תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

- ל מאמו ואשת אחיו שלא היה בעולמו - וכלתו הרי או פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם וכלן אם מתו או מיאגו או נתגרשו או שנמצאו אילנית צרותיהן מותרות'י ואי אתה יכול לומר בחמותח ובאם חמותו (ס"6) ובאם חמיו שנמצאו אילנית או שמיאנו : ב כיצד פוטרות צרתיהן - היתה בתו או אחת מכל העריות האלו נשואה לאחיו ולו אשה אחרת ומת • כשם שבתו פטורה כךצרתה פטורה - חלבהצרת בתו ונשאת לאחיו השני ולו אשה אחרת ומת * כשם שצרת כתופטורה כךצרת צרתה פטורה - אפילו הן מאה - כיצד אם מתו צרותיהן מותרות • היתה כתו או אחת מכל העריות האלו נשואה לאחיו ולו

[ocr errors]
[ocr errors][subsumed][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

י

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

2 ית. א יב * " על

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

והטומאות שהיו או מטהרין ואומטמאין לא נמנעו עושין טהרות אלו על גבי אלו : פרק ב כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו שני אחים ומת אחד מהס ונולד להן אח ואח"כיבם השני את אשת אחיו ומת וראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא הירה בעולמו - והשנייה משום צרתה • עשה בה מאמר ומת שנייה חולצת ולא מתיבמת : ב שני אחים ומת אחד מהןויבם השני את אשת אחיו ואח"כ נולד להן אח ומתי הראשונה יוצאת משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשנייה משום צרתה - עשה בה מאמרומת השנייה חולצת ולא מתיבמת • רבי שמעון אומר מיבם לאיזו מהן שירצה או חולץ לאיזו מהן שירצה : ג כלל אמרו ביבמה כלשהיא איסור ערוהלא חולצת ולא מתיבמת - (ס"מ) איסורה

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ממזריס מכל כסאחיו סמת וממזר: ה מי שיש לו אח מכ"מזוקק את אשת אחיו תסיס למדוניס וכנכריכתיב .

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
« הקודםהמשך »