק סגורס טוכו כוכניס ומילות מנלן

חמר

[ocr errors]

למי קרח 65 מתחקן נס • 65 יקח לך כס תורת חתון * ע"כ • וכן סיסני ספריס דילן וקחי קרח דלח תתחתן ככר כתכתי כפ"ק המכת כמסנ'ס דנר ולקרמנ'ס נכל סעכו"ס ולתו' כז'עממין ורסוניס זו רלח כהלכתו ומיסו לורסי נפק6 לן כרמפקי לרככן והלי קרל ריס וריס ליס וסולין וסר"כנסים לדרס6 ריס וכמ"ס כפ"נ רינתו'לין להחריך עור ועיין עול סס סכתכתי כריכותי לקרחי 67פיה ועכו"ס: יג יכולים ממזריס ליטלר מפסול זרעיס פלסיקו נניקס ממוריס רס": ממזר סכtס ספחת

סוכר ענו וסין ממזר ליח ין ממזר סנפח ספּחה וחפי' יג ר' טרפון אומר יכולין ממורים ליטהר • כיצד• גלרת כמות ר"י וכתב סר"כ לכתחילה יכול ממזר ליסל ממזר שנשא שפחה הולו עכו-שחררו נמצא הבן ולפילו לכתחלס יכול ממזר ספחת כרי לטסר 6ת בניו כן הורין: ר' איעזר אומר הרי זה עבד ממזר : ליסח פפס' כו' קכי מסקינן הלכה כר'טרפון ומוניקוי פרקר עשרה יוחסין עלי מבבל

כנמ' וכתב הר"ן כעס ר"ת טרפון ממזרת •

כהני • לוי • ישראלי טעמ6 • רחע"ג דממזר חיים קולר ממזר סטכר חין לו

חללי * קול ככל סלסון סכתורה • יסוס 3

לחו דספקת 6cני הלס 6מר פרקי עשרה יוחסין עלו מנכל סספרים פורק כל רחמנ6

69 סקס (6פקיס כלסון ל:) יסיס קרס דמתרגמינן ל6 יפסולי'ססיו נננל והוליכן טמוכרי סלס יקנ גכרח מכנייסרסל חתתה חמק מסמס סחין ממזר נכלל • יקטרכו עם המיוחסין מחקר סלין סס כ"ל: סכיון סיבירתן כעכירת קרפ ועומר סול - עכ"ל ולפי מ"ס סר"ן

חללי

כר"פ דלקמן רממזר מותר כנתינת מסוס לחייכת כל המכות כמו 6לפתיק לסונו סס 6פסר לי לומר דמס"ס נמי מותר כספסק כיון דסייכי כמנות פרנסיס חייכות בין וקרי היס 6סק • !6 מרחפקי רחמכל נלסון לח יסיס קרם כריכין לספוקי לממזר מזס סלפון וס6נינקינס וכתיכ נכס לח יסיר כמ"ס סר"ן סס ולפי זס ניחה לי ומע"נ לכסנס' נכרית יכול נ"כ ליטקר דוליס נמי כמות • ולרי קוס נכרי גמור • וfס יתגייר קרי קול כtסר קנריס - וכ"כ סרמכ"ס פט"ו מס' חיסורי פיחת וקטור פיי רי - וסכח נספקת לכתחנת יכול ליפס • חנל נכרית קחי כניסור כתן ססריסר! - ומיסו כלחוסכי ל6 קסיס דל6 נקט נכרית מסוס וכספית יכול לקנות לו ספחת ויסחנס וסרי סכן שלו וכידו לסחררו 6cn"כ לנייר סכן לין כידו סלין מטבילין נר קטן עירנ"וכמ"ס נסס סתוס'כמסנס ג' פ"ו רכתוכות והיינו רלס רייקיכן נגמ'וויט ס"ל לכתחלה מדלח קכן נמי נכרית 62 לחפילו לי דיעכר לס מני למתני עכו"ס מפוס רחין יכול לטסר סמס פלור נכרי ול6 יקנייר ומים קרים ומולק ר"ט סעכר סנסס ממזרת הולד ממזר סעכר חין לו יחוס נת'ופירס"יינו מתייחס חר חניו וכתיב עס כלומר לחמור כנסמס סין קולר כרוך 6חרי החג הלכך לי מנסכס לעכר6

65 מסני מילי ועיין לקמן : רבי שיעור לומר י"ז עכר כנכור נמ'דסמר קרס לילס יכל לו דור 6חריו הול מוסך רתכי מפמט לור עשירי לח יכל לפי'לין

נו נר ממזרת חלל מחותו) הלך 6חר פסולו • ורככן ההו6 ניסרסל כסס ממזרת כפיר סרי למשפחותס לכית bכותס כתיכי 6תס לו לפקיד. ור"6 לחן חט"נ דכתיב למשפחותס לכית חכותסי חתb לו ספקית. ה"נ 6ע"נ דכתינ סtfת וילרים

חתו לו 6פקית • ונגן כל ולו במעי ספחת כולל במעי נקמה למי פירס"יסחין מתייחס לסר חנין כלל : פרקי עשרה יוחסין כו' - פס הייסהונח על ידיעת קלים לכית bכותיך לדעת ענינו • על ליזס דרך סגולה • ולפיכך

כל או רקנינן וכ6ן במספר עפרת יוחסין יכרק עליסס 00 היחס 6חרי סנודעו כי קס לניקס י ועל חיות דרן סנולד: עלו מככל כתב הר"נ סספריס עזרח כל ספסוליס כו' • מדלס תגן עלו 6:65 עלו מנכל 65 גווני' כונס פלו מנכל נמ' ומ"ס ומפניסfין 6ס כ"ו כלומר סנסדרי גדולס סתיו יוסכיס ולנין 6ת סכסונס כו' - כרתנןכסון מס'מרות : כהני הנו"ן כקירק כמו סfתס קורס החנוכי ספלולי : כהני ויי ישראל מגלן וסליקו • רכתיב ויסכו סכסניס וסנויס

ותן סטס סמסורריס והסועריס וסנפיניס וכל יפר! • ויפנו פעריקסי נמי: לוי וקל רכתיב ומכני לוי ל6 מכחתי מס' מירן רס"י וסתו'וכל סלוס סעלו ממנו היו קלוני נכונות כס6מר לסס נכוכר ככר סירו לנו מחיר כיון עמרן וקנלונסונו' יליקס נסיניסס ולכרו ליק חיך נסיר • סין לנו כמס למסמ6) בניכוי סכנורות וחינס רחוייס לסורר סירק של רוכן : ע"כ חזק פרסברי פיקר פירי ככלי לכל רעת סר"כ כמסנס ר' פינ רערכין רעקר סירת נפת • וכן דעת סרמנ"ס כמו סכתכתי כמסנס נ' פ'סני דערכין 6ין קרוכס עולס לחי כוסוס מוס הו תנן כמסנס ז' פ"ק דחולין רפסול ככסניס וסיינו מומיס • כפר בלוס' ומפני כן תנס רס"י סטעס סלס יוכל cpcp5• ולס ממס סרס כעלי מומין • וכ"ל ומפקר'לחי קוסיס • רות פכחמר ולס מלfתי מכני לוי • ריס כעורו כנבל כמ"ס סס וסקכלס על הנהר קנח על לקוח ונחנס זס ימיס סלסה ובינתכעס ונכהניס ומנני בו כל מללתי סס ולח"כ כתיכ וסלחת לשיעור • ונו' ויכילו לנו כיר שהינו סטונס עלינו סיס סכל מכני מחליכן לו כן יפר! ופרניק וגו' ולמחסני' וגו' מכני מררי • וקס רחמרי' פעור6 קנס קנויס מפני סbח עלי פמן • כמ"ס קרינ כסוף מס' מעפר סני • וענינקרסרסוטק תחנת* • סיינו לפי סלח נתעוררו מענמס לעלות על סונרך לסלוח חחריקס וניס' טפי החלו עלו קלוני כרונות למס קנס 6ותס • ומיסו 6פסר דלע"ג דעיקר פירק כפת • מים תקנו קלותת מימות מוחל הרולס ולור סילך פ"ת • ככתוככונרי סימיס לסירר ככליס :

ולפיכן

כמ"ס סרמנ"סנט

ולפי' קנסוס מלקר bל6 עלו ססנקככו נתונותס וזס 6"ל ח5ליכתניס סנוכרו מן קפסולות לכסונס כגון סלמנה בגין כרעת רס"י ותו' ומ"מ מס סכתכתי כי עיקר ועיין כניס ג"כ גרופת קלנס זונה לכהן קריוט : סרורי עכריס מפוחררים: כסוף מס'מטסר סני : חללי נת'נכלן פנח'ומכניקכקני כפיני גכטוניס bמלוכימייסופט וכחסרו לכל כקקל : פקק ונוס נקסו כתנס המתייחסי'ולח נמכf ויגלו מן סכסני'ס"ת ומסופי מפר'סקו וחול :ניורי וחרורי ממזרי (כו'כלס מוקרן נתחללו מן הכהונה והיינו

ככה זה כוס רקסל גריס 35 חלליס ומ"ס סר"כ חללי כו'• חללי גירי וחרורי ממזרי נתיני שתוקי ואסופי מקרי קסל ולהקוזקרו ממורי כגון שמנס לכ"ג כו'ולס מני כהני' לויי : וישראי • מותרים לבא זה בזה'לויי • נכס כקסל גריס 6כל לוי סלונה מפו' רויס קיס וכמו ישראי: חללי יגירי וחרורי מותריס לכא זה בזה: ויפרשי כממזרי ל • וסקוקי סכתכתי נתפנה ני פיט גירי וחרורי ממזרי ונתיני שתוקי ואסופי : כולם ולסופי ספק ממזריס קס ריכמות ומ"מ סנולד מקלונס מותרין לכא זה בזה : ב ואו הם שתוקי כל שהוא ומותרי'להתערב נממזר ורחי בכ"ה קולד חלל מרכריקס מכיר את אמו * ואינו מכיר את אביו ואסופי • כל דלמרי' כקקל ולמי קול רלס

• . • יכל

יכס • קל כקסל ספק יכל : הכל ס6 קסי'ליסס"ל לסר"ן אבא שאול היה קורא לשתוקי - בדוקי : ג כר

• בדוקי: ג כר נ סתוקי כל סקול מכיר לחסוך חלות עכמס ולחללת האסורים לבא בקהל מותרים לבא זה כזה • חת למו סקולס לכס ולמן סיס סכולרה מחסורי כקונת רבי יהודה אוסר

רכי

מפתקתו:בלוקי סכולקין 6פ כמ"ס סר"ן וכן ה6סורת

סמן 6o6מרק כפר נכעלתי לכהונת ונכעלת לכהן כנמ'ין ע"ז וזונס מפורס'כתפנ'י'פ"ו כולל כפר והלכה כחכח b6ול : ג כל קססוריס לכל כקק דיכמו'ועיין מס סכתכתי סס: גירי וסררי גמ'מגלן רחמר 6פיג לתנינן לס כריס ממורי ונתיני וכו' מותריס לכל זק קרח כל הגנרל מטומחת גויי החרן איקס : ממזרי וכו'נמי כוק • קח קמ"לן כגון גר עמוני ומוסכי עס ממזר PCוקי מגלן רכתיב את העוליס מתל מלס קל חרס6 כרוב מדן ומימר והסופי : ר"י חוסר מפרס כנמי וסכי קלמר 6פי'רכי יסולס ולס יכלו נקניל בית חכותס fס מורטיסר! קס קל מלס 6לו סחוסר נרכממורת ה"מנרס5 פ6ר עכו"ס סמותר לכל כקהל בני חרס סדומיס מעסיקס למעסק סלוס פנהפכת לתל מלס סוס 6סור כממזרת לר' יסולס לסכירס ליס קילגריס 6קרי פירס"י סתיו מגלי עריות וכתיך רעיס וחטחיס רעיסכגופס קהל • לכל גר עמוני ומולכי סbסו' לכוח נקהל מורק ריקולה נחטחיס כממונס 6מר כחלק רמסי לחתת' לחכריס ומפילה סמוקר כממזרת :

ולכן מ"ע תלוי נכך ער רמעכרס קרי ממורי ננכי יסר! טיל • תל חר06 זס סקורס חכס וסמו מסתקתו ולס יוכלו לקניך וגו'וק קול 6סופי סנ6סף מן הפוק : נתיני 65

6מרו כנמ' מכלן לכל נהריה כתב כעזרס ומן סכיניס סנתן רור ונו' • מסקיס וספריס ומ"ס סר"כננעיניס סמלו כימי יסופט סנ6'ויתנס יסוסע חוטבי עליס ופולני מיט לכל הפרק וחייכיס יפר: למול עבריתס סכניניס ותני לו בכלל מקנת כספו ומלין הנקיני' לסקס מרחוריית כתכתי כמסנס נ' פ"ח ריכמות ורפ"נ דככות : לוי יפרחלי חלבי נירי כו' לכל כקני נמלני נירי וקרורי לח סקללס כל6ו וגיורת ומסוחררת מחזקת זונק • רט • כרתנן כמסנס ת'פ"ו דיכמות ועיין מ"ססס: וחרורי לסון קרין וקח רתכל קרורי למשמע רעכריס 5 מיליכס לר' טרפון דקי"ל כוותיס ק"ק לממזריס דמותריס כעכדיס ל6 דמסוס ינן הסנויס כמסכמינו bלין מותריס כעכריס מכח חכורי : כולם מותריס לכל זה כוס • לסון קרין ומ"ת וקני כולקו קילך מותריס בנתיניס • וסס קיימס כל6 תתחתן כס וקלי 6ז' עממין כגרותן (כמ"ס כרפ"ג דמכות עיס) (ומיכל) • למימר 657 מחייכי כללו לסימון .6 סיכס לליכס )bcc רכי יסיר לפי סלח חcפר תורה ליחס !6 המיוקסיס לכל ספסוליס לח • 69 לנגיותן חסירי מסוס tcp הסרת לכל נתיני' פרס נריס (חייכיס נכל סמכות לסוכני הסרק גנקו עיכ • ומ"ס קריכ וסתוקי ולסופי ספק ממזריס כו' דממרינן כקהל ורמי כו' גמ' וסכי נמי ליכס למורס ממזר ודחי סולח רלח יכל קל ספק ממור יכס ולסרי ניסרה ספוקי ילוסופי : (ק"3 6מרינן כסריס כגמ' 68 לחכמיס סס סעסו מטלת כיוחסין ולס רכו לסכסירס ליסר! - לכל זס נזק 09 פסו מעלה ולקמן כמסנסג' חולק ר"6 ופסק קר"נקלכס כמותו ועיין סס : כ אבא סלול קיק קורס לפקוקי כרוקי פיוס כריכסכולקין 6ק סמו וכו' וכס"נ רתנן כפ"ק לכתוכות מפנק ט' ועיין לקכין מסכת ק' לס קסיס קנינו חדל) זמנ6 דסכל פלחול טריפל מדר"נ רמי מסתס ס"6 דרוך כפרי'סכלת לכל קיכ6 לרוכ פסולי'כלס כנון סרוסה סעכרה לו פנוית ורונקציר פסולין חכלת חימ6 65 מסימניגן לס כריכת • ומס סכתכ סר"נ וסלכס כחכל פסול סכי 6פסק כנמרס ומסמע ירחי הרחכס סלול לכתחילס כפרק וכנר כתכתי כסס סרין והמגיד לחלק בטוב טעס כן סמס סירי נק ר"ג סתס וכתב הר"ן דלכתחילה 65 פנסb לכן כתת הסיירינן כס סכח ולכתחילת הנסל (6פי' לפי מ"ס סס סרעת קריב 6פסר לפרסו 6סוכר לנס נתת לכתחלה 65 חפ'ס 65 קסיס ול6 מידי רכין לר"ג כין לחכס סלול לפס ונתת לחפילו לכתחילה פריין וסמול קול רחמר התס כרר"ן

וחת 65 מעכר עוכר כו' (מינס יליף נס קרן ליין נתק ? וכיס קמנין כסס מן 7קן כפט"ו מס"נ :

גריס

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ורון מבחן מותר: כנון ממזרי ככתיכי : חן כספיקן ממזרי ג רבי חליפור מומר כו' ודלן כספיקן כו' רס"ל עם מעל* ונתיני כסתוקי ולסופי : ספיקו כספיקן פפוקי כסרוקות • כיוחסין לפילו נקני (מ"סהר"נדהלכה כמותן •

הסופי כחסופות ולפופי נסתוקות חפ"פ שזה ספקות ספק מפוס דרן פסק כן כנמרק : ספקן כספקן לין להניק חסור • סמל זס כסר ווס פסול וסלכס כרכי חליפזר : כותי כרכרי קריב חלוקת קוקי כ6סיפות לפי פנס רס"י והר"ן סוי ספיקייקו לפי סbין

קסמיטס דממילס מסמע כקילין כקורפנטין יקרופין' רבי איעזר אמר וראן בוראן פותרי וראן בספיקן והנושא 6סס כקנס • והסירב פפלוס כעכו"ס וספיקן בספיקן • אסור וצוהן הספקות. שתוקי

כתכו סתוספ' נמורי' לכל דכריקס : ו אסופי. זכותי : ר הנושא אשה כהנת • צריך פי' כין סכ6 ליטר חסה הרבע חמקות ג'פנר החל לברוק אחריה ארבע אמהות - שהן שמנה • אמה נהנת • יקחמר ונריך לנרוק נ' מנו סוס: סקס שמנת ואס אמה • ואם אני אמה • ואמה: ואם אביה • מסוס סbנו רוניס 36נת 6רכע מן החג • ולרגע מן ואמה • ואם אבי אביה ואמה •לויה וישראלית * cnc עין כמזכח לכל חין סחס • הלו קן חמת * מס

מוסיפין

לפרס דמיירי כיסרמל • הכל חמס. סס לכי חמה חם לס

ניסb משה כקג'ורונס סיקס חכי חמסי 6ס לניקי 6ס לס חכיס לס לכי הביק-לס 6ס סכי כנס (כלומר ולדר) כסר לכסוני- רח'כ חממי נקט כקנת * כיס 'כודקיס ככס סלf סיס כלחך מתן מן קפסולות: וbס 6פילו קיקס קכלס נמי סוי כנס (כלומר וליה) כפר לכסונס סיק כוס ויפרספיק וכסן כל נכנסס

ע"כ • (כדתנן כמסנסו' • וסס דכתכו נכקן מסוס ננו סיסמc מוסיפין פינסמזכח : וכ"כפר כרכור ולקמן סמתחיל נריך לבדוקQ

