תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ופירש"י ססמלך פוסלס כיון שזכה זה נתחייבזה בחליפיו כיצד החליף שור - כיון שזכה זה נתחייב זה

ונוזר לכור לורס fחרת - בפדיה " או חמור בשור

סלכך ס"ל כדכר שמינו כחליפיו רשות הגבוה בכסף רשות ההריוט בחזקה מין קונין בסס וכל סוגי:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

אמירתו לגכוה כמסירתו להדיוט: ז כלמצות הבן על האב אנשים חייבין - ונשים פטורות וכל מצות האב על הבן - אחד אנשים ואהד נשים חייבין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »