תמונות בעמוד
PDF

רוע מברטנורה

יבמות פרק ט

תוספות יום טוב

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

אנדרונינוס נושא - אבל לא נישא ירכי kיעזר אומר אנדרוגינוס חייבים עליו סקילה כזכר : פרק ט יש מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן : מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן מותרות לאו ולאו ואסורות לאו ולאו ואו מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן כהן הדיוט שנשא את האלמנה ויש לו אח כהן גדול (ס"מ כשר) חלל שנשא כשרה ויש לו אח (ס"6 חלל) כשר * ישראל שנשאהבת ישרk • ויש לו אח ממזר ממזר שנשא ממזרת ויש לו אח ישראל - מותרות לבעליהן ואסורות ליכמיהן : ב ואלומותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן כהן גדול שקידש את האמנה ויש לו אח כהןהדיוט כשר שנשא חללה ויש לו אח חלל * ישרK שנשא ממזרת ויש לו אח ממזר ממזר שנשא בת ישרk ויש לו אח ישראל - מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן - אסורות לאלו ולאו כהן גדול שנשא את האמנה ויש לו אח כהן גדול או כהן הדיוט כשר שנשא חללה - ויש לו אח כשרי ישרא שנשא ממזרת ויש לו אחישרK - ממזר שנשא בת ישראלי ויש לו אה ממזר * אסורות לאלו ולאלו ושאר כל הנשים מותרות לבעליהן וליבמיהן : ג שניות

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וbפילו כתולות המותרות לכעל ומסורות ליכס

bין נופלס לספירות נכסי מלוג

ג שניות מדברי סופרים - שניה לבעל ולא שניה ליבם אסורה לבעלומותרת ליבם - שניה ליבם ולא שניה לכעל אסורה ליבם ומותרת לבעל שניה לזה ולזה אסורה לזה ולזה י אין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות - ולא בלאות - והולד כשר וכופין אותו להוציא : אמנה לכהן גדולגר שה וחלוצה לכהן הדיוט : ממזרת ונתינה לישראל - : ישרk לנתין ולממן

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

סליוט וכו' יש לסן כתוכס

ופירות ומזונותוכלbות לפי שסללו מלכלי סופריס ונריכיס חוק וסללו מלכרי תורס ומין גריכיס חזוק וכפי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ולממזר יש להן כתובה : ר בת ישרא מאורסת
לכהן - מעוברת מכהן - שומרת יבם לכהן וכן בת
כהן לישראל - לא תאכל בתרומה - בת ישראל
מאורסת ללוי - מעוברת מלוי - שומרת יבם ללוי *
וכן בתלוי לישראל לא תאכל במעשר - בת לוי
מאורסת לכהן-מעוברת מכהן-שומרת יבם לכהן -
וכן בת כהן ללוי - לא תאכל לא בתרומה - ולא
במעשר : ה בת ישראל שניסת לכהן תאכל
בתרומה - מת ולה הימנו בן תאכל - ניסת ללוי
תאכלבמעשר מתולה הימנובן תאכל במעשר -
ניסת לישרא לא תאכל לא בתרומה - ולא במעשר
מת ולה הימנובן - לא תאכל לא בתרומה - ולא
במעשר • מת בנה מישראל תאכל כמעשר מרת
בנה מלוי תאכלבתרומה - מת בנה מכהן : לא
תאכל לא בתרומה - ולא במעשר : ו בת כהן
שנישאת לישראל לא תאכל בתרומה * מתולה
הימנובן לא תאכל בתרומה - נישאת ללוי תאכל
במעשר מתולה הימני בןתאכל במעשר. נישאת
לכהן תאכל בתרומה - מת ולה הימגובן תאכל
בתרומה מת בגה מכהן * לא תאכל בתרומה .
מת בנה מלוי לא תאכל במעשר * מת בגה מישראי
חוזרת לבית אביה - ועל זו נאמר "ושבה אל בית
אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל :
פרק לו.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

פרק ר

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][subsumed][subsumed][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ולא זה וזה זכאין לא במציאתה - ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה - היתה בת ישראל נפסלה מן הכהונה ובת לוי מן המעשרובת כהן מן התרומה ואין יורשים של זה ויורשים של זהיורשים את כתובתה ואם מתואחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מיבמין : דבי יוסי אומר כתובתה על נכסי בעלה הראשון - רבי אליעזר אומר הראשון זכאי במציאתה - ובמעשה ידיה - ובהפרת נדריה • רבי שמעון אומר ביאתה או חליצתה מאחיו של ראשון פוטרת צרתה - ואין הולד ממנו ממזרי ואם ניסת שלא ברשות - מותרת לחזור לו : ב ניסת על פי בית דין תצא ופטורה מן הקרבן - לא ניסת על פי בית דין תצא וחייבת כקרבן - יפה כחבית דין שפוטרת מן הקרבן הורוה בית דין לינשא וחלכה וקלקלה - חייבת בקרבן - שלא התירוה אלא לינשא : ג האשה שהלך בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך ואחר כך מת בנך ונשאתי ואח"כ אמרו לה חלוף היו הדברים : תצא והולד

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
« הקודםהמשך »