וכו' כפס ספר סיטר דרוקס לקכפיר כניסס לעכורס • ח"ן נסכפיר עכמו לעבודה) ונר6ס רכס כתכו כן 656 למלון לל6 מוקי מקני'נסקרי עליית ערער - הכל סר"נטמפר' למסכתינו נסקר' עליק ערער דין הנריקס מסוס עכמו סיס פלח •סח למוכר עליס • וחפ"ס לין לפרסnשנתינו כיסרל • מפני סחטיפ סקרס עלית ערטוי רממזרות קרי כריכין לנו לפרט וכל סלין כfן פסול לחכות לה העריכו כליקס מפילולתמורות נסלל כתניך פייט מה"כספיים הנושb כקנס כו' מי מיקיס תנומ'6ס כקן חס לו 6ס יפרחל וילום קול סהכהן יפלו נחום 6ף לספק חללות ולס ס6חריס • ט"ו • וסוס עכמו קכיס לפון רט"י לכסיפח רעיקר כריקס מפוס חללות • ועיין מ"ס לקמן נות וכן הוכיח כרכור לויס ויטרסלית סלעת ס' וסר"כ רמתני' דוקס ככקן : צריך לכלוק כו' : כתר הריגסלי קיק נתן לחת מן הפסולות ולסון בסיכודקיס סלס קיו ממזרות חולקת מן קפסולות לקהל : וכן דעת סרמכ"ס נפי"ט מה6"נ ועיין מ"ס לקמן ומ"ס סר"כ סלח כחמרת כליקי זן חלס כמספחס סקר' עלי' ערעור פירס"י סחמרו עליס סני עריס סמן פסול ול6 סמנידיס ערות גמורה 656 יניחות קול וסרמנ"ס כתנ כפי"ט מתו"כ פיעידו פניס סנתערב ניס ממזר 6ן חלל • לו סיס נתן עבדות וכנ"ס הר"נפתחים כלכר סול סגריך לברוק • הכל נכסנת כו' סלח יוזהרו כו' - וככר כתכתי כמסנס ז'רפ"ק דלמי סתוותר עלית הן ג"כ מוותרות עליו : ולפיכן כתב רס"י ח"ל וכיון סbס סקפילס קורק עליסס ליוספי'רכנן נמי ל6 עכיר כקו מעלס לחברוכינקובריקת ו6פילו תסמ: ממורות ומתוקות 6ל6 כיסתחזק חיסורו כית bכל לחcc' ולמבדק ל6 לכרוכינסו ע"כ • וכ"כ סתו' רטיקר הנריקת ותקנת מטוס פסול מללות וחנננריקת החללות וכו' לכל נכיסיתי לליכס פסול חללות כו' ע"ס וחין ספק פכפירס"יסכידיסס ל6 סיס רכורזת פלפנינו ומכין רחיק למה שכתבתי לעיל • טונס סין לפרס משנתינו ניסרחל קנוס • וכיוןסלין כיסרחל חיסור נפוחי. חללות לס כו ולל כולל הנולר לחתונרכו לבדוק כמו סל6 סנריכונ6סס לכרוק כלים רות תמת על סמניה טמפ' חף ניסרחל סכום' כמים לעיל כסמו וסין לדקרק מלסון רס"• רלה הנריכו coc65תכלוק כלים הלח כפלח הוחזקה וכו' וכלומר לכל כפקר' פרפור חק"ג לכודקת • וסמניד כקרח עליה ערעור קחי ולפיכן פי' דסף יפרחל יכלוק 6e"6 לומר כן: מפני ססעיפ סלפטר סרטי לכך נתכוין : מת לפי פסול מפרס כן קילס למוקמינן כקרלטניק ערעור לכל סמניד 6"6 מכן היה רעתו סקרי קרמניס פוסק סס כקר' פניי ערעור ופוסק כמי סהספר חינה בודקת • וסכים המניר לסון רס'יוסמיט מלטונו כי 6תחזק' כו'. וסטעס נ"ל דס" כמיס סרס"לח כתב כן חלה לחכתי לו 6יירי כקריערעור: חבל כי פיירינן כקרח ערעור לפי התחזיק דהיינו קרל פרעור סלסה חינה בודקת וכיון שכן הוח חף רוח חם קול יפרחל פלח הוזהר על תחללות לח ככריכתו כדיקס • c נ' פלין לתפקייט מלפון סרמכ"ס פכפכפי לעיל סכתכ סכתערכ נתן ממור חן חלל וכו' דין לפי סכיון סי6 נכהנתני חיסור חלל סיכי תקערנעת ותבריכו כדיקס לפיכך סף כפלין כלן חלל cup מכורות וכריכות דיקס מידי דקות לויס ויסרמלית ללקמן כסיפ'כמו שלכתוב כסס סתוס': ארבע חמקות מהן סמנס • קט קחי ליסנ6 לפי מפני בדיקות הסרכס כריך לבדוק החחרון פלין קלרכע נבדקות יפת 6ל6 קיב קול כולו למעלה מהן סר"ן : לויה ויסרחלית כתב סר"כ וכקן כל לכנססוכןלפון רס': ומכלן רסיס 657 מיירי מתניתין ללכרי ריריכלה ככהן • ומסוס קכס לויס ויסרחלים תנן וחיכס למטפי ולומר נין כריפל • בין נסיפה • סנופל קול כמו הניטלת וריסס וכקנת סנופל נ"כ נתן והכח לוק פרמלית סנוססניכלי יפרחן • קינכן פירשו ככלן כסריס לפיירי ככקן • הכל ויסמרק דריסה בין כסן כין he• מבקכחכסיפס חמסיסכריכו כקן לכרומיוער מיטרS6 :

וכקכו

« הקודםהמשך »