תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

וכן יורשין אותו למי מעכב עליין וחולקיס סממון בין שניסן: אבל ססיורסיס מותו כשל6 סניח זרע רמב"ס עיין משנס ועולס כמסמרו לעבוד ולין בני מסמר מעככין עליו מכל מינו כ' פרק ח' לככb כתרb : אי חולק לכל בני משמר דחו ליס נכי חכריס : ופטור על מכתו ועל קללתו של זס ווס כשסכסוס כזמן מחל

[ocr errors][ocr errors]

ואפילו שלשתן סדיוטופ נס:

אבל הם יורשין אותו - ופטור עלמכתו • וער קללתו של זה - ושל זה - ועולה במשמרושלזה ושל זה ואינו חולק " אם היו שניהם במשמראחד

נוטל חלק אחד : פרק יב מצות חליצה בשלשה דיינין ואפילו שלשתן הדיוטות

חלצה במנעל חליצתה כשירה - באנפילין הליצתה פסולה בכנדל שיש לו עקב כשר - ושאין לו עקב פסול מן הארכובה ולמטה חליצתה כשרה , מן הארכובה ולמעלה חליצתה פסולה : ב חלצה בסנדל שאין שלו - או בסנדל של עץ או בשל שמאל בימין חליצתה כשרה - הלצה בנדול שהוא יכול להלוך בו או בקטן שהוא חופה את רוברגלו

חליצתה כשרה חלצה בלילה חליצתה כשירה : ורבי

פרק יב מצית סלינס :

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

כסנדל שיש לו עקב

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ורבי איעזר פוסל - בשמkחליצתה פסולה " ורבי אליעזר מכשיר : ג חלצה ורקקה אבל לא קראה הליצתה כשירה קראה ורקקה - אבל לא חלצה הליצתה פסולה חלצה וקראה - אבל לא רקקה ר'kיעזר אומר חליצתה פסולה - ר' עקיבא אומר חליצתה כשירה אמר רבי אליעזר ככה יעשה - כל דבר שהוא מעשה מעכב "אמר ליה ר' עקיבא משם ראיה - ככה יעשה לאיש - כל דבר שהוא מעשה באיש: ד החרש שנחלץ - והחרשת שחלצה והחולצה לקטן חליצתה פסולה • קטנה שחלצה תחלוץ משתגדיל ואם לא חלצה חליצתה פסולה : ה חלצה בשניה או בשלשונמצא אחד מהן קרובי או פסול - חליצתה פסולה - ר' שמעון ורבי יוחנן הסנדלר מכשירין ומעשה באחד שחלץבינו לבינה ית

א

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

בבית האסורי'ובא מעשהלפניר'עקיבא והכשיר: ומצות חליצה בא הוא ויבמתו לב'רי והן משיאין לועצה ההוגנתלו שנא' וקראו לו זקני עירו ודברו איו והיא אומרתמאן יבמי להקי'לאחיו שם בישרw לא אכה יבמיוהוא אומ'לא חפצתי לקחתה ובלשון הקודש היו אומרי' ונגשה יבמתואיו לעיני הזקנים זחלצה נערו מעל רגלו וירקה בפניו רוק הנראה לדיינים וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו - עד כאן היו מקרין וכשהקרא ר' הורקנוס תחת האהבכפר עיטס - וגמר את כל הפרשה הוחזקו להיות גומרין כל הפרשה " ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל - מצוה בדיינין : ולא מצוה בתלמירים רבי יהורה אומר מצוה על כל העומדים שם לומר: חלוץ הנעל - הלוץ הנעל:

חלוץ הנער : פרק יג בית שמאי אומרים אין ממאנים אלא ארוסות - וב"ה אומרים ארוסות

ונשואות * כיש אומרים בבעל ולא ביבס " וב"ה אומרים בכעל וביבס - ב"ש אומרים בפניו - וב"ה אומרים בפניו ושלא בפניו - ב"ש אומרים בבית דין" יבצה אומרים בבית דין שלא בביתרין אמר להן בית הלללב"ש ממאנת והיא קטנה אפילו ד'וה פעמים - אמרו להן ב"ש אין בנות ישראל הפקר •

אלא ממאנת וממתנת עד שתגדילותמאן ותנשא : ב איזו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »