תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

תוספות יום טוב ר ברה משו רוע מברטנורה מות פרק טו

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

אע"פ שנשאת תצא - שנים אומרים מתי ועד אומר
לא מת - אע"פ שלא נשאת תנשא : ה אחרת
אומרת מת * ואחת אומרת לא מת - זו שאומרת
מת תנשאותטול כהובתה" וזו שאומרת לא מת לא
תנשא ולא תטול כתובתה * אחת אומרת מת ואחת
אומרת נהרג - ר"מ אומר הואיל ומכחישות זו את זו
הרי או לא ינשאו - ר' יהודה ור"ש אומרים - הואיל
וזו וזו מודות שאין קיים ינשא - עד אומר מתועד
אומר לא מתי אשה אומרת מתי ואשה אומרת לא
מת - הרי זו לא תנשא : ו האשה שהלכה היא
ובעלה למדינת הים - ובאה ואמרה מת בעלי תנשא
ותיטול כתובתה - וצרתה אסורה היתה בת ישראל
לכהן תאכל בתרומה - דברי ר"ט - ר"ע אומר אין
זו דרך מוציאתה מידי עבירה - עד שתהא אסורה
לינשא - ואסורה מלאכול בתרומה : ז אמרה מת
בעלי י ואח"כמת חמי תנשא - ותטול כתובתה
וחמותה אסורה - היתה בת ישראל לכהן תאכל
בתרומה - דברי רבי טרפון - ר' עקיבא אומר אין
זו דרך מוציאתה מידי עבירה • עד שתהא אסורה
לינשא * ואסורה לאכול בתרומה •
קירש

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

קידש אחת מחמש נשים ואין יודע איזו קירש" כל אחת אומרת אותי קידש - נותן גט לכל אחת ואחת ומניה כתובה ביניהן ומסתלק - דברי ר"ט - ר"ע אומ'אין זו דרך מוציאתו מירי עבירה - עד שיתן גט וכתובה לכל אחת ואחת "גזלא'מחמשה ואין יודע מאיזה גזל " כל א' אומר אותי גזל מניח גזילה ביניהן ומסתלקי דבריר"ט - ריעאומר אין זו דרך מוציאתו מידי עבירה " עד שישלם נזילה לכל אחד ואחר: ה האשה שהלכה היא ובעלה למריני הים ובנה עמהם - ובאה ואמרה מת (ס"מ) בעלי ואח"כ מת בני - נאמנת " מתכני ואח"כמת בעלי : אינה נאמנתי וחוששים לדבריה וחולצת ולא מתיכמת: ט ניתן ליבן במדינת הים ואמרה מת בני ואח"כ מת כעלי נאמנת - מת בעלי ואח"כמת בני אינה נאמנת - וחוששים לדבריה - וחולצת ולא מתיבמת: י ניתן לייבם במרינת הים אמרה מת בעלי ואח"כ מת יבמי - יבמי ואח"כ בעלי נאמנת הלכה היא ובעלה ויבמה למדינת הים" אמרה מת בעלי ואח"כ מת יבמי יבמי ואח"כ בעלי - אינה נאמנתי שאין האשה נאמנת לומר מתיכמי • שתנשא - ולא מתה אחותי שתכנס לביתו ואין האיש נאמן לומ'מת אהי שייבם אשתו • ולא מתה אשתי * שישא אחותה : פרק

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][subsumed]
[ocr errors]

פרק טז האשה שהלך בעלה וצרתה
- למרינת הים ובאו ואמרו
לה מת כעליך לא תנשא "ולא תתיבט - עד שתדע
שמא מעוברת היא צרתה - היתה לת חמות אינה
הוששת - יצתה מלאה חוששת רבי יהושע אומר
אינה חוששת: ב שתי יבמות זו אומרתמת בעלי -
וזו אומרתמת בעלי זו אסורה מפני בעלה של זו "
וזו אסורה מפני בעלה של זו - לזו ערים - ולזו אין
עדים את שיש לה עדים אסורה - ואת שאין לה
ערים מותרת - לזו בנים - ולזו אין בנים - את שיש

לה בנים מותרת - ואת שאין לה בנים אסורה

גתיבמו ומתו היבמין - אסורות להנשא ? רבי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

קייס

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

רבי אליעזר אומר - הואיל והותרו ליבמין - הותרו לכל אדם : ג . אין מעידין אלא על פרצוף פנים עם החוטס - אע"פ שיש סימנין בגופו ובכליו אין מעידין אלא עד שתצא נפשו - ואפילו ראוהו מגוייר וצלובי והחיה אוכלת בו - אין מעידין אלא עד ג' ימים - ר' יהודה בן בבא אומר לא כל הארס י . ולא כל המקום - ולא כל השעות שוין : ר נפלו למים בין שיש להן סוף . בין שאין להן סוף אשתו אסורה - אמר רבי מאיר מעשה באחד שנפל לבור הגדול - ועלה לאחר שלשה ימים - אמר רבי יוסי מעשה בסומאשירד לטבול במערה - וירד מושכו אחריו ושהוכרי שתצא נפשם - והשיאו נשותיהם *

ושוב מעשה בעסיא באחר ששלשלוהו לים - ולא

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

עלה בידם אלא רגלו . אמרו חכמים :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

לטרפס פbינו חייבחר טעות סופרים כמו וכן ג'ל שמינוחיי"כ חודש י. פקח נb עיניך ורמס מיך כקל מסרס יפול טעוי כשפריס כי סמעתיק ל6 יעססשניקויס פעל יכוסקו ספקי שעל פיכת קודש ולכן נריך כל מעתיק לסוסי

[ocr errors]
« הקודםהמשך »