תמונות בעמוד
PDF

קליס מקוס 6ק כמו כסקיס נערת - וכל שכן כפסיה קטנת כתב סר"כ נס 6תס :נס • לבנות סלוחיכס מסקינן נמי כגמי ותחי לנקט נערה סורק סרעס cf6מופיפס'לסיס לקוס 6ת הלם פילטרין חלל מסוס לתס : מס 6תס נני כרית נוי : נתו כסתי'קטנס ער סתגליל ותחמר נפלו'fני רונס : וחס האיש מקלס מת כתוכסקיס נערת - ולס קיס • וסטיג לרכנן לחו ליכ' מקודשת לכיון שחמר התקפי סקקלמיכל קל קון פליגי עליה דר' יסולק כנרוסין כרתנן כמסנסכ' פ"ן קרוסין כספי נפסיקו : ער

לנטין ;6ני קלוטין ומרעתה טייס כלס' מקן פוק פרוטק האיש מקדש את כתוכשהיא נערה בו ובשלוחו רק כעינן דעת התקנת קחי 6חת מסן ל6 מתוקמי האומר לאש' התקרשי לי בתמרה זו התקדשי לי קלכן סכיס ול6 סיס סקורי

ס כ6חרוניסנקן הכי חכר בזו אם יש באחת מהן שוה פרוט'מקודשת ואם לאו זכתה לו חכל גרוסין סיסנן לה התקרסי לי כז • כזו אינה מקורשת יבזו ובזוי ובזוי אם יש שוה פרוטה כעין כין פיס

בין חכיר נכון. (היה לוכלת רתתי ככולן מקודשת 'ואם לאו אינה מקודשת • היתה רמה לנו ולדעתו כי מקכל לי לחת • כל 6ותן סfכלס הון אוכלת ראשונה: ראשונה אינה מקידש'עד שיהא חיקוי נמי כט"ג סו6 גמרס : מלוק נני וכי מטיל חחרונה באחת מהן שוה פרוט' בהתקרשי לי בבו' זה של כשהיא נערס - ומרכזי סכת נגמרין סקלופי'לי חית ייןונמצא שלובש של רכש ונמצ' של יין ברינר

נכס' קדוסיס כלתנן כל סוס פרוטסוס ליס מקו' זה של כסף ונמצ'של זהב' של זהבי ונמנ'שלכסף ככסנ'ר' פ"ו לכתוכות סכר' כלולות ופרוטה וקיימל לן ע"מ שאני עשיר ונמצא עני עני ונמצא עשיר • קול רחיקו גמי ניקכל לקשת' קוקוס כמלו'ופרוטק לעת אינה מקודשת *

דבי

לניק מקכל כסף קלומין הפרוטס ומקודם לכל חי

וקיסי קקרם נפסק תוס'st לית כ6חרונס סוס פרוטס • סטיג לליכ'כקמחי מות פרוטס דף מ"ר: התקדשי לי כתמרת והתקרילי כור - גמר' נ' מטי גמר קרוסין סוס ליס מקלס כמלוס • וסמקלס כמלוס מין תנח התקלסי הול לקוי פרטס 6כל כזו כון • (וכן לפון חינה מקורסת:נ של זהב ונמכה של כסף כו' רbיכס רניקס רס"י ולע"ג דנמתני' כסנו בוי"ולfו לוקי • ועיין מיסכמסנס לק כקל וחיכל רניקס לק כסס :

רני גיפית וסכועות כר"ת רמ"ח כו') לחו פרטי קיס • bמר רנק

ריס קיס 67מר על סי6מר סכועת לכל חקר וחסר כמסנס נ' פ"י הסכופות • c נתמות רתקס פסקו הנ"נ וסרמכ"ס לל6 כרכי שמעון - וכן עור כמסנס ז'פרק ט'רנרכיס תנן סתתל כרכי שמעון ולחות מהלכת ו! סכ6 65 רחוק וכן תמס הכ"מ כפ"ק מק"ח • חנל כפ"ו מסלכות נוריס כתנ פֿ6פשר לומר למרמזיגן רנקלוטין סתס לן תנ6 כר"ס• (כסכועת הפקלון פתס קכס ללס כוותיס יbמרינן רחר רכי רכריו של ר"ס כקרופין ולכריר"יכסכועת הפקדון - ולפין וכנדריס סתס לן כר"ס כיון רחכועות וגוריס כסרס פיסטי סייטי • לית לן למסמך טפי 6סתמ6 לפנועת הפקרון רחילס כרכיס מסמך לסמל לנדריס רחתי כיסירחה • כיכ' ופול ג"ל לפי דרכו SE הכ"מ דכתרי סלרי ים סרר וכמ"ס כמסנסט' פ"ק • גענין נדריס וסכועס ונסלח סיסטי סייטי קוס מחלוקת נסחר כן סזס ועוד גיל לקכח פסקו כר"סכוכתכ סר"ן וסקלו וטרו חמורלי שיכיתי עיכי וי כסכועות סקלו וטרו למורי מליכל לרכי מחיר הרכי

יכולת רפליני לרכי מעון • כנוריס לית פקלס וטריס כלל : 6זלינתר סכועות וסייכו לנדריס טפי : עד סי6 כ6חת מסן פוק פרוטי • גמי כתב סר"ן החי 6חת מסן כו' ער וסמקלס כמלות חינה מקולפת ויקינ טעמו

כנמ' רף מין רמלוס לסוללס כתנסי וכיון סרסלי לסוכיחס מינס סל סמלוס כלל ולחו מידי יסיכ לס • ועיין מ"ס כרפ"ק וכיס : נ ונמצא סל רכס כנון סטיק מכוסה ול6 קכירת כנער 6חר כן • סאו רקס 6ותו וקכלמו סכרת וקכלס טור פיי ר"ח: ועיין לקמן: °של לנפפירוס מסקת הנעה מרכ6 סקורין מייר' ונקליס סניכוכפ"ו כסכועו' מסנס ני • סכועת סלקQ מסחריין • (פמן ורכס • וכמו סמכינן כסמות העגס סנקרל פרט כסס הכלל וסגולר על סס המ:ליו כמו יסר! ותודה ורומיקס רניס • וכן כתכתי כפתיחה למסכת טקרות נסס קרמנ"ס • כ"ס • 6כל חין רלית מר ססרנס נמנה כפכעת מפקיס כמסכ'מכפיטן פ"ו מסנס ר'פכן לכל ספירוסיס סכתכ סרינבנוסכת טוקניס פרק ג' משנת י"6

fותו לכם חינוכסנעת ממנו תפקת כי 6ס סרנס עכמו כמות סקוס • קוס כמנס נקסכס מסקיס ו6פילו קרום · כחכמס וכמסנס כ' פ"נ רמסכת טקרית וכן הוח כסריס • נס כן כלפון סלמכ"ס סכתכתי כמסנס ז'פינ למסכת עכו"ס נר"ס וסרברניות כו' - הכל סרכר נלמר מענינו סוס • גכלן ספירס סמסקי הנצפה מתרכם ולח הונם עכמו • למסתמb לססקותס קלמר רומים דיין • וכן כמו חי, יגילות לתת ככוס סל פתייה לכם פפריןלס כעת תמכו התפקת זס ניל פשוט וברור - (עיין כפ'ט רמסכת כליס מסנס ס'כריה c5חר וכו' וכוס מיוסר תמיסת סנ"י סעל רכרי סרמכ"ס ועל מעשה מסמררכי פרניל כטור יוסי'ק"ג • ועיין כמסכת עכו"ס פ"ז מפנק ג' : של זהב ונמנ6 5c כסף • כתב הר'ג לחיכס לניחלק כס6 גמרי - וויל קרמכ"ס 6פי לעסק ורכונס נוק סוכר הפחות לכוונת סוס ענין : יותר ממק פרונק קלכר כחסר • פיני ועיין מפנק ו' פרק סיר נ' ו"התוס'כגון סנריכס כסף לקrליס תכשיט של כסף שעוסק :

לח א רכי

38 1

:

רבי סמעון לומינס סטעס לסכק מקורסת פרכינן כנמ' ולית ליס לר"ס (מסנס ו'פ"ס וכ"כ) יין ונמנ6 חומן חומץ וכמנח

יין סניקס יכוליס נסז ב ומפרקיכן הכיע כגון סלכנרת הינה לסלוקס 5: וקכל לי קלסין מפלוני סוfמר לה התקהפילי גרינר של כסף והלך ונתן לו רינר סל זסני ומסי נמנ6 רקח ניירי נכלית6 כשנתנו לסלים . מר סכר קפירס ומר סכר מרחק מקוס • וסיכי לטעיסיתי גופס מורס ריס : ג כן עיר וכמכf כן כרן יסיכת סערכיס ק: ססכון קוס מסוס סווקיס וסייק'מכו בו ולוחק עכרי ופניס רס"י: כרך מפנס ר'שמעון אום אם הטעה לשבח מקודשת :ג על ריס 6ומר 6ס קטעס bפכת כמסנס ר' פ'ט ונרכות מנת שאני כהן ונמצא לוי • לוי ונמצא כהן נתין הרי זו מקודשת לה פלין שפה נללת: פי' סריג ונמצא ממזר ממזר ונמצא נתין: כןעיר ונמצא כן ריס: 6 על סכח וממון

קולעת סער סנסיס כרך ב כרך ונמצא בן עיר על מנת שביתי קרוב למסתמיכיסס לסכלותו הכי לסין הקו'כיו ונרלס כסיל. למרחץ ונמצא רחוק רחוק ונמצא קרוב על מנת הכל על פכס ליוחסין כנון ע"כ ולי מפנה שלימה ספי שיש לי בת או שפחה גדלתי ואין לו או עים שאין לו נמכf כקן • מולס ריס וסנה וכן הגירל'; או ע"מ לי ויש לו על מנת שאין לי כנים ויש לו או על דחפילו הטעו לו קטעה בחין לי ספח' נילת ויס לו • מנת שיש לי ואין לו: ובכולכ אע"פ שאמר' כלבי הול חותר לסנס לינ'מקורס רניח6 לס כמין לוי המקור היה להתקדש אעסיכ' אינה מקודשת - וכן היא דלס ניח6 לקנסכחו מפני והולכת מכית לבית לקלוע שהטעתו : ו האומולשלוחו נאזקדש לי אשה שמתגחה עליס ולין הנכס מספרת כל סלכרי'ממנס קו' פלוני'במקו'פלוני והלך יקדשה במקום אחר אינה כריס : ג ספקס גירלס אע פ bמרי כלכי ליס מקורשת הרי היא במקופלוני יוקרש'במקום אחר קולעת סער הנפי' פירו'חסר

ניתקלס לו לשון רש"י הרי זו מקודשת:ה המקדש את האשה ע"מ שאין לכרנית וכעלילסון כמו סכי מע"פ ס6ין דרכי כן ! כמו עליה נררים ונמצאו עליה נדרים • אינה מקורשת ויגדילו עלי כפיסס : לט'פ טהו'עכסיו 6ין תנסו למתי כנסה סתם ונמצאו עליה נררים הצא שלא ככתוב' פחמרת נגני הית (תתקום ע"כ ועיין כמסנס ס'פ'דלק': ע"מ שאין עליה מומין ונמצאו בה מומין • אינה וכו' דרנריס סכלן מינס והאומר לסלוחו כו'וסלך מקודשת • כנסה סתם ונמצאו כה טומין תצא שלא רכריס :ו וקרסס כמקוס

כו'עיין מ"פ נרים בכתובה כל המומין הפוסליס ככהנים • פוסליס 6סר כו' למרחק מקוס קול פ' ולקמן : אינה מקורסת בנשים :ו המקרש שתי נש ס בשוה פרוטה או פולין זס תנלי : ה חנה רדיקל קי*, כמקוס פלוני אשה אחת בפחות משוה פרוטה • אע"פי ששלח פלח ככתוכ' רחמר לי ליפסי סיסלי פס bוסכיס וחס כל סבלונות לאחר מכאן * אינה מקודשת • שמחמת כbסס נורנית לכל ניט'כעיח סוס לומר וכרי'עלי כפניסי קדושין הראשונים שלח • וכן קטן שקדש : ימחו בילו רס"י • וכנסיותנן

ז המקרש

לעתים בני חנררנית : נמי גניגטין (כמסנס נ' פי

הפוסליס נכקניס מפורס ולנטין) החומר הנוגט כו' - וכריכה לחיססמועי'גכיקרופין ככתוכות : ו סכלונות דורגות סורן חחן לסלוח לחרוסתו : מסוס ללקורנת קחתי נתחי הפרס כסמו לי ול6 ממני מילי לינס מקיפת : ולס 6מרינן יודע תיק פלין קלופיו קרוסיס עלי וכו' נכי נטין דלרחוקף קלפי חימר לס 6כפת ליק וחי וגמר וסלס סכלונית Sסוס קלוטין6מרינן מחמת קרוסין c6מוטי'נגי גריפין נתחי סתרס ניח6 ליס לככו • כסלי 6תר' .קרלטוניס סלס : וכן קטן סקרס ופלח סכרוכות מסכנרין : לח ניחח לית לכל נכי קרופין חימר לה סכפת לית • כריכה

ז קינן וסתו סfתי ספיר רתכן הכח לריtt רמתני'וסתס: ולס תכל נמי לסיכל c 5c65מרת סתקכל כו' וכתבות סרמכ"ס כפרק ז' מהלכות היפות • וכן הטור סי ל"ו לענין קרופין • דלפילו רים לי לסו דלריכס לס תות לית למתגייס תרי זמני :ה המקרש 6ת קלcי מפנה זו סכויס כפרק ז' ובתוכות ועים ולמרי' נניני חנן נמי נמי כתוכות כה"ג הכל קרופין 6ינטריך ליס מכל כתוכות טוקרוסין סזס כפוכות סינטריך ליס תכל קרוסין 6טו כתוכות : י או 6פה לחת כפחות cn"פ ונריכס • רזי c6מועינן ס"פ ליידי דקל נפיק מתוכס גיניק טטי ; מכל פחות ch'פ סיתס יירט cין קדושין תופסי'כפחות מc"פ וכי קו מפרר סכלונית לדעתי וקידושין קfפורו 6:תומי' הני תרתי מסוס רכין פריטת לפחות cn"פ לסקיס לסו לקינסי • 6כל קטן פקיס סכל יודעיס ססין קרומי קטן כלוס : חימר כי ק6 bסדר סכלוכות לרעתה רקריפין קל מסדר קי"ל גמ' : סבלונות פי' קרין גורנות - ועיין פור כפירוס מטנק ה' פ"ט רכ"ז. וכתג סכמכיס כלן וכנ"ס • ונגזר זה oca מסכל וקול נוס6 סמht פגוססיס לוקה: מיר זס לירות • עין • ונספר סתסכי סוסיף - וכן פירש"י סכלות מכריס • מסל מכריס: ונמנה fcb כלפון מקנת כמו (כר6סית מ"נ (נ) וישל מכסחות • פי' ויתן מתנות :

.ז המקום

מספק כיון דלס פי' דנמר

:

ז 6יכן מקורות ילמר קרח ולפק 56 חסותת לה תקח לכרור ז המקדש 6סס וכתס - עיין משנת ר' פרק נ' דיכמות :

סין לן לקוחין 6פילו כלחת מהן אינן מקורסות • כתכסר"נ רחמר קרל (f octל 6חותה ו"ס לכל ס6ר טריות סיס כסן כרת • ססין קרוסין תופסין על תקח לגרור • נסעס סכעסן נרות זו לזו • 6ין לך נקס : (סנסן היחס סמעינן מתח מתני' דסנוקלס כנול ומכיל: לקוחיס 6פילו כלסת נמר' • וגרכינן 6"כ כי כתיב ונכרתו כנזל רידת לינה מקולטת

הנפטר' וקרי לין כלן חיסור ולס fמרינן כנדקכינתי ז המקרשׂ אשה ובתה או אשה ואחותה כאחת • חסות c6ה- (מ6c"כ לר"ס חסינתיס • מרקתני וסלקן איגןמקירשות ומעשה בחמש נשים ובהן שתי אחיו משנת ר' פ"ב דינמו' רררים כיתת סל פנימית היתר ולקט אחד כלכלה של תאנים ושיהם היתה: ושל סכי כרפי'סר"נ סס ירסתס מטוס וסל שכיעית היתה שביעי'היתה ואומר הרי כולכ'מקודשו'לי ככלכיה קוי כרת מtוס 6ת 6חין סספירות הפקר מסיס הכי זו וקבלה אחת מהןעל ידי כולן * ואמרו חכמים אין סל6 כמקוס מכות תוס')ot סנסיס מקילו מל6 6sין האחיות מקודשת :

ח המקרש קרח כוס 6חר זס סכקרוסין לחיות מקולפות : חכל לס

"קרח:ונס היס 6סתו וקלמר 65 סיקס סכיעיק סוליל וחלקן סיתת 65 היו קלופי תיפסיס לין קדישין תופסיס כוחותס • וחס כל עלית עכוס כרת נ6חת מסן ולוקח כגזל שלפני יחוס כעליס 6מרינן רלס סוס ומתני' רכבת חחת לחו מסלי קרח בפקס - וסכרס כעלמ6 קלופין לכל ספקוס גנזל סל6חריסוס קרוסיי קלופין קול - כל :bינו נזס 6חר זס : 6פי' ככת 6סת bינו סלכך כיון ושמעיכן נמי ססמקרס כפירות פנימית מקורות וליf fמרינן לכוסות 6ס ל6 תפסי קרוסין : כי קלזינקו ננת לסת כתי היכן ממונו לזכות נתן הלל) כיון שזכס נתן ממונורס לכל ונר 55 קוי קריסין • וייס סר3 וס"ס לכל ס6ר עריות פיס נתן ושמעינן כמי סלפת נעשית סליס לסכרתס • ולפילו כמקוס כרת כו'. וכגמרח פרק ג' דף ס"ו וחיכס למפרן 6סת חיס מנטפית לס כרת • וקע"ג רכל ערות PcfDc כסרת לק • ו6ת 6ס סיס לסן היתר • 6לס סכור קרח כל חפר יעפת מכל סין הכרה כפרת לה סליחות6 מיס6 כיון דעכרס עברס • התועכות כחלק ונכרתו: קוק! כל כריות כו'• חון כנרת • דס) הכל בקלוסין הללו הן נעשות כרות על ידי זו סקכלתת כמים סוף פרק ד' ריכמות ע"ס - וכתב סתוס' תימס 6ס ל6 וקתני fין 6חיות מקורסות הס נכריות מקורסות • ומתניתין פקי מפמט מסין לקוחין תופסיס נס 6"כ fמחי תפסי קלוסין מפרנס כנמרס מליכל רסלכתf סכי קמקוס 6סס וכתס לו כחייכי לחוין כנון חלמנה לכהן גדול נרוסה (חלונת לכסן c6 וסחותה Lתיקן כלקת. היכן מקורסות הס 6חת מחטת הליוט • (כרמוכס ספ"ו ריכמות וכסלר דוכתי) סס כתיב נתן ונתת • 6חת מחסה ונfקותס • כגון סbמר לסתיסן 6קת מכס 5 תיז • וי"ל רלס ממשמעות רוח תקיז לרפיון • 6l מסמ מקורסת לי ולל פירלחיזת מתן מקוםוקכלס 6חת 3!קן. לית לסכי פרופו רקרס • חסה חל חסותה לה תקח ככת 6קת הקליפין על ידי חברתת • סוbתיסן קכלו קקדוסיס כחת פי' לכל 6חת ו6חת ים דין 6חות 6סס ולסורק ולקות לפה מקורסות (סתיסן כריכות גט - ולס 6מר כרונית מכס לכיסס נפק6 לן בפרק החומר לסין קרוסין תופסיס נת בחייני מקורסת לי חינן מקיוטו' לכל 6חת מסן סיכון לספוקי כוסות כריתות סי6 • ע"כ י ולקרקתי ככרק החומר • ול6 מכחתי חתו • ולין סוס חסת מרן רחוית לכילס: ומעשה נמי כסמס ממסי נפק6 לןחחות c6 וסלרנס לסתס כולסו חייבי כריתות נסיס ונקן פתי 6קיות ולקט 6חל כלכלת של תחכיס וfמר מחקות 6ס ילפינן : ופירס רס"י מחסות רמת דכתיב כס ל הרלות מכס לכיחה תתקלסלי • ולמרו חכמיס סין (חיות תקח לל תקרסנס - ע"כ ול"ג לכמו דלרב פפר רסתס נפרק מתקופות • הלנכריות סתיו רחויות לכיחי מתקרחות - הכל לכל הסנתר ריליף רחין קרוסין קופסיס כחייבי כריתות כק"ו 6ס 6מר כולכס כמקוסות לי לס סיתס סוס 6חת מסן מיכמה ולדידיס פרכינן ס6ר קייני ליין כמי ומסנירס מקורסת לטי היכי רחין 6חיות מקורסות כן לין סלסלות פפל כתריס כתיככסן כי קריין לליססתי נסיס החקת חתונת מיילסות קיכי 67מר כולכס :

וסחת סכוחרי רהיינו שכוחה לפני המקוס וכו' • ק"ג לסתמס ס קמק67

לגמר' רמ6קות 6ססנפקל ומל6 תקף וכי פרכת חייכי לחיין נמי כתיכ נסו ל6

תקח

מכית עמידר כתרי כתיב נסו כי קריין 6לס רמכיון דרכ פפל מפני הכי חילפותח רידיק לסכיקנעס כגמרל נילפוקס דילים .. וממיל6 נמי לסתגל דנמרק) דמ6חות 6סס יליף :

כאחת מינן מקולסות • כתכ סר"ג תל 6חת מסcת וכתס כו' וקבלת 6קת מקן קרוסין ע"י חברתה וכן לפין סרמכ"סיור נס כסכיל חנרתת סחכרתס עסתת סליק וקול 6מר לס 6חת תכס ולח פירס• ולסון הטור סימן מ"ס ח פלחת עפתת סליס לחכרתס לקכל קרוסיס ונתן כילס ול"ל 6חת מכס כו' • ועיין מ"ס כססנס נ' פין דיכמות וכפרק רנקין סוף מסני ח': הרי כולכס כו' • כתכ יריב רכגמול מקרלח רלס למר כולכס לס סיתס סוס 6קת מקולס • וטעכוס מפוס לקוי כלומר קניסס וסמור (חת וחמור לס קנת ססלילס תקנת לות כלה זרי (חמור 5 קנס • חת כמי כל קנה • ותר'ןיימגיר פִיט מקל' חיפות הריכוליס 6פי' למ"ר 6ת (קמור קנס מחכס לפלונתס סיס נכיכוקיס לן כת"ר קנה • 6ין זה מעניין כוונת לחכור הוק נקלרין ככן :

לח ב ק קמקלס

[ocr errors]

38 2

:

[ocr errors]

ח המקדש נחלקו וכו' הינו מקורסת • כתב קר"נ ה המקלס כחלקי חלק עס 6חיו הכהניס:חינת מקום •

וכניס תסלחן נכות קל זכו 6מר קרח וות רכסניס מסלחן נכוס קל זכר ולמר קרח (זס יסיס לן סקופ יהיה לך ינו'. וכ"כ סרמכ"ס ותמיקני דכיון דקר6 וסיסיס סקלסיס מן החם מס cf6 סין 6תס מסתמסנן חל למכינס • לך כתיג למחי כריכין לטעמ6 ד5cbחן נגוס קל זבו• וכנמ' כך מתנות הללו לס bטעמ כהן חלל לחכילס • וכתפטר מעל חיתס סכי לימ: מתני' דלס

לה' קול נקוייתו יקח: ת כר"י הגלילי ודרים ומעל ח המקדש בחלקו בין קדשי קדשים בין קדשי' יקוליסומר מזיד קל כמעט מעל נה'.

קלים אינה מקודשת במעשר שני בין שוגג בין סני • סומיל ויוכח כחולין קליס ftס ממונו 6פילו מזיד לא קרשוברי רים' ר' יהודה אומר • בשוגג מיי פדיון וסרי הוכי קימס ר"י הגלילי ועל כן לא קדש במזיד קדש: ובהקדש • במזיד קדש כחולין ע"י קדוסין הלל • ל6 תמר מלח מחיי' לכל כוחי ובשוגג לא קדש• דבריו"מר יהודה אומר בשונג ור"מ סבר לית דין מלון סחיטס נ6 מ'ט בי קל וכן קדש במזיד לא קרש : ט

קרש במזיד לא קרש : ט המקרש בערלה • ככך: ונתקדס פל נדק סניף מסלקן נכות קל זכו ונתר"

בכלאי ,מזיד קדס

סביון מידע קני מניח ר' יהודה חומר

פתול סקדם והוכיח לחולין מקודשת ר"י חומר חינה מקודמת חמר ר'יוחנן פניקס תקרה בכוונת נתחלל קרוסתן וכטונג דלה ידע פתוח סקדם ולח לתר דרפיות יהיה לך ר' יסודס סכר • גן ולכל כרכן: רני ניקס ניס ונתחלל סקרספל ידית לס נתחלק קלותו - ולינס יוסי סכר כחס וכו' ונריך לומר ותfמת מפרסיס • ונגמ' פ"ק מקורסק ור' יהודה סנר ספכין • וסלכס כר"מכמעשר • רנ"ק דף :"כנס נקט לח מtלחן גבוה קס זכר - ותן ליתס וכרכי יסולס כסקרס} ט סמקלס כערלס וכוי לינק כנמרק דלסכי תנן נחלקו מטוס ר"י הגלילי • רמסיס לס • מקודשת לכלהו חיסורי הנחה נגרו • צרפת • רכתיב לה (ועיין מ"ס כמשנה ט' פרק ד' רנ"מ) ומה פפירט הריני מת יוכל חסר חיסור חכילס • ולסר חיסור הנחת כמסמע : ft6ין לתת מסתמכו 6ל6 Sחכילס • כיכ סרמכיסי ורכר

ובכללי פימס כעיני ססרי כמלחכס ניר חפר מאתמס כו • וכן לסתחתי נמרורת פניס וEf • וכנמרח כחס: מת 6סל6כילס 6ף הוס נמי לחכילס • ופירס"י כ6: חלקו SE לתרן סוסות לחלקו 35 מוכס - מס ככק לחכילס 6ף כהן לfכילס • ולס ללכר 6חר :

אינה מקודשת • כתכו סתוס' ו6"ת מי גרט מהמקלט מ"מ 65רני פלין לפלטון (כמסנס ו' פרק דלקמן) רמקולטת חטיפ פלח נתן לה כלוס 656 מעזה לס סנ6' וי' רלח רמי לקס יכול ליטול סכר מלכורו וקוי כחלונותן לה פרוטי fכל סכf קטנה לנחת חינה מסלו לסס ממון נכות סול וחינו יכול לקח ממון מהגמ'סלר : במעשר סני • לשון הר"נוכתעטר כתב מעסרז' קול • נסוייתו ית6 קרח הכי כתיס • כל מעטר הקרן מזרע היין מפרי העץ (ר' סוס - והכי מייתקלס כנמר) • ולסון סרמכ"ס וכתוככתורת כענין מעשר לי' קול - ע"כ * ומ"מ נילס דל6 bינטריך 6ל6 לר' יהוות • מכל כרכי מחיר הf ס"ל עשר אני מינון גבות הוס • כרפירס הר"נ כריש מסכת מעשר שני: וכ"כיס"י כפי' סמסנס כמעשר פני כו' דיסנר רימ מעפר מתון גבות יוf :

יכולת חומר כסונג לה קרם ונתקדס סכר ר"ח רלז קום והתרו כנמרק דר' יוחכן חמר בטעמייסו חרס לפי סלין r6 רונה (6ס סיתת יודפת סקוס כן ל6 קכלתו crS קיי ין ייל קדושי טעות) וחלל) לפי ס6ין פניקס רוליס : ופליני סמורחי- ר' ירמיס סמר מספר חיקי לו ניח6 לס תסיס טירסחרחורסל חיתו ניח6 ליס דנקני' 6תrל ממילס (כחנס נלח טורח : ותקרם תלויית לק נייל קו ונתחיל יקר על ידייקו • ור' יעקב חמר חיפכא מסתכרה לסטר סיקי נמי Sח ביחס לית פסוס סונס: דלורקס (רלס כיחו לייק דליהוי לה תרעומת עלית. (הקדם היסו ל6 ניחס לת לנתחיל יקלס על ידס • וליתו תי לס כיח:) ליס ונקני מפתח ממילר • ° וחטיפ שעליי לסלס לסקלcיfre מיסו ניחח ליס סמ6 6ין לו מסלו עכשיו כלוס וסס רכחזיר קים ופי' סר"נ הוחל ויונה לחולין כו' עיין מ"ס כמשנס ג'פ"ק לככורות : ובהקרש כמזיד קרס פירס קריכ רכיון מידע סהול תקין כו' • פפון התוספת דר"מ לטעמ ס' דסמר הקרם כמויך מחלל ומעיק ליה מקרח ח: מעלה מעל וחין מעילס 6לס נאנו - כלומר כמזיל' ד6סירנת לניזלו יקנכן מין • וי סיגל היכל רקדם נמוך • ורמית ררין מעלה מעל הוי כמזיר - דכפין נני סוטק נכיחים כיtrטה c6 זוימעלס כי מעל . והFס פל כרחך כמזיל קונור - דולסי כסמונת מוידת קי. וקרל לינזן הכסף וקס לו למנות נעלמה - הכלחו כסף הול מעrל: 6סירנה לנחלו .ומיקו כמפר ק6תו ר"מ רבין כפונג. כין כמזיך לו קדם ובמעיל ה' נלי קרח -כמזיד מתחלל - כל מיסר כל קיכח דחיתנf סס מעפר עליו ורבי יול6 סנר מכיין כעליס הוס • ולכן כמזיד קים רתמונוסוb : fכלנסונג S תפוס טירח • רחורת - ע"כ : ט המקדש נערכת כו' - וסמי דלח תכח חיסוי עכי"ס מסוס לכעי לתזנח מכרת וקרפנדמית לינת מקוד). ומיהו פייר זמן כפי ונותרופנול • פלס קלס נתן לינה מקודם - מכון יקיכרתיתן מקור • מיכלסון סר"ן • ווספות כתכורכקומיס לס קמיירי • וכסמן סבירה ליס כרל

יוסי הגלילי וסרי נסכלת (כרחית) כפרק כ' דפסחים דף כ"ג) ועיין כפירוס קרין גרים פרק נ' דפרלס : המקרש כטרנס • כתכ סר"כ ערלת 6סור נתנסס - וכתיב לה יסכל 6חר חיסור 6כילס. וחסר חיפור הנס כתסמס

נמרק עד סיפרוט לך הנקוב כורך ספרט לך כנכלת

[ocr errors]

ככלחי הכרס וכתיב פן תקדס פן תוקר t6: ונטור הנסקל • זפירס דקלמנטריך לפרס כנכלס לנר חסר נסעריך תתננת דכתיכ ניק ולח יחכל 6ת כסרו : וכפנלס פרופק וכתיב נה ולכלס למפרייס כסנסס: ולס נכתב כוס לח תסכלו ס"מ לח בפרס כקדסיס סנ ונכפר ניס סיס: ככפורי מנורע דתני' מחבלו חיסור סנ6ת קול• וכפפחיס פרכינן עליס טוכ'ע"ג נחמ'מכשיר ומכפר כפניס Ebמו של מכורט סקול מכשיר חופן בשור הנסקל - כתב סר"נרכתי'ניס ולל יחכל 6ת כפרו (חת לחכול נרסס • וסטלו

כפרן לט"נ דסחטיק • כטין סמכפר ופניסס נכסיס ככלאי הכרם בשו' הנסקל ובעגלה ערופי בצפורי נשר • גמ' : כפניס ונחמ' מכפיר ומכפר מצורע" ובשער נזיר ופטר חמור • ובשר בחלב * ובעגלה ערופה • כפר כחה ומכפיר גפור מכורם וחולין שנשרטו בעזרה' אינה מקורש מברן וקדש

הר"כ דכתיס כיק מכשירין המפורט לכח S6 כרמיהן "מקודשת:

י המקדש כפרס כקלסיס פירס רס"י מיך המקנה ומכפר - ענק

וקלסיס חסורי'כסנ6ק ססרי ערועס סנ6'נס ונכפר נסס קלס וסניקס נעיס חון למרס מועלין כסן - ולס פרכינן חי מה קדם תופס לת למיי(כדלק') מה מכפיר ומכפר הסמור כפניס ס6ס לפמי ופטתו של ללין מפיכין על התיק: פ"נ: וכצפורי מנורם • כתר תנורע • עסס כומכסיר כמכפר רתרוייסו קדפיס נגסו קרנוסנפור הסחוטס נלכוסיס 6סור כסנ6'וכ"כ סרמכ"ס וחמוריס נקנחת • לף מכשיר ומכפר החמוריס נסין סקס נס רפ"יסדרכי יוחנן הסכר מסעת סחיטת כתב וסמפולחת נכורי מכורע • ועגלה ערופת עזינו מכשיר כמכפר לפיות מותרת • וחלונדרים נקי: דfתר משעת לקיחה כתר נחפרו לסוריס כהנחה ומלימפי 6סורין כפורי כנכור כסנ6ס סתיסן ער טישלח המסולחת • יקפים לפי זס ליסנ6 לכפורי rcoת הסחיט' וקנפור קפסוטס כלכד סיס ס6פורת כסנ6'• מכורע וכן תנן נמי כמסנס ו' פ"ז לתמורס • וסל"3 כפור • ועגלה ערופה יכילתה: נחל חיתן חוסרתת: (נזער קנזיר • חבל סתו'כתכו וויל מסעת סמיטס פי'ימסולחת (נתי) מתפרק קלמר קרל קרפ יקית ניל פרע סער רחפו (נדילו) פרס ספר פrסיטת חכרתס ער הפילוח וסין לפר'מסעת סחיטה נפחוטה בספר יקיס קדס : ופטר חמור כמו כן וערפתו • ונחמר וכמפונית ליכס 6סור כלל רסס תג6 כפורי מנורע רמסמך בעגלה ערופה (וערפו) מה עגלה ערופס 6סורת נהנחה • חף תרוייסו ע"כי ולסון סרמנ"ס כחכורן פי"6 מס'טותלת נרעת פטר חמור 6סור בהנחת • ומינו חסור בתכלת • 6קר כפור קמtתלחת מותר לטיר נת מלורעיס 6חריס • מסחר עריפת: וכנסר וחלב נחמו נ'פעמי' לח תבשל גדי בחלב לתו. סנסתלקת ומותרת כמכילס • לכל הכפור הסחוטה חפורק החל ל6סור חכילס ו6חל לחסור הנס ו6קד ל6סור כפול : כקנלס. • וגלימתי תחסר מסעת סחיטה • ע"ס : וכחולין סנסחטו כעורק לכתיב כי ירחק ממך סמקוס ווכחת. ובשער נזיר • כתב סר"כ לומר קרס קיס יקיס : גמ' • חי כרחוק מקוס 6תס זוכס - וfי 6תס זוכס כקרוכ מקוס • יכול מס קרס תופס 6ת רמיו ויוכל לחולין 6ף סער כזיר כל סכלנו. כל יסלכנו לכלכיס' ת"ל לכלכתtליכון חותן • וכסיפס תגן דחינו תופס רפין ומפני מי קרינ6 קרם מותו 6תה משליך לכללי וחי לתת משליך לכלכ חולין סנשחטו רמפמע 6ס קלוסה קרוס קריכן תחמט היל קלוס • ועיין כפי בעזרת : מכרן יקלס נדמיתן מקורסת 6cין לך רכר סתופס קר"נ מפנק ט'פ"ת לע"ס - ומ"סbס נס"ר: ופטר חמור 6ת דמיו להיות כמוסו6 ע"ס וסכיעית כ"6 סג'וקימת חרס כתר קרינ רחינוססור bk כלזרעריפ' יוסל מוערפתו ילפיי כמוהו כל מה 6cז' מהוות ממנו קרי קול כמוסו וסכיעי' סג' ומיסו fין כן הלכה כמו סbכתוך נס"וכמסכ'נ' פ"ק דכרכו': קלס היה תופסת רמיק כיקרס • סון ע"ח יסכיעי' כ'כתוניס וחולין סנסחטו כעורת • כתכ סר"נ וכתיב כי ירחק וכו' • קכליס כלוחל וכלכ' כתוכיס קכליס כ6חר 6ין מלמדין : יכול ל6 יסחט ולס סקט יקל מותר • תיע כי ירחק

המקלט וגו'וכחת (לכלת' מס פחתה זונה כרחוק מקוס 6תס fוכל •

לי לתת לוכל כמס ס6תס זוכס כמקוס קרוג • גמ' ומרכינן בתי כנמ' כעלי מומין 6cיכן רחוייס לסקרנתי וכן חית וכן פוף • (ועיין משנסו'פיו לזכחיס מיor t) ומ"סהר"נ 6ותו לתת ממליץ לכלכ כו'. פירס"י ולרים הכי . לותר קול דכלסרק כיניסת מיינק ונכון תסליכון חוקו דמותר כהנחת • ולס קולין סנסחטו בעורק הגססריס ע"י כניסת מסינה 6סוריס 6ף כסניס ע"כ ונפיג רפסמיס כיסר רוס 67מר רכ6סר כיניחת מחיכס מסוס למהקרח וכפר כסרס טריפס • נפק לן חפור (חוז למפינס) כגון קוניק העוכר 6ק ילו נסעת פחיטס כפ' נקמה התקפה: מכרן וקיס כדתיתן מקולפי' ככ קרים וחין לך דבר התופס 6ת למין וכו' • וסכיעית סנ6'קיס קיס תופס' רמיס כהקדש ינת' - חנות חני למחי מינטריך עכו"סיקל קו סניעית וקרפצ'כתוכי' כיון דמסכיעי'מני למילף 6ע"נ רסולין מקלפי'לה ילפיי קיל כ'כתוכיס שכן כתכו סת' וויל תימה כיכר הווני כמוניס הכחיס כחסר הס 65

6תי סכיפיק מע"6 ו6יכי למפרך מס לעיז סכן 6סורת נקנחת וי"ל מ"מ לכמת פנימית וניתי פיו מינק וכה"ג מקרי פפיר נ' כקוניס סכחיס כ' נכמס דוכתי ול6 כעינן פיסס כל 6"יכול ללמוד פיכ וק"נ כיין דקרם מסכיעי' מכי למילף קוו כ' כתוכיס - ונ"ל רי". כיון דתפיסת דמיס כפניעים לה גז 6ל6 כלפון קרפלס קוו כ'כתוכיס לקל קל נופיק ליכטרך למכור • k7"ק לו קוס ילפינן קלס קול לגביעית מלי ניקו : טכרן יק07

נרתיקן

כו'

[ocr errors]
« הקודםהמשך »