תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

ימיני רומס מקוס לתמיסס זו • יספס מיכא למימר למיירי פרק ג כל סנט - קול סופריס מקרין סנדוליס מקרין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

פרק ג כל גט שנכתב שלא לשום אשה פסול כיצד היה עובר בשוק ושמע קול

סופרים מקרין איש פלוני מגרש את פלוני י ממקום פלוני ואמר זה שמי וזה שם אשתי - פסול לגרש בו יתר מכן כתב לגרש ס"מ) כואת אשתו ונמלך"מצאו בן עירו ואמר לו שמי כשמך - ושם אשתי כשם אשתך - פסול לגרש בו יתר מכן היו לו שתי נשים ושמותיהן שוות - כתב לגרש בו את הגדולה. לא יגרש בו את הקטנה - יתר מכן אמר ללבלר כתוב לאיזו שארצה אגרשי פסול לגרש בו : ב הכותב טופסי גטין צריך שיניח מקום האישומקוס האשהי ומקום הזמן-שטרי מלוהצריך שיניח מקום המלוה מקום הלוה - מקום המעות - מקום הזמן שטרי מקח צריך שיניח מקום הלוקח ומקום המוכר ומקו' המעות ומקום השדה ומקום הזמן מפני התקנה' ריהודה פוסל ככולן ר'kיעזר מכשיר בכולן חוץ מגטי נשים שנא' וכתב לה לשמה : ג המביא גט? ואכר הימנו • מצאו לאלתר כשר • ואם לאו פסול •

מצאו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

גרין ליטול ישות מן סיורסיס שירפו מסס קרקע משועכלי צריך--לבעל חוב גריך ליטול מסס רשות מסרוניס לפרוע חוכזס

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

פרק ד השולח גט לאשתו והגיע בשליח •

או ששלח אחריו שליח ואמר

לוי גט שנתתי לך בטל הוא - הרי זה בטל : קדם אצל אשתו * או ששלח אצלה שליח ואמר לה גט ששלחתי ליך בטל הוא הרי זה בטל - אם משהגיע גט לידה - שוב אינו יכול לבטלו : ב בראשונה היה עושה ב"ד במקום אחר - ובטלו - התקין רבן

גמליאל הזקן • שלא יהו עושין כן מפני

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »