תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מעכשיו ולאחר שלשים יום וכא אחר וקרשה בתוך שלשי'יוס מקודשת ואינה מקודש' בת ישראי לכהן

או בת כהן לישראל - לא תאכל בתרומה : ב האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאתן לך מאתים זוז הרי זו מקודשת - והוא יתן על מנת שאתן לך מכאן ועד שלשים יום נתן לה בתוך שלשים מקודשת ואם לאו אינה מקורשת על מנת שיש לי מאתים זוז הרי זו מקודשת - ויש לו - על מנת שאראיך מאתים זוז. הרי זו מקירשת • ויראה לה - ואם הראה על השלחן אינה מקודשת: ג על מנת שיש לי בית כור עפר - הרי זו מקודשת ויש לו על מנת שיש לי במקום פלוני - אם יש לו באותו מקום מקודשת - ואם לאו אינה מקודשת - ע"מ שאראיד כית כור עפר הרי זו מקודשת - ויראגה

ואס הראה בבקעה אינה מקודשת : ד רבי

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

האומר לאשה - הרי את מקודש'לי לאח'שאתגייר או לאחר שתתגיירי י לאחר שאשתחרר או לאחר שתשתחררי - לאחר שימו'בעליך או לאחר שתמות אחותיך לאחר שיחלוץ לך יבמיך - אינה מקורשת וכן האומ'לחבירו אם ילרה אשתך נקבה הרי היא מקודשת לי אינה מקודש - אם היתה אשת חבירו מעובר'והוכרעוברה דבריו קיימין ואסילדה נקבי מקודשת: ו האומר לאשה הרי את מקודש'לי על מנת שארכר עליך לשלטון - ואעשה עמך כפיעל דבר עליה לשלטון ועשה עמה כפועל מקורש ואם לאו אינה מקודשת - על מנת שירצה אבא - רצה האב מקודשת - ואם לאו - אינה מקורשת - מת האב - הרי זו מקודשת - מת הבן - מלמדין האב לומר שאינו רוצה: ז קדשתי את בתי - ואיני יורע למי קדשתיה וכא אחד ואמר אני קרשתיה נאמן זה אמר אני קרשתיה - וזה אמר אני קדשתיה . שניהם נותנים גט - ואם רצו - אחד נותן גט - ואחד "בונס: ח קרשתי את בתי. קדשתיה - וגרשתיה. - כשהיא קטנה. והרי היא קטנה - נאמן קדשתיה וגרשתיה כשהיא קטנה : והרי היא גדולה : אינו נאמן - נשבית

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »