תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

והולד ראשון ואחרון ממזרי אמרו לה מת בנך ואה' כך מת בעליך ונתיבמה. ואח"כ אמרו לה חלוף היו הרבדים תצא והולזי ראשון ואחרון ממזר - אמרו לה מת בעליך וניסת ואחר כך אמרו לה קיים היה ומת תצא והולר ראשון ממזר - והאחרון אינו ממזר אמרו לה מת בעריך ונתקדשה - ואחר כך בא בעלה מותרת לחזור לוי אף על פי שנתי להאחרון נט לא פסלה מן הכהונה - את זו דרש רבי איעזר בן מתיא: אשה גרושה מאישה - ולא מאיש שאינו אישה : ר מי שהלכה אשתו למדינת הים • ובאו ואמרו לומתה אשתך - ונשא את אחותה ואחר כך באת אשתו - מותרת לחזור לו הוא מותר בקרובו' שניה - ושניה מותרת בקרוביו ואם מתה ראשונה מותר בשניה אמרו לו מתה אשתךונשא את אחותה ואח' כך אמרו לו קיימת היתה ומתה הולד ראשון ממזר - והאחרון אינו ממזר - רבי יוסי אומר כל שפוסל על ידי אחרים - פוסל על ידי עצמו - וכל שאין פוסל ע"י אחרים י אינו פוסל על ידי עצמו : ה אמרו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ה אמרו לו מתה אשתך - ונשא אחותה מאביה " מתה ונשא אחותה מאמה מתה ונשא אחות'מאביה מתה ונשא אחותה מאמה ונמצאו כולן קיימות " מותר בראשונה בשלישית ובחמישית - ופוטרות צרותיהן ואסור בשניה וברביעי ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה - ואם בא על השניה לאחר מיתת הראשונ'. מותר בשניה" וברביעי' ופוטרות צרותיהן - ואסור בשלישית ובחמישית ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה : ו בן תשע שנים ויום אחד - הוא פוסל על ידי אחין והאחים פוסלין על ירו - אא שהוא פוסל תחלה ואחין פוסלין תחלה וסוף כיצד בן תשע שנים ויום א' שבא עליבמתו : פסל על ירי אחין - באו עליה אחין ועשו בה מאמר נתנוגט - או חלצו - פסלו על ידו : ז בן תשע שנים ויום אחד שבא עליבמתוי ואחר כך בא עליה אחיו שהוא בן תשע שנים ויום אחד פסל על ידו " רבי שמעון אומר לא פסל: ח בן תשע שנים ויום אחד שבא עליבמתו - ואחר כך בא על צרתה פסל ע"י עצמו ר'שמעון אומר לא פסלי בן ט'שנים ויום אחד שבא עליבמתוומת * חולצת ולא מתיבמת •

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

רבי יהודה אוסר באנוסת אביו י ומפותת אביו :
ב הגיורת שנתגיירו בניה עמה לא חולצין - ולא
מיבמין - אפילו הורתו של ראשון שלא בקדושה -
והשני הורתו ולירתו בקרושה וכן שפחושנשתחררו
בניה עמה : ג חמש נשים שנתערבו ולדותיהן
הגדילו התערובות ' ונשאו נשים ומתו - ארבעה
חולצין לאחת ואחד מיבס אותה הוא ושלש' חולצין
לאחרת ואחד מיבס - נמצאו ארבעה חליצורת
ויבום לכל אחת ואחת :
ד האשה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ל וכני

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ר האשה שנתערב ולרה בולר כלתה - הגדילו התערובות ונשאו נשים ומתו. בני הכלה - חולצין ולא מיכמין שהוא ספק אשת אחיו - ספק אשת אחי אביו ובני הזקנה או חולצין או מיבמן י שהוא ספק אשת אחיו - ואשת בן אחיו מתו הכשרים • בני התערוכות לבני הזקנה הולצין ולא :; ש שהוא ספק אשת אחיו ואשת אחי אביו (ס"מ לכני) ובני הכלה - אחר חולץ ואחר מיבס : ה כהגת שנתערב ולרה בולר שפחתה - הרי אלו אוכליס בתרומה - וחולקים חלק אח' בגורן יואינן מיטמאין למתים - ואין נושאין נשים - בין כשרות בין פסולו' הגדילו התערובות - ושחררו זה את זה - נושאין נשים ראויות לכהונה - ואינן מיטמאין למתים ואס נטמאו אינן סופגין את הארבעים י ואינן אוכלים

בתרומה - ואם אכלו אינן משלמין קרן וחומש ואינן חולקין על הגורן - ומוכרין את התרומה והרמים שלהן - ואינן חולקים בקרשי המקרש . ואין נותנים להם קדשים . ואין מוציאין שלהם מידם ופטורין מן הזרועומן הלחיים ומן הקיבה

ובכורו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »