תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ובשטר וקונה עצמו בשנים וביובל ובגרעון כסף : סגי' יעכור וכbכיעי' פעמיס.

[ocr errors]
[ocr errors]

יתירה עליו אמה העברי שקונה את עצמי בסימנין הנרצע נקנה ברציעה - וקונה את עצמו ביובל ובמיתת האדון : ג עבד כנעני נקנה בכסף

[ocr errors]
[ocr errors]

ובשטר ובחזקה וקונה את עצמו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ר בהמה גסה נקנית במסירה - והדקה בהגבהה

דברי רבי מאיר ורבי אליעזר - וחכמים אומרים

בהמה דקה נקנית במשיכה : ה נכסים שיש להם אחריות - נקנין ככסף

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ובשטר" ובחזקה ושאין להם אחריות אין נקנין kא

במשיכה נכסישאין להם אחריות נקנין עם נכסים

שיש להם אחריו ככסף ובשטר וברוזקה וזוקקין

נכסים שאין להם אחריות. את הנכסים שיש להם

אחריו לישבע עליהן : ו כל הנעשה רמים באחר כיון

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »