תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מערבין בבית ישן מפני דרכי שלום - כור שהוא קרוב לאמה מתמלא ראשון מפני דרכי שלוכם • מצורו' היה ועופות ודגים - יש בהם משום גזל מפני דרכי שלום ר'יוסי אומ' גזל גמו' ימציאת חרש שוט' וקטן יש בהן משום גזל - מפני דרכי שלום - ר'יוסי אומנזלגמור עני המנקף בראי הזית - מה שתחתיו גזל מפני דרכי שלום - ר'יוסי אימרגול גמור - אין ממחין ביר עניי עכו"ם בייקט שכחה ופאה - מפני דרכי שלום: ט משאת אשה לחברתה החשודה על השביעית נפה וככרה ורחים ותנור - אבל לא תבור ולא תטחן עמה אשת חבר משאת לאשת עם הארץ נפה - וכברה - ובוררת וטוחנת ומרקדת עמה - אבל משתטיל המים לא תגע עמה (ס"מ מגלס) לפי שאין מחזיקיןידי עוברי עבירה וכולן לא אמרו אלא מפני דרכי שלום ומחזיקין ידי עובדי כוכבים ומזלות בשביעית - אכל לאידי ישראל - ושואיי בשלומן . מפני דרכי שלום : פרק והאומר התקבל גט זה לאשתי - או הולך גט זה לאשתי - אם

רצה לחזור • יחזור י האשה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

האשה שאמרה התקבל ליגטי - אם רצה לחזור לא יחזור. לפיכך אם אמר לו הבעל אי איפשי שתקבל לה sא הולך ותן לה אם רצה לחזור יחזור רשב"ג אומר. אף האומרה טול ליגטי אם רצה להחזיר לא יחזיר : ב האשה שאמרה התקבל לי גטי " צריכה שתי כיתי ערים - שנישאומרי'בפנינו אמרה ושנים שאומרים בפנינו קבל - וקרע - אפילו הן הראשונים והן האחרונים - או אחד מן הראשונים ואחד מן האחרונים - ואחר מצטרף עמהן נערה המאורסה - היא ואביה מקבלין את גטה "אמר רבי יהודה . אין שתי ירים זוכות כאחת - אלא אביה מקבל את גטה בלבר • וכל שאינה יכולה לשמור את גטה "אינה יכולה להתגרש: ג קטנה שאמרה התקבל ליגטי - אינו גט עד שיגיע גט לידה • לפיכך אם רצה הבעל לחזור יחזור - שאין קטן עושה שליחי אבל

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

אבל אם אמ' לו אביה יצא והתקבל לבתי גטה אם רצה להחזיר לא יחזירי האומרתן גט זה לאשתי במקום פלוני - ונתנו במקום אחר - פסול - הרי היא במקום פלוני ונתנו לה במקום אחר - כשר האשה שאמרה התקבלליגטי במקום פלו'וקבללה במקו' אחר פסול - ר'איעזר מכשיר הבא ליגטי ממקום פלוני והביאו לה ממקום אחר. כשר: ר הבא לי גטי אוכלת כתרומה עד שיגיע גט לירה - התקבל ליגטי אסורה לאכול בתרומה מיד התקבל לי נטי במקום פלו' אוכלת בתרומה עד שיגיע גט לאותו מקום ר' איעזר אומר מיד : ה האומר כתבו גט" ותנו לאשתי - גרשוה" כתבו אגרת ותנו לה - הרי או יכתבו ויתנו - פטרוה - פרגסוה - עשו לה כנימוס. עשו לה כראוי - לא אמר כלום - בראשונה היו אומרים היוצא בקולר - ואמר כתבו גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו - חזרו לומר - אף המפרש והיוצא בשיירא ר'שמעוןשזורי אומר אף המסוכן: א ו מי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ומי שהיה מושלך לבור ואמ'כל השומע את קולו יכתוב גט לאשתי הריאו יכתבנו ויתנו הבריא שאמ. כתבו גט לאשתי: רצה לשחק בה מעשה בכריא א' שאמר כתבו גט לאשתי ועלה לראש הגג ונפל ומת אמר רשב"ג אמרו חכמים אס מעצמו נפל • ה"ז גט אם הרוח רחאתו - אינו גט: ז אמר לשניסתנו גט לאשתי ' או לשלשה כתבו נט ותנו לאשתי - הרי או יכתבו ויתנו - אמר לשלשה תנו גט לאשתי הרי או יאמרו לאחרים " ויכתבו - מפני שעשאן ב"ד : דברי ר"מ - וזו הלכה ' העלה ר' חנינא איש אוני מבית האסורין - מקובל אני באומר לשלשה תנוגט לאשתי שיאמרו לאחרים - ויכתבו - מפני שעשאן בית דין - אמר רבי יוסי גומינו לשליח - אף אנו מקובלין - שאפי' אמר לב"ר הגדול שבירושלים תנו גט לאשתי שילמדו ויכתבו ויתנו - אמר לעשרה כתבו גט לאשתי אחר כותב ושנים חותמין כולכם כתובו. א' כותבי וכולם חותמין לפיכך אם מת אחר מהן - הרי זה גט בטל :

פרק ז מי שאחזו קורדייקוס - ואמר כתבוגט לאשתי - לא אמר כלום אמר כתבו

גט לאשתי ואחזו קורדייקוס וחזר ואמרא תכתבו. אין דבריו האחרוני'כלום - נשתתקואמרו לו נכתוב גט לאשתךי והרכין בראשו בודקין אותו ג'פעמי'. אם אמר על לאו - לאו ועלהן: הן הרי או יכתבו ויתנו: ב אמרו לו נכתובגט לאשתך ואמר להם כתובו - אמרו לסופר וכתב - ולעדים וחתמו * אע"פ שכתבוהו וחתמוהו ונתנוהו לו - וחזר ונתנה לה הרי הגט בטל - עד שיאמר לסופר כתוב

ולעדים חתומו : - נ. זה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

פולס

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ג זה גטך אם מתי זה גטך אם מתי מחולי זה - זה נטך לאחר מיתה לא אמר כלום מהיום אם מתי . מעכשיו אם מתי - הרי זה גט - מהיום לאחר מיתה" גט - ואינו גט - אם מת - חולצת ולא מתייבמת " זה גטך מהיום אם מתי מחוליזה ועמר והלךבשוקי וחלה ומת "אומדין אותו - אם מחמת חולי הראשון מת - הרי זה גט ואם לאו אינו גט :ר לא תתייחד עמו - אלא בפני עדים - אפילו עבד - אפי' שפחה חוץ משפחתה מפני שלבה נס בשפחתה - מה היא באותן הימים ר' יהודה אומר. כאשת איש לכל דבריה - רבי יוסי אומר • מגורשת ואינה מגורשת : ה הרי זה גטך על מנת שתתני לי מאתים זוז י . הרי זה מגורשת ותתןע"משתתני לי מכאן ועד ליו' אס

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« הקודםהמשך »