תמונות בעמוד
PDF

בַּרק ב רייע

כרמיתן מקודסת : כתב חרל"פ (חית וסל קני זוזי לחו ליריק י סמקרס כתרוננו'• תרומה גדולה ותרומת מעשר: וכמעסרות כנסו סכרין להחזיר סרכיס כיון שמכר לו חיסורי הנחה - וי". מעטר רחסון ומעשר עני : ומתנות • סורנט והנחייס וסקינס : דמיירי כסנכרו לעכו"ס • חנליסרחל וסכיר נסס רסו מעות (כמיסטחת • וכמי ספר מטחת ורחוייס למכר' לטניס יקח מתנס ע"כ : י המקדש כתרומות ותרומות 65

cmלחן מקס סכר קנ6ס וכרגילוי סמים: לכל סכר הזה ופגר - גגות זכו (כמו קרסיס רנסני

ילוס וקוס נתינת הספר מ' כולי כבג'ספ"ט דיכמו י המקרש בתרומות - וכמעשרו'י וכמתנות - ובמי כמיס 6סור : ו6פי' יפרחל דף פ"ז מלחס חכית תסכל חטאת ובאפר הטאת הרי זו מקורשת ואפי'ישרא: ה"ק ולפילו יסרסל סנפלו לו

חס קקנו לכיף - פרט פרק ג האומר להבריצא וקרש לי אשה תרומות ומתנות מבית הכי ופירש"י פרוכנס דיל קניית מקודש'(כי5 Sסני) ובן האומ'לאשה הרי את מקורש' למכרס לכסני'ס קרפנקס לכסניס סלינה סירי סלחן לי לאחר ל'יום - ובא אחר וקרשה בתוך ל'מקודשת רק כיf ס מקילפת ולפי' 65 תלך לכל סירי קרסיס קרי לשני • בת ישראל לכהן • תאכל כתרומה : נפלו לו קרומות ללס טגליס הן כמט6ת מלת פני חלסיס

מעכשיו סערין לס פורנו הוfיל סין פירי מלון :

מוריס כהן היה עומר וכמי חטלת • לסון סר'ס וכמי 6פר חטfת • וכן לפון הר"ן • לקרימס ותתרומות מלו זס סיסרלל סירס 6ותס נמי יפריס

ונרfת דלג וכפר קטלת לכל 5סון סרמנ"ס נחפר מסס סתרומס ותיס סלו ויכול למכרס לכסניס רמתנות פרת לרוכנת וסמיס ססול כזה עליו • וכ"כ כחכורו פ"ס מת'

סלק סוכמו כמי ססורו לתו : חיפות (מ"ס סר"ג ורfויס למכרס כו' לכל זכר הולס כו' פרק ג האומר לקכרו כל ויוסלי 6פס פלונית ותוך חסור • כרתנן כמסנס ו' פ"ו ונכורות הגי חיתל) ננמ'וכתר

וקרטה לעככו סירי'כנמ'מי הגן סהלן רס": סכר סכלס ומלוי למלתח דטרחחיתול וכסמנ' ל6 רמי) נרמסות ולסכי תנן החומר לחברו: ולל תנן התומר ל:לוסו • טלית (סרי למסקל לגרס מקולס ומתני'רככוכו' נסכר קולה 05:מועינן דfע"ג דל6 עסקו שליח מתקלס לכן • c ilהמר וקלוס לליכס טרח(סכר נמוך מכות קול נוטל - והתורה לו קלס לי 5c6 פלונית 6ס קרסס לעכמו קריגן ניק סהלן המרת רחת למרתי לקנס ונו' • מות חני כסנס • 6ף 6תס נרמסות (רמי לוי : וכס 6חר (קרפס כתוך סלסיס יוס נחכְס טי • ועיין מ"כ כזס כככורוק וכתבו התוס' במקרח מקולפת לפני ויכול לכנסת 6פי' כתוך 6לו ססלסיס יוס : ממס 65 נפק'ליס יוקל 65 סמעינן מינית היכל רענר נ6כר רכס מסני !6 6סמכת'נעלכס קול: הלל גנסני לפי'ריענו: ואפילו יפר! כתר קרינת"ק וספי'יסר סנפלו לו תרומות ומתנות כו'רלי מתנוחת ונסמס סלו לית ליס כתרומות ומתנו'ס טוכת סנ6ת וטונת הנחה לחן ממון ועיין מ"ס נסס יכ"מכמסנסג'פי"6 רנוריס וסס דכתכ סר"כ סכפל לו תרומו' כו' מלתח דפסיט6 קיל ולל פילטרין קנס לbשמועינן - fot עיקר מלתל ומתני' כנכלו לו טכליס כו'וסכי כוקיס ננמ'כנפלו לו טכניס וכו' וכתנרס וסולסלין כמי למני סוקננח כתרומ' פנפלק לו כו' !5

65 קסיס ליס 6"כ מלי קמ"ל מתני' פטיט'רמקולשת: פרק ג האומר לחכרו כו' (תלך וקרסה לעכמו כקכ קריכ 6מרינן כגנו' מלי והלך • סהלן נר לות דלי כמפנק ד' פרק

רלטיל דתנן החומר לסליחו כו' והלך וקרסס כמקוס מחר ספיר תגן ותלך כלפי תל רעכר על לעת סלחו 60*3 יקים לי כמקוס פלוני ומ"ס סר"כ ולסכי תנן כלומר לחכרו ולח תנן החומר לשלוחן כלומר ככל לפרק דלעיל ומסיק בנוג' דלעיל לתכן סלוסו סוס נמי גרנופל רקמ"ל ל6פי'כסלוסו לטרק לנקס ניקוס 6חר: סוליל ופסלו סליס 69 למריכן מרחק מקוס סוס לו - ולס מפי שליח 6

% כחותו מקוס : ומ"ס סר"כ bk ס6ל קרם לי 6סס פלונית פירס"י פלח סלסולמס כן ל6 לס יזדינן לו כמקוס פלוני דרך חנות : מקודשת 5סון קרין - ול"ת מחי קמיל • פסיטf וכי מפני פנהג כס מנקן רמלות 65 פתח מקורסת י"5 6ס"נ רסרס כיון סעסס סלס כסונן (פקעו רכנן כקדוסי מיכיה כתקיל דיבמות חותכות חכי כורסיס וסטפס מיניס קמ"ל : ח"כ סר"ח קרוסי טעות ננסי 925 ידעת סכנת טcסוסליס לקרסס ל6 סיתס מתקלפת לו קנול וכתוס' פירסו וסכח גס6מר לס סליס פלוני חמר לי נקרטן לו וחח"כ סתר נס קרי חת מקורסת לי רפר"6 מקורסת לי • לצורך המטלת קלמר קמ"S רמקורות לפני • ע"כ וכתנסמררכי כסס ר"נדמיירי סלה קרם כמעות סמסלס • הח"כ היל כמו

כנזל בחינת מקורסת ע"כ כלפי' הייננפ' ללעיל מסנס ז' : מקודשת לסני. וכנמ' 6מר רב לעולס ו"ל סרמכ"ס נפ"ו מסלי חיסות לפי סכסיס סקרסס קסני לס סיתס מקורסת ותפסו נס קרוסי שני ונעסת 6סת לים ולסחר תל'יוס כסיכולו

קרוסי רחסון ימכחולותס 6סת חיס • ונמכח סר6סון כמי סקוטס 6פת סיס ס6ין קקרופין תופסין נק - עיר : בת יפרחל לכהן תלfכל כתרומס • לשון סר"ן תנה הכי לחשמועינן דלס תימס דכי 6מרינן מקורס לשני • קייס (חומרה

כלכר וליתר • הלה מקודשת לסני לגמרי וחין קוססין לקדוסירטון (כלל) לכל נפי'סמפנק לסרמכ"ס ז"ל מכלתי : ומס סbמר כק יפרחל לכקן תלכל כתרומס : חוזר לפסקל סרלסונס: (קול מס סלמר קרי לת כנקולפע

לסחר

נת

[ocr errors]

נת כקן ליטר56 מס כת כסן קיס ftת סנתקרסס לחסר ל'יוס' ל6חר סלפיס יוס ססי6

6וכלת כתרומס כל 6ותן לי יוס • ולס כל 6ותס סלסיס יוס קסכל כתרומת • סלח נפסלת מלכול חמר ל: מעכשיו ולחזר סלסיס יוס • סינת חוכלת בתרומת כתרומ'נית לניק • ולס כת יסר6ל לכסן סיס לס תחכל מעת סקכלי תקרוסין : ע"כ י ונרחס סקולס גורס גרי 6 גת נקרומס סעלין 6ינס cf6תכון : מקולס • וכריכה גט כהן לישרחל תסכל כתרומס ומפר: כסל6 כל 6חר וקרסה • מתרוייסו : נ סרי 6ת

וס"ר כיון סקנל' הקדוסין מקורסת לי כפרוטס זו : על מעכשיו ולאחר שלשיס יוס ובא אחר וקרשה בתוך ל6חר סלפי'יוס • 6ף מתייס מנת 6cתן לך תחתיס זו : שלשי'יוט מקודשת ואינה מקודש' בת ישרץ לכהן 65 תלכל כתרומת מסוס ויתן ותסיתן נתקלסת או בת כהן לישראל - לא תאכל בתרומה : ב רמחלפי כונקילפת מעכשיו למפרע. וכל החומר על

וכל החומר על האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאתן ול6חר ל' יוס רחף מעכסיו מנת כחומר מעכסיו למי : לך מאתים זוז היי זו מקודשת והוא יתן: על מנת תלכל קונ"ל דל6 ככ"ל סרין הרי זו מקולפת ויש לוי 6ס שאתן לך מכאן ועד שלשים יום נתן לה בתוך סונירסת הרים תסייעה יסעליס סיס לו • וחס לה שלשים מקודשת ואם לאו אינה מקורשת - על מנת להר"ן בכירופר לרנרי נורט פיrלו - הרי זו מקורס' שיש לי מאתים זוז הרי זו מקורשתי ויש לו • ער סרמכ"ס וכן כריכין לנוגס מספק פתח יס לו ומתכוין מנת שאראיך מאתים זוז • הרי זו מקורשת • ויראה כן לפירוס זס של הר"ן לקלקלק : וסרחי על הפלחן: לה יואס הראה על השלחן אינה מקודשת : ג על כרכרי קריכ: מקורשת ססיס פולחני והרחס על מנת שיש לי בית כור עפר הרי זו מקורשת ויש לו וחינת מקולפת ונגמר'סמר קסלמן מעות סליכן פלו 6ינ' על מנת שיש לי במקום פלוני • אם יש לו באותו רק לעולס • ולפי' לאחר מקילס: ג כית כור מס מקום מקודשת • ואם לאו אינה מקודשת ע"מ סלסיס יוס טומר נספק קרלוי לזרוע -כיר סקיל שאראיך בית כור עפר הרי זו מקורשת - ויראנה קלופי סניס'וחסורת לפניתי סלסיס ס6ין : וי: לו: חס ואם הראה בבקעה אינה מקודשת : כל6 גט סחר וטעמ'מסוס ים עריס סיס לו מקודשת

ר רבי

המספק6 לן כלי ולסחר ר * ולחי : ו6ס 6יןירוע סים לו

חי תכחיקוי c6 לה לחזור מקירות מספק • ולו חמרי'זיזי רעכיד 6כסי רמלנעי קייסינן ניכתוך פלסיסיקו קדוסין מעכסיו 6ס סוכת תוי מתלי רמר ולכל חית כית ומתכוין לקנקלק • סfכל 6רני 65 חיישינן דלמ' מעכסיו

מעכסיו - יקחמר סיני חומר מעכסיו ל6 סמקלס ל6חרל' bית ליס לסס ליתר דלית ליס 6רע6 קלס fית ליס : וחס יוס (דכיון סל6 נמר מעכסיו מסמע פרונס הול לימלך מלח קרחת ככקעס 6חינה שלו ולציג וניתנת לחכירות 6 פלומר מעכסיו כרי פלח אוכל היה לחזור בת • הר"ן) הלכך לקבלנות • לינה מקולפת :

לעולס סיס נספיקל לחי תנחי סוס קלופירסטון חיילי קליפי

סנילס חיילי • לי חזרת קול קרוסיסני חיילי קלופירחון לח חיילי ועין נחנה נ' פרק ז'לנטין : כת יסר6ל לכסן וכו' • לגנותנס נרים6 תנח כמי כסיפס 6ע"ג דפסיט6 סיס רס6 קכח ליס מקורפת וחינת מקודשת 6"כ סיפר מינטריכס רסיו סמיכס נהי דלענין פרות תמורת UED\ לקרוס סני לענין תרומה לה ניחום קמ"ל סר"ן : ב והוא יתן עיין כפירוס סי"ג מפנק ו' פ"ו דגטין : על מנת שחקן לך מכלן וכו' ו6ס לח; 6ינס מקורסת נמרח פסיטf מסו להימ6 65 תכלת קול ולזרוזי קלמר קמ"ל • ופי' סר"ן כלומר בתכלי זס 6ף על פי ססוס מתנס 6ותו fף הים ורחי 65 נתרלית 656 בכן • וסר"6 ללחותסוס קפיל) ק טניס וסיסו תקלופין תלויין כזס 6ל6 לזרוזי כלחול סיסליס לס תנסו קול רסנורת כתוך סלסיס יוס קמ"ל דקפירת קו 6ס ל6(כתנס)כתוך סלסיס יוס חינה מקולפת: "לך (כרי"ף נרס ליך • וכן לקינן • ומיתוסין קפידס כמ"סנתפנק ק' פרק י"ס לכלכיס : ויראה לתי 6פילו 6יכל

סקרי דיכיל להחזויילס 65 הוו קדוסין ער דמחזי עת ונסכי 6מרות על מנת סחרחך ולס מר לה על מנת סיסלי ללס כיס6 לס למסמך חסידי עד רוחזי לק • ומכי מקזי לס חגלחי מלתח למעקרח תפסי נס קרוסין • טור 6"סע סימן ל"ח נסס הרמ"ק : ואס קרלס לס על ססלחן פי' סר"כ פֿרית פולחני • ופרכינן כנמרח פסיטל ומפרקינן לס כריכס • רסע"ג ונקט דמי עסק • פירסינסיסקו למחנית סכר היו לפניופל סלחנו להחליף ולהשתכר * וכתב סר"ן ויס מי ספירס bסעיפ סהרויחו בכדי שיעשו לחלקי ק"ק זוז - חפ"ה 6ינק מוקירסת • דכיון מלח הניע זמן הפסק ורווחה לקרנה מסתענו כוסיתל נסמקכל • לח חסיני כסו : ע"כ : ג כית כור עיין כפירוס סר"נרפ"ז רכיב ומ"otc : על מנת סיס ליכמקוס פלוני - ולס לfו 6ינת מקורות • גמרס פפיטל • כ"ו 6"ל מלי נפקח לך מינית - חנה טרחנח ומייתיכ6 (כתנוחת נכיתי) קמ"ל • וכתב סרמכ"ס וסרח"ס וסול סלין כמי כמעות לס חומר על מנת סם לי כמקוס פלוני מfס fין לו כמקוס פלוני • חינת מקרסתי לסרמנ"ס קרוסיספק הן כתרוייקן - רפת6 E לו כמקוס פלוני פלמר ומתכוין לקנקני 3 ואם היחס : ככקעס'פי' סר"כ ולע"נ הנחת ת נזכירות לו לקבלנות - וכתב הר"ן חפילו כסריסות בתי חכות • למ"מ 6ינס טל • חי

מפסיד כמי יכול על הקרקע לסלוקיס וכריתס כג"מ ע"כ :

ו כל

ו רכי

טוב קדושין

[ocr errors]

ו רמיא כל תנחי כו' - S'רס"יכנון כ"ז ניטין פ"מ פתקני ו כל תנמי66ינו כפול כו' 6ינו תנסי (חטיפ סלח נפקייס כי מלתיס זוז ולס פי' לכפול כו' • וכ"כ סרמנס קתני נתקיימו קלכרי': 6ס יעכרו וe6

65 ימכרו (לילי ככל דר"מ חולק על חלו הנכות הקורנות פחומר ט"מ ומכריך נ"כ קרכריס היתה מתנתו קיימת והיו נוחליס 6ת 6רן סגלעו •

תנסי כפול • 6כל חין הלכה כמותו כעל מכת כו' : 6ע"פ סb קיו עוכריס י וחט"נ לfמר לס יעכרו 6תכסי שאינו מגלי כתכלי גניגר

לית לן מכלל סן תס פומפ וכני רחוכן כתכ ו רכי מאיר אומר כל תנאי שאינו כתנאי בניגו לקו וסמעי'מיכ'כמי רכעיגן סר"ן וסמעינן נמי מינס ובניראובן אינו תנאי • שנאמר ויאמר משה איהם תגלי קולס למעשה מרלה רכעינן תנסי קורס למעסק: אם יעברו בני גד ובני ראובן - וכתיב ואם לא יעברו חמר תנו לסס 6ס יסגרו מיין מה fcכקו'נזק כספין חלוצים ר' חנינא בן גמליא אומר צריך היה הדבר מפמט רוי קוס 6מר הכי 65 רכים (מ"ס פירוס"מ רכעיכן לאומרו שמלא כן יש במשמע שאפי'בארץ כנען 6תי תנחה ומנטל מטפס קן קידס לל6ו וניל רמלי לא ינחלו : ה המקרש את האשה ואמר כסבור רמתנס וקרמיק (ס"מ כמי וכעיכן קן קולס לללו היינו הייתי שהיא כהנת והרי היא לויה • לויה והרי היא רכעינן קן קולס לגלו* לי פלס יק6 מסייס דכרין כסן כהנת ענייה והרי היא עשירה עשירה והרי היא חמר תחלה, לס לס עכרו ! ונגמר וכריס חלס מתפיס* ענייה הרי זו מקורשת מפני שלא הטעתו • תהנו וחס יעכרו ונתתס: ר' ונמנס מעסס קייס ותנחי

האומר

גינס כו' סאנסי כפול פלין כט כ"כ הר"ן פ"ז לנטין

דין נריך לכפול למכלל הן 656 רחתקין סמוסל כניטל כו' • ועיין מ"ס כמסנס ני פ"ק נסמע לחן וזק מכפלו מסס

כסמע רחנ ווק סכפלו מסס • נורך קית סוכר ולענין פסק דנדריס וכל קני הסמעינן כתכלי בני גד ובני רחוכן ליכ' ניו קלכק bס ממר ע"מ 6"נ קנfיכפול ולס סן קילס ללמו ולח הכרח מן המקרה bk הכפילה 6כל סינך חיכ'למימר רטובל' תנחי קורס למעפר ab הפנלי קייס ולס לס 6מר עימי גרין וכי קוק - וככר כתב כן הרין ללס נהירח לומר רלח פליג ר' כל הני דמרינן ולס לחו התנחי כטל וקמעות קייס ולח סכס חניכה • חלל ככפל כמ"ס רש"י • (וכ"כ סרין) 6לס ככולסו כתכלי סכריני ממונות • ולס סנס כתנסי סכניטין יקרופין פליג ולס סt לספליגיס כתנסי כפול מסוס רטורה 65 כריכי קכל סוס ללכר זס :

ר ותוכל טעמ6 רמעסה סריק כך היה הכל נכפל ולחי גרין טעס למה קונרן לכפול התכלי ע"כ : שאלמלא כןיס נמhtע 66פי' כרן כנען 69 ינחלו • פי' סתוס' ל6 מכעי כלורן נוער לס ינחלו לכיון סקיס לסס יפוי כח כסרן נלער יעכרו רכסכיל זס נתנס לסס • 6"כ דין סוח ספורט כחס לס ל6 ימכרו * bל 6פי' כfרן כנען סלח יפו כחס 6ס יעכרו ספרי כסכיל זה לא נתן לסס נסרן כנען 6נ"ס קורע כתס 6ס ל6 יעכרו • מלמלה קיחת קנפילות רולס ל6 יענרן וכחחו כתוככס כחרן כנען • וכגמ' ספיר קור"ח כן נמליץ לר"מ • חמר לן ר'מחי סיר לחו לתכלי כפול קוס רותח לכתוכ ולס ל6 יענרוונחקו כתוככס בחרן כנען למה לי ס"מ לזנתיכפול סוס נפתל) • ור'סכן נמליץ 6מר לי לח כתב רחמנ6 כ6רן כנען ר"ח וכלחזו כתוככס כחרז נלער סכל כfרן כנען כלל 65 - כיכר הזו'לפסטי'יקרס הכל 6ס יעכרו סלוניס כרחסי קככ' לסיות רחסוניס כמלחמס כסכר טונס זו סיעס עס ססיכס זבזן ליס לין הגלטל וחס לו יתחמנו יותר מהחיקס ונלסון (לי לח כתב בלרן כנען ר"ח סלס 65 יעכרו חלוליס נרcf סמל rrס ול6 יסייעו ככיום הלין חלס כbחר סכטיס כלל כלל לקיטלו מחרן כנען • קמ"ל רחע"פ כן יטלו • וקסס לסיכי תיסק סרפזית סלח יטלי כלג כוון כנען כיון שסייכו ככיכוס כמו ק6חריס וי"ל וסר"6 כיון פתוקנת bרן כנעןfcbר סנטיס ססרי מלוחת סע• bttלו כנינו וכני רחוכן 6רז נלטר - נפטר כמי 6סלקי עכמן מלחלוק כחרז כנען • ונימס 6ס לח יקיימו תכלס לס יסיו לסס חלקנה • קמ"ל כfרן כנען לומר פיטלו חלקיס כפחר סכטיס כ6ן וכלן ולית לכתוב קרס כחרז כנען כלכר: ולס לכתיכ ונחתו כתוככס וכנמלל ידענו כיון סגיטליס חלקס כקרן ססוקלת לסחר פכטיס כ"פיטלו חלקיס כחין נלער פלס תוקנת fcbר סנט'

ויין לחדרכח ר"6 כ6רז ככסן סל6 כעייפת כסס רין רוס פיטלו כל כ6רן גלסר שנתייפה כזס כתיקנתי ממנו לכך נכתכו סנייס ע"כ - וריט פל כתוככס כל סיכל רלית ככו משמע - ועל כרחך לח כתכ כbרן כנען !למעוטי חוץנוער סלריטלס כולס ע"פ מתנתו סנ6מר ונקתס לסס וללמריכו לככלל סן לה קוק סמעינן להו • ותו כנמ' מייקי קיסי ותוכחי

כר"מ • וליכ6 דמ כחי כרכי חנינס ומפרס נסו 6לינה ותרוייהו • וחין לסריך כות : ה כסכור סייתי לס ידעתי מס סיר סיום הכיף ולחפור כלפון הפנס ניככחת הכף להורות וו כמקוס קי"ף כל מין

הגמ' קסיר • וכפכר סרי"ף - וכfמר סגור הייתי • וכן העתיק קר'ן: מפני סלל קטעתו פירס"י קול יטפר6ת עכמן. וכיון רלס פי' ללו כל כמיניק רס"ל דכריס סכלס ע"כ: וכתב סר"ן ולתמוס למס כסנית מזה? כין דלעיל כפר' קמיס נני ט'6 cnני כהן וכלכס לוי וכו' דקתני סיפח וכולן חפיפ פלמרס כלכי היה להתקים חינת "קידסת ה" למתנייק : ונ"ל פסמכק ענין לפלונת6 לתגמיכפול לשמועינן דחפילו ר"מ לכעי קנלי כפול סית כשהתנס רקוס 5

(: נק

ולס

יקחו כס כלל

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ה וסוכר עוכרת לכריי קיימין ' כתן קרמכ"ס דחין לו כל התנס ולס כפליס כמסמע לככל ענין ירית סמפס' ק'יס חכל טליס ער פיקרסנת קלומין סנייס סלין סלס ווקנ'רכר סלחכס מי סגלס דעתו סעל דעת כן סיס עופה הרי הול כסלו תקנס לעולס: ול6

6מרו לכריו קיימיס 6 להחמיר עלית לסורק וכפל והיינו רתכן מקורסת מפני שלח הטעתו ה6 הטעתו 6יני לינ6t 65חריס: ו (6עפה עמך כפופל . כפעולת יוס 6חר - מקורE רכגילוי דעת6

65 כריך כפיגל. סו bמס לר"ס כן נמליץ ביו ולחו למקרס לס כסכר פעול'

נלסון תגל הכי לומר לעין : רכיון דקי"ל יפנה לסכירות האומר לאשה "הרי את מקודש'לי לאח'שאתגייר ל65 כעי כפילס 6פ"הכל נתי מתחיל' ועד סוף כמכיכסנתר או לאחר שתתגייריי לאחר שאשתחרר או לאחר

כה"ג מקורסת ט"ל : ו !-פעלתו הוי סכירותו מלות שתשתחררי לאחר שימו'בעליך או לאחר שתמות לאחר סינון לןיכייך יש לכלי וקונקרס כמלוס חינת אחותיך לאחר שיחלון לך יכמיך אינה מקורשת

כתנרס"י קסניקל יקני מקורסתb רמקוסלת קשת' וכן האומ'לחכירו אם ילוה אשתך נקבה הרי היא תנה . חין קידושין תופסין ל : כפרוטס ע"כ סיעסס 6חיל מקודשת לי" אינה מקודשי • אם היתה אשת חבירו כיכמ' לשוק ע"כ וכלומ'ר"ע

: עמס כפיטל: פ"מ מירל'חכם מעוכר'והוכר עוכרה דכריו קיימין ואס ילדה נקבי קיז וסניחין קלופין תופסין בנזי" כנמ' מפרס סלח ימחת לכל מקודשת: האומר לאשה הרי את מקודש'לי על נחייכי לחוין (לינק הלכת לי, וכסקכל זמן למחלתו כנון מנת שארכו עליך לשלטון • ואעשה עמך כפיעל כמ"פ סר"כ כזס כמסנס נ' נמי פלמר סל6 ימחת חכס כללי דבר עליה לשלטון ועשה עמה כפועל מוקווש ואם פרי דיכמות וכמסנס ס'פ"ס גו: יוס סילכן רנה קלנ סעכרו לאו אינה מקודשת • על מנת שירצה אבא • רצה לסוטס °כין נקיט ניך

ל יוס ול6 מיתס סרי זו האכמקודשת - ואם לאו • אינה מקודשת • מת 6ע"פ כסעתקתו למזנס מקודס • לס רכס סמית' ' האכי הרי זו מקודשת • מת הכן " מלמרין האב העתיק לך ועיין לעיל כמפכ' כתוך ל'חינת מקולפת: מת לומר שאינו רוצה: ז קרשתי את בתי • ואיני יורע כ': והוכר סוכרת לכרי החל בתוך ל'הרי זו מקירס': למי קדשתיה ובא אחר ואמר אני קרשתיהי נאמן' קיימיס כתב הר"ן כtס החמרינן ממן ממי ; מת הכן זה אמר אני קרשתיה ' וזה אמר אני קדשתיה קרמכ"ס רחין לו לכח עלית כתוך סלסי'מלמריס חת החג שניהם נותנים גט - ואם רצו - אחד נותן גט • ואחר על פיקרסנה קלופין סנייס סימחק כדי סל6 תת6 זקוקה בונס: ח קרשתי את בתי • קדשתיה וגרשתיה: °כ"כ כפירוסו וכן כחכור לינס: ז לני קרסתיס נחמן כשהיא קטנה. והרי היא קטנה נאמן: קדשתיה מסייס כק כפ"ו מס' חיפות לכנס'רלס חליף למימר קמי' וגרשתיה כשהיא קטנה :' והרי היא גדולה : כרי פיכניס לותס נקרוסין להנפקכל סקדוסי'סני הוס • אינו נאמן •

נשבית סמין כסן רופי וכריכין fס לס סיס 6מת • למרתת

לומ'רנירסת קר"ב וקרמכ"ס ולמס מכחיס bיס : ח וניסתיק: קכלתי לת נטס : ותרי תי6 כנמ'רלס כנירסה שלפנינו כגמ' רס"ר חניכס 6:חומר לחכירו קטנס עכסיו כסמר עליי כן : נחמן כפסלס מן סכקונס 6ס ילדת כו' לס t bkלין לtfתו מעוכרת כו' וכנמר' מוקי'לת פהרב נחמן על כתו כל זמן שהיה קטנת • דכתיב לfת בתי כקוכר עוכר' וכו' ו6"כ לס ננית הסיפס כמשנס וכן כמפנה נתתי לחים קזס כססמר לחיס 6סרק על הכל סלין חנויודעיס סכסר ירושלמי ליתס : י על מנת פלרנר עליך לשלטון לפי כשחזר ולמי לת סתירת לו: וסלי קיס נדולס וסס לחקר וכו' פירס סר"כ ולס למקום לק כסכי פעולת כו' נמ': וכל סנדנת סמר כך וכקטנותק לח חמר חינו נחמן : קמ"ל תזניתין ריפנס לשכירות מתחלה ועד סוף • דחל"ת

כסנית

פפיטל רתכחי זה מועיל כסחר תכחין רעלס רס"י ור"ן

ועיין כמשנס ג'פ"ט דכ"ק ומ"ס סר"כ כסגור פעולתו כלו'וחד יחולו הקילופין : דכי עליס לשלטון • מסייס קרמנ"ס כפית מתח והניחת השלטון ול6 תכעת ותיכי כסתוספת6 מכתב

קרלוס לפני 6ס לכר עלית לסלטון כדרך המרכריס למסמס סרכריס ידועיס קן מס סיס לו לדבר עליס : מקודשת לסין הטור סי' ליס 6סיס עליס סעסס עמס כפועל ורנר עליס לשלטון מקורסת נוודי וfס לין כריס מקורPC

מספק וממסנס כ' פ"מסיסלי מסקיס זוז וכו' הו6 למר כן : ע"ט סירנה יזכה • חכיו סל חתן רס": ? אני קרסתית כחין כתב קריג נכנסת וכקר קרן וחט"פ סלין דכר פכטרות פחות מסניס (כרילפינן נספ"ו דסוטס וכמ"ס

כריס מכילתין) וע"6 רמתימן לומר מת נעלין (כרתנן כפ"י דיכמות) היינו טעמס תסיס רחיתי רייקי למנסכל ומתוך חומר פסחמרת עלית כסופס : וסכ6 ליתית נתחי טינת התס קול להוכיח מחזקתת 6כל זה שמעתירת כחזקתס 6ל6

cחומר ח כשהיא קטנה ולרי קיח קטנה כתב סר"כ וכתיכ fת כתו וכו' וקרח כין כקטנת בין כנערת חלל sחינת כונרת מיירי • לפיכך כריך לפרס רקטנה לתנן

ולפיכך כריך לפרס רקטנס לתנן • קינולספוקי כינרת ולסון סטור סוף סימן ל"ו ועיין מים כמטנק כי פי"ו ריכמות : נאמן ריק בתוך כלי לכור :

ג 39 לט א

מכל

[ocr errors]

פנתקלפת לו כזמן יעיין לקמן :

כעולה קטנק לו גערק •

6כ5 קיכ6 מתוחזק' 6"6 על פיו מינונחמן שמר לfחר זמן נסכית ופריקיס וכו' הינו נחמן לפסלס מן סכסונס זנפון ניסתית ללה הימנית רקמכס נגרוסין נ' סר"ן לסס קרל פי תמניה רחמנ'למל ספוילר סמניקו: יפני כניס ולין 6פן כתיכ 6ת נקי נתקי לחים סוח לכתי': נשבית כו'חינונfמן זקיקס ליכס : יס כי 6חיס וחתן זקוקה ליכס ופו מגפי כתנסר"כ דכנטולין סמניס לחמכס כחכ לסכויס נח קמניק קיפס כחוקי bלינו זקוקק: סין הכונרוק • ככלל כי אינן נת'וכתכ סר"ן ומת להמניק

כרסות סלב נקרטן ים במיגו דחינתי המרקדסקיס נשבית ופריתיה ביןשהיא קטג'בין שהיא גדול" סעסbת קכונרת סלח נעל כניסס לפסול גס למכפלה אינונאמן? מי שאמר בשעת מיתתו * יש לי בנים קדוסין • חמרינן לס פון נמי מכסוג'ומתרומ'ומסימן נאמן • יש לי אחים - אינו נאמן • המקדש את בתו

המקרש את בתו לניס מכוס וריס טלק נקני רסח כנפוחין קמניס סתם אין הבוגרת בכלל: ט מי שיש לו שתי כיתי ועניר מנוי רלח רמיס פליק רקמנס ללו קופיס סיס • בנו'משתינשים ואמר קראתי את בתי הגדול ואיני לכל הקטנות והנערות גן וכקידומי כילת חיפור לה יורע אס גרולה שבנדולות או גדולה שבקטנות • בריכג'נט מספק דלת ילפינן 6פכין דקימניק נקני מוכח או קטנה שבנדולות •

שהיא חינו מקס קלס : ט קומתי נירו'. וכתב עוד ונסמניה

לת בתי גדולס חנטרין מנס כמנו רfי כעי למר קרסקיה ונרטפית ומהימן ופסול נית ל6סמועי'פלוגת'לר"מ ור'יוסי נקדשתי חת הגדול'. וכקדספי : לכסוג' י"ל דמנולחני טענקכי קכח לכנרופין 6ינס פסונס 6ת כקטנס • בלי לסמועינן כקדסי לת ינדונת קיר 62 לכסונס לס fמרי'וחפי'נכת יסרלל ופופלס גמי מפרומת

כקה כנרוסין חיכו נחמן כיון 6sלו סיפק נק כסן לf נפגמ'ג'ככנרוסיןכמו כפנות ולקני פסיק ותני fינו נחמן 6פי' ככת יטרול ' ולחריס 6מיו לכיון דמס סקלמינס פורק לחג חרום סוס. סקרי 65 קיק כחו להיות נחמן יותר מכל 6קר דענמס לינו פנחמין : חותו כחוקר טענס עלמת מכל מין לfומריס מנו מחמת דחין לנו כו 62 חדוסוכלכו עיר: בשעת מיתתו חורקל רמלה'נקט ו קרסניס פיס לכ"כ דף קל"ו יש לי כניס כתכ סר"נוחין 6פתו זקיקת לינוס ולח סקנס • קר"נ סער עכסיו לו פסלי מוחזקת לזקוקס כמו ססתנק בסיפס ריסלי 6חיס ודכרי סר"כ מועתקי מפירס"י וטעמ'כי חמר יסי כניס ליכן פוקר סחזקת 3 6E מכס נתתיות מכר 6חר והכי חיסל כגמ'פ"ת רנ"ג סמתני' ו'יס לי כניס כסמן דהיינו דקתני תרתי זימנ6

E65מועי'קס דחפילו כי מוחזק כססי נחמן : וע"ס • ופי' מוחזק כח פיס פריס כרכר 6לס חוקס כעלמס סכך bמענו עליו קרין : אין יכוגרות ככלל קל קטנות ככל וקדוסין סין מסורין לביחס לכל 6חת ספק חסות 66ס 6פ"ק סין ככלל ספק קדושין

וכריכות נט וסכי מיתרני מתני'ז'רפרי ללעיל במים קרין 6ס ומפ"ת (6ע"פ סעקלתו קנונרת tליס כו'רציה למחי קגן לין הכונרות נכלל רמלתחרפסיטל סוס וחטין רמליוקח לסל קטנות נכל סמעי' טוכס וקילוסין פסין מסורי' לכיחה סוף קילוסין 6פ"י רמיקס לן מלתח למיתר ללגופיק 65 חיכטריך כל מפיס רמי סכי לדיוקל נקניק כל הקטנות ככלל • ולמחי נפק מינס תני לין סכוגרת מכלל דלק סינטריך כלל קלכך מפרטות כריך ולגופיס כמי מינטריך וכנון פעסbתו פלית כו' ולע"ג דסוני' וכגמ' רמוקיס למתני'נקכי כנון ספסלתוסליס כו' למ"ר דקרוטין פלין מסוריס לכימס ל6 סוו קרוסין ויפת קטנות כמי 6ינן ככלל וכריך לחוקמי מתני' נקטנס וגלולס כלכל ולס מינטריך לדייק6 וקלכך כריך לומר לנופק חכטריך לנל למ"ר רקדוסין פסין מסוריס לכית • קדוסין • מסמס לל6 קסילן פפיטל רליןיכוגרות ככלל • כיין ולדיוקס מינטריך ס"לקרינ רסטיג הנת' לס מוקפת פסיטל - ok למין קרוסין bcין מסוריס לכיחס S קוי קרוסין • היינו מסוס ללמ"רוקו קלופין לס קסיס רסיכ6 למימר ולדיוק חיכטריך - 6קל כימפנינן ומוקמינן למתני' ללגופיס נמי חיכטריך : לית לן למימר דלכ"ט הכי חיפה • מסוס רולסי רמיקס לן למימר לכנופית 5 ליכטריך • ik ליוקל כפתור וקוי מני למתני' בדיוק כסדי' וכן סרמכ"ס פ"ט מריח וטור סי' ל"ו פסקו לקחי 6ע"פ סטפלקו סליח כו' : 6פ"ג דקי"ל דקלומין דלין מסגרין לכילס קו קמסין • ויניל כתב ספסק לסוגי' זו מסוס דכיון ססכוס ככר כפ"כנפי פלוגתייסו לקלוסין פלין מפוריס לכילס - מחור פנחת בפרקיז למתני'ס רדינל קסטר סול לגיטי ע"כ - וכעיני נרות מס סכתכתי ונסקטור פסקנקן לוקמפ' כפי'ל" ותימס לי שלח כתכ סלכין קרח*: 65 ס"נקכי ומסוס כרלס ססים על קרטכ"6 פפסק סלין קלב יכול לעטו שליח לכתו כונרת לכל קטיר ס' נקסי חתך לוקחת'. ומ"פ סר"כ 6מרי' לס פניק חכים מנות דרמי עליס דמתני' פּפּמוקפניולפי המרה לו קידופי לך דלית ליס נמי סנ6ס מינת גמ' וקס דקרי ליה מכות ררמי עליס פירס"י וכתיכ וסת כנותיכם תתנו לחסיס : ט משתי נסיס • פנסחת פנייה למחר סמיתס קרלסונס • גלולות כת סרספונס

קרמכ"ס פיט מס"ס וכולן כרמוקו וכלומר סכולן קטנות ונערות • לופכולן כונרת ונקניל רפות לקוט דלי כנרת כמקוס קטנות הן נערות ככר נתכ6ר (כמתני' לנפיל) וחפי' סויתיס סליס לינס ככלל ואמר קרפתי כוי גרסת כעינירלומר לותס ספנינו כפנת ז' קרסתי חח נתי וחיני יודע למי כוי

קרסתי 6חת מסן (חיני יודע מיזורי סע"ג ססמקרס ילמר מור סיל סקילס היינו טעמ6 דנחמן כמו שכתכתי כסס סר"ן : לסקס חזקתס מקולס

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »