תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

זה , הממאנת באיש נשאת לאחר ונירשה - לאחר ומיאנה בו - לאחרונרשה - לאחר (ס"מ) ומיאנה בו. כל שיצאת הימנו בגט אסורה לחזור לו - במיאון מותרת לחזור לו : ו המגרש את האשה והחזירה מותרת ליבם ורבי אליעזר אוסר - וכן המגרש את היתומה והחזירה מותרת ליבם יור' אליעזר אוסר • קטנה שהשיאה אביה ונתנרש"י כיתומה בחיי האבי החזירה רברי הכל אסורה ליבם : ז שני אחין נשואין לשתי אחיות "יתומות קטנות ומת בעלה של

אחת מהן תצא משום אחות אשה - וכן שתי חרשות גדולה וקטנה - מת בעלה של קטנה תצא הקטנה

משום אחות אשה - מת בעלה של גדולה ר'kיעזר אומר מלמדין את הקטנה שתמאן בו - רבן גמליv אומר אם טיאנה מיאנה ואם לאו תמתיןעד שתגדיל ותצא הלזו משום אחות אשה רבי יהושע אומר "

אי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

וחרשת- ביאת חפקחת פוטרת החרשת - ואין ביאת החרשת פוטרת את הפקחת גדולה קטנה ביאת הגדולה פוטרת את הקטנה - ואין ביאת הקטנה פוטרת את הגדולה : ט מי שהיה נשוי לשתי יתומות קטנות ומת - באיבם על הראשונה - וחזר וכא על השניה יאושבא אחיו על השניה * לא פסל את הראשונה" וכן שתיחרשות. קטנה וחרשת בא יבם עלהקטנ' יוחזרובא על החרשתי או שבא אחיו על החרש'לא פסל את הקטנה" באיבם עלהחרש" והזרובא על הקטנה - או שבא אחיו על הקטנ'פסל את החרשת: יפקחת וחרשת באיבם על הפקחת וחזר ובא על החרשת או שבא אחיו על החרשת • לא פסל את הפקחת • באיבם על החרשתי וחזר ובא על הפקחתי או שבא אחיו על הפקחתי פסל את החרשת : יא גדולה וקטנה באיבם על הגדולה - וחזר ובא על הקטנה - או שבא אחיו על הקטנה י לא פסל את הנדולה - בא יבס על הקטנה י וחזר ובא על הגדולה - או שבא אחיו על הגדולה - פסל את הקטנה - רבי אלעזר אומר מלמדין

אי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

יג הנודרת הנאה מיבמה בחיי בעלה - כופין אותו שיחלוץ לה - לאחר מיתת בעלה - מבקשין הימנו שיחלוץ לה. ואם נתכוונת לכך אפילו בחיי בעלה מבקשין הימנו שיחלוץ לה :

פרק יר חרש שנשא פקהת ופקח שנשא הרשת - אם רצה יוציא

ואם רצה יקיים כשם שהוא כינס ברמיזה. כך הוא מוציא ברמיזה - פקח שנשא פקחת ונתחרשה אם

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ע"כ : "ועכשיו דקיקתיס"66רצה יוציא ואם רצה יקיים נשתטית לא יוציא

נתחרש הוא או נשתטה אינה מוציא עולמית אמר ר' יוחנן בן נורי מפני מה האשה שנתחרשה יוצאה והאיש שנתחרש אינו מוציא . אמרו לו אינו דומה האיש המגרש - לאשה מתגרשת - שאשה יוצאה לרצונה ושלא לרצונה - והאיש אינו מוציא אלא לרצונו:ב העיד רבי יוחנן בן גודגדה על החרשת שהשיאה אביה שהיא יוצאה בנט - אמרו לו אף זו כיוצא בה : ג שני אחים חרשיס נשואים לשתי אחיות חרשות או לשתי אחיות פקחות - או לשתי אחיות אחת חרשת - ואחת פקחתי או שתי אחיות הרשות נשואות לשני אחים פקחים או לשני אחין חרשין או לשני אחין אחד חרש ואחד פקח - הרי או פטורות מן החליצה ומן היבום" ואם היו נכריות יכנסו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

יכנסו ואם רצו להוציא יוציאו: ר שני אחים - אחד חרש ואחר פקח נשואים לשתי אחיות פקחות מתחרש בעל הפקהת מה יעשה פקה בעלהפקח' תצא משום אחות אשה י מת פקח בעל הפקחת מה יעשה חרש בעל פקחת • מוציא אשתו בגט ואשת אחיו אסורה לעולם - שני אחים פקחים נשואים לשתי אחיות אחת חרשת ואחת פקחת מת פקח בעל חרשת מה יעשה פקח בעל פקחת תצא משום אהות אשה מת פקח בעל פקחת - מה יעשה פקח בעל החרשת מוציא את אשתו בגטי ואת אשת

אחיו בהליצה שני אחים אחד חרש ואחד פקח נשואילשתי אחיות אחת הרשת ואחת פקחתי מת חרש בעל חרשת מה יעשה פקח בעלפקחת תצא משום אחות אשה מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל חרשת מוציא אשתו בגט י ואשת אחיו אסורה לעולם - שני אחים אחד חרש ואחד פקח נשואילשתינכריות פקחות - מתחרש בעל פקהת מה יעשה פקח בעל פקח או חולץ או מיבם מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל פקחתי כונס ואינו מוציא לעולם - שני אחים פקחים - נשואים לשתי נכריות - אחת פקחת ואחת חרשתי מתפקח בעל הרשת - מה יעשה פקח בעל פקחתי כונס - ואם רצה להוציא יוציא - מת פקח בעל הפקחת מה יעשה פקה בעל חרשת - או הולץ או מיבם - שני אהים אחד חרש ואחד פקחי נשואים לשתי נכריות אחת הרשת ואחת פקחת מתחרש בעל חרשתימה יעשה פקח בעל פקחתי כונס - ואם רצה להוציא יוציא - מת פקח בעל פקחתי מה יעשה חרש בעל

חרשת כונס ואינו מוציא לעולם :

שהלכה היא ובעלה למדינת הים שלום בינו לבינה ושלום בעולם - ובאתה ואמרה מת בעלי תנשא

[ocr errors]

פרק טו האשה

מת בעלי תתיבס שלום בינו לבינה ומלחמ'בעולם קטטה בינו לבינה ושלום בעולם ובאתה ואמרה מת בעלי "אינה נאמנתי ר' יהודה אומר לעולם אינה "נאמנתkא אם כן באתה בוכה ובגדיה קרועין אמרו לו אחת זו ואח'זותנשא :

ב בית

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